Martin Beneš, Gradua-CEGOS

Vyzkoušejte si časově úsporné, avšak efektivní vzdělávání ve virtuální třídě Gradua-CEGOS

Rozhovor s Martinem Benešem, marketingovým manažerem a konzultantem Gradua-CEGOS

Vzdělávací a poradenská společnost Gradua-CEGOS připravila v letošním roce nové termíny a témata výuky ve virtuálních třídách, které umožňují studovat na dálku z pohodlí kanceláře, domova či kavárny, a přitom nepřijít o vzájemnou interaktivitu a zpětnou vazbu lektora i účastníků. Tato efektivní online výuka je součástí stále se rozšiřující nabídky inovativního vzdělávání této společnosti.

V průběhu dubna máte navíc možnost absolvovat ukázku virtuálních tříd ZDARMA. Ukázková lekce trvá přibližně 45 minut. Více informací.

Jaký je rozdíl mezi virtuální třídou a webinářem?

Naším záměrem je přenášet lektorské zkušenosti a zážitky účastníků z klasické učebny i do virtuálního prostředí. Virtuální třídy Gradua-CEGOS jsme proto od začátku koncipovali jako moderní online vzdělávání s vysokou mírou interaktivity a aktivního zapojování všech účastníků v reálném čase. Využíváme zde možností daného prostředí pro společnou nebo individuální práci účastníků, vyjádření jejich názorů a sdílení informací nebo zkušeností. Webináře chápeme spíše jako jednosměrný tok informací od lektora směrem k větším skupinám „diváků“. Řekněme, jako druh semináře zaměřeného především na přenos znalostí bez nutnosti interakce a synchronního průběhu výuky.

Můžete blíže popsat průběh vzdělávání ve virtuální třídě Gradua-CEGOS? Co může účastník ve virtuální třídě čekat?

Se všemi přihlášenými komunikujeme online ještě před vlastní realizací virtuální třídy. Sdělíme jim bližší informace k přihlášení i vlastnímu průběhu třídy. Výuka pak kombinuje rozvoj znalostí s velkým množstvím aktivit na straně účastníků pro snazší aplikaci v praxi. Může jít například o řešení určitého individuálního nebo skupinového úkolu, rychlé generování nápadů, hlasování, online dotazování s okamžitou prezentací výsledků, vyjadřování a sdílení názorů v psané nebo mluvené formě apod. Lektoři také pracují s možností rozdělit účastníky do skupin a pracovat s nimi odděleně. Vše je navrženo tak, aby byla udržována pozornost účastníků a došlo k naplnění vzdělávacích cílů. Podobně jako u prezenční formy vzdělávání.

A co sdílení zkušeností mezi účastníky? Lze jej vhodně zprostředkovat i v online prostředí?

Samozřejmě. Metodiku a scénář lze přizpůsobit tak, aby ke sdílení během výuky přirozeně docházelo. Účastníci jsou krom jiných aktivit vyzýváni k průběžným reakcím a sdělování svých zkušeností. Mohou využívat chat nebo si vezmou slovo a své názory vyjádří krátkým hlasovým vstupem. Diskuze je pak samozřejmě moderovaná lektorem. Pokud jsou účastníci v rámci cvičení například rozděleni na více uzavřených skupin, mohou mezi sebou komunikovat a společně vytvářet svá řešení. Ta pak mohou prezentovat a konfrontovat s výstupy ostatních skupin. Výsledné společné doporučení pro praxi je pak syntézou zkušeností účastníků i lektora.

Proč jste zvolili délku lekcí maximálně 3 hodiny? Je to dostatečná doba načerpat potřebné informace k tématu?

Odpověď začnu protiotázkou. Je například 50minutové video dostatečné pro zvládnutí projektového řízení? Někomu takto získané vědomosti, resp. „načerpané informace“ pro daný moment stačí a mohou ho posunout dále. Nejde však o hluboké znalosti problematiky. Spíše se dozví základní informace, osvojí určitou metodiku nebo osvědčený postup. Nicméně, každý z nás asi vnímá (i žije) všudypřítomný status quo – požadavek získat téměř „cokoliv“ nejlépe ihned. Znalostem a dovednostem se tento trend nevyhýbá také. Tlak na kratší časové úseky vzdělávání při stejných, resp. vyšších výsledcích je realita, nikoliv virtuální. Zmíněné videokurzy jsou jednou z možností, jak tuto poptávku uspokojit. Jinou alternativou s vyšší přidanou hodnotou jsou virtuální třídy, kde dochází nejen k přenosu znalostí, ale je zde přítomen i zážitek z interakce, sdílení, konfrontace názorů a zkušeností a snad i zábava. Zvolené dvě a půl až tři hodiny online výuky vyplývají z dlouholetých zkušeností v mezinárodním prostředí skupiny Cegos, které se promítly do propracovaného know-how. I podle našich zkušeností jde víceméně o maximum pro udržení pozornosti jak na straně účastníků, tak i lektora. Metodika je u každého tématu zpracována tak, aby skutečně došlo k naplnění vzdělávacích cílů. A nároky zejména na lektora, ale i účastníky, nejsou malé. Je to však velmi dobře fungující nástroj digitálního vzdělávání korespondující s požadavky doby.

Jaké jsou souhrnně výhody tréninku ve vaší virtuální třídě?

Jde o moderní a časově úsporný nástroj digitálního vzdělávání, kde není nutné se kamkoliv přemisťovat. Je zde zajištěna efektivní výuka díky podobné metodice jako v prezenčních kurzech. Vedle kvalitního obsahu je důraz kladem i na vysokou míru interaktivity, individuální i skupinové zapojení účastníků, sdílení zkušeností i porovnání názorů.

Jaká témata jsou aktuálně nejžádanější? Plánujete případně nabídku rozšiřovat?

Vzhledem k loňskému „průzkumu bojem“ naše letošní jarní nabídka virtuálních tříd v plné výukové verzi obsahuje opakovaně úspěšné téma Největší hříchy adaptačního procesu.

Dalšími zařazenými žádanými tématy jsou:

Nabídku plánujeme neustále rozšiřovat o nová témata.

Kdo jsou lektoři vašich virtuálních kurzů?

Lektoři virtuálních tříd Gradua-CEGOS jsou odborníci, kteří jsou v dané oblasti vzdělávání dlouholetými profesionály. Mají za sebou bohatou lektorskou zkušenost a jsou naší společností proškoleni ve využívání speciálních metodických přístupů potřebných pro zajištění kvalitní realizace a výsledků.

Komu jsou virtuální třídy především určeny?

Virtuální třídy jsou určeny všem, kdo chtějí využívat moderní, interaktivní a časově úsporné online vzdělávání. Využívat je může každá organizace nebo jednotlivci.

Co byste chtěl našim čtenářům závěrem říci nebo doporučit?

Asi aby se nebáli zkoušet i netradiční nástroje vzdělávání a vhodně je kombinovali i s ostatními formami rozvoje kompetencí. Společně s virtuální třídou je například vhodné absolvovat i následný prezenční trénink vybraných dovedností. Kombinací digitálních a prezenčních forem vzdělávání je však opravdu mnoho. Pro nalezení individuální a optimální vzdělávací cesty jsme našim klientům připraveni sdílet naše bohaté zkušenosti. A pokud si chcete vyzkoušet prostředí virtuální třídy v atraktivních tématech, přihlaste se na naše dubnové 45minutové ukázky virtuálních tříd Gradua-CEGOS zdarma.

Přeji všem čtenářům, aby vzdělávání každému z nich přinášelo úspěch a spokojenost v osobním i profesním životě.