Renata Kociánová, Filozofická fakulta UK

Veřejné kurzy naší katedry nejsou praxí nepolíbené

Rozhovor s PhDr. Renatou Kocianovou, Ph.D., vedoucí Katedry andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Můžete nám úvodem krátce představit vaši katedru?

Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy realizuje bakalářské studium oboru Andragogika a personální řízení v prezenční a v kombinované formě a v prezenční formě navazující jednooborové a dvouoborové magisterské studium, které je na FF UK volně kombinovatelné s jinými dvouobory. Katedra dále realizuje kurzy v rámci programu celoživotního vzdělávání a podílí se na výuce Univerzity třetího věku FF UK.

Obor andragogika a personální řízení patří ke společenskovědním oborům FF UK. Spojení andragogiky a personálního řízení se dlouhodobě osvědčuje jako nosné a na obě oblasti je možné nahlížet jako na svébytné, ale i jako blízké či propojené. Obor se zabývá výzkumem rozvoje dospělých ve všech fázích a oblastech jejich života, sféra práce je jednou z klíčových. Spojení andragogiky a personálního řízení jako studijního oboru je posíleno rostoucími nároky na kompetence dospělých a je velmi významné pro přípravu odborníků. Koncepce oboru má multidisciplinární charakter, studentům poskytuje teoretické a odborné znalosti a profesní kompetence, předpoklady k vysoké míře adaptability pro různé pracovní činnosti a funkce v rámci oboru.

Jak reflektuje katedra ve svých vzdělávacích programech potřeby oboru v praxi?

Od roku 2011 prošla Katedra andragogiky a personálního řízení výraznými změnami. Bylo třeba reflektovat vývoj oboru, reagovat na aktuální celospolečenský vývoj a na požadavky na profesi. Došlo k proměně studijních plánů bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu, která studium tematicky rozšířila a orientovala na významné aktuální oblasti a problémy. Obměnili se vyučující, ve významnější míře začali participovat na výuce i odborníci z praxe. Rozvíjely se nové kurzy katedry v programu celoživotního vzdělávání.

Proč jste se rozhodli realizovat také kurzy pro veřejnost v rámci programu celoživotního vzdělávání?

Obor se věnuje celoživotnímu vzdělávání a učení obecně, a to včetně dalšího vzdělávání pracovníků. Kurzy CŽV – Andragogika a personální řízení a Pracovní právo pro personalisty umožňují osobní rozvoj a získání, rozšíření či prohloubení oborových kompetencí. Kurz Příprava ke studiu oboru andragogika a personální řízení na FF UK umožňuje získat informace o oboru a jeho studiu a posílit předpoklady k přijetí ke studiu.

Jak je koncipován kurz CŽV – Andragogika a personální řízení?

Třísemestrální kurz CŽV – Andragogika a personální řízení, který bude v rámci programu celoživotního vzdělávání katedra realizovat od zimního semestru 2017/2018 již pátý rok, poskytuje teoretické, odborné a metodické kompetence v oboru. Kurz je koncipován jako určitá modifikace bakalářského studijního programu. Znalosti a dovednosti, na které se kurz Andragogika a personální řízení zaměřuje, jsou z oblasti andragogiky a vzdělávání dospělých, personálního řízení, personálních činností a metod personální práce, dále z oblasti organizačního chování, didaktiky dospělých, gerontagogiky, age managementu, vedení lidí – leadershipu, interkulturních aspektů řízení ad. Součástí programu kurzu jsou výcvikové moduly, a to sociálně-psychologické dovednosti, prezentační dovednosti, řešení konfliktů, týmová práce, zvládání stresu a lektorské dovednosti. Lektory kurzu jsou interní členové a externí spolupracovníci katedry a další odborníci z praxe.

Povězte nám více k dalšímu kurzu Pracovní právo pro personalisty. Proč je právě pracovnímu právu věnován samostatný prostor?

Kurz Pracovní právo pro personalisty realizuje katedra v rámci programu celoživotního vzdělávání kontinuálně od roku 2012, 26. ledna 2017 bude zahájen šestý rok. Koncepce kurzu byla vytvářena ve spolupráci s vynikající odbornicí JUDr. Natašou Randlovou, Ph.D., partnerkou advokátní kanceláře Randl Partners, která se specializuje na pracovní právo a personalistiku. (Dr. Randlová vyučuje Pracovní právo v našem navazujícím magisterském studiu.) Odbornou garanci kurzu Pracovní právo pro personalisty dr. Randlová předala Mgr. Romaně Náhlíkové Kaletové, advokátce specializující se na pracovní právo, která s advokátní kanceláří Randl Partners spolupracovala jako advokát do roku 2014 a v roce 2015 otevřela vlastní advokátní kancelář.

Pracovní právo je velmi důležitou oblastí personálního řízení, od personalistů jsou v této oblasti požadovány relevantní kompetence. Problematika pracovního práva je značně obsáhlá, koncepce kurzu s deseti tematickými moduly pracovního práva pro personalisty naplňuje požadavek komplexního vzdělávacího programu. Kurz je zaměřen na pracovní právo z hlediska efektivity personálního řízení, orientuje se na zákoník práce, na související právní předpisy. Využívána je česká a evropská judikatura, která napomáhá účastníkům porozumění problematice a jejímu využívání v praxi. Významnou součástí kurzu je řešení praktických příkladů z personální praxe.

V roce 2017 bude v průběhu realizace kurzu reflektována koncepční novela zákoníku práce, která je v současné době projednávána Parlamentem. Novela by měla změnit základní oblasti pracovněprávních vztahů, zejména oblast dovolené, pracovní doby, práce z domova, nově upravit pojem vrcholového řídícího zaměstnance atd. Účinnost novely je aktuálně stanovena k 1. 7. 2017.

Zájemcům o studium bakalářského oboru andragogika a personální řízení na fakultě nabízíte zároveň vlastní přípravný kurz. Proč jste jej otevřeli? Zvyšuje absolvování tohoto kurzu šanci na přijetí ke studiu?

Kurz Příprava ke studiu oboru andragogika a personální řízení na FF UK, který je obsahově koncipován jako příprava ke studiu a k přijímací zkoušce do bakalářského programu (není však uzavřen ani zájemcům o navazující magisterské studium) oboru andragogika a personální řízení, je reakcí na dlouhodobou poptávku ze strany zájemců o studium žádaného oboru. Od 28. ledna 2017 bude katedra kurz realizovat již šestý rok. V uplynulých letech byly absolventi kurzu úspěšnější než ostatní uchazeči, přičemž jejich počet vzrůstá. Přibližně polovina studentů současného prvního ročníku bakalářského studia absolvovala kurz, zatímco celkový poměr uchazečů a přijatých byl asi jedna ku deseti.

Jaké plány má Katedra andragogiky a personálního řízení v programu celoživotního vzdělávání?

Katedra v současnosti připravuje nový kurz Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR, jehož zahájení předpokládáme v blízké době. Kurz bude zaměřen na významné aktuální proměny v řízení lidí, které jsou v českém odborném prostředí i v praxi zatím postiženy minimálně či vůbec. Důraz bude kladen na strategické kontexty, pozornost bude zaměřena na přístupy k řízení a organizaci práce v různých typech organizací, na řízení talentu, na problematiku budování firemní značky, trendy v získávání a výběru pracovníků, v přístupech k řízení pracovního výkonu, odměňování, rozvoji, vzdělávání a využívání dat, rovněž na problematiku vedení lidí, emoční inteligence ad.