Tarifní mzda a vše, co o ní potřebujete vědět

Tarifní mzda je využívána ve společnostech se standardizovanou nebo hromadnou výrobou a silnou pozicí odborové organizace. Podíváme se, jak se tarifní stupně mzdy určují, a to i s konkrétním příkladem, co do tarifní mzdy zahrnovat, co se zaměstnancům vyplácí nad rámec tarifní mzdy. Ukážeme si i hlavní výhody a nevýhody a závěrem dodáme i doporučení pro zaměstnavatele, kteří zavedení tarifní mzdy zvažují.

Martina Suchá, Coweo

Tarifní mzda

Pojďme začít tím, že si povíme, co to je tarifní mzda - definice říká, že v nepodnikatelské sféře (veřejných službách a správě) se uplatňuje vedle minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy systém platových tarifů. V podnikatelské sféře se jedná o společnosti, které si vytváří tarifní stupně mzdy, aby jejich odměňování bylo pro všechny zaměstnance srozumitelné a spravedlivé. 

Zákon o mzdě stanoví, že v případě, kdy není ve společnosti uzavřena kolektivní smlouva nebo mzda není v kolektivní smlouvě sjednána, nesmí být mzda nižší, než je příslušný minimální mzdový tarif

Vláda České republiky svým nařízením stanovuje minimální mzdové tarify, odstupňované podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce vyjádřené jednotlivými tarifními stupni. Tarifní stupně mzdy si zaměstnavatel může přizpůsobit svým potřebám, může jejich počet snížit nebo zvýšit podle svých konkrétních potřeb. Současně zaměstnavatel k jednotlivým tarifním stupňům přiřazuje konkrétní pracovní činnost. Měsíční tarifní mzda zaměstnance se stanoví podle požadavků na kvalifikaci, odpovědnost, namáhavost, popř. komplexnost práce s přihlédnutím k obtížnosti pracovních podmínek a dalších důležitých charakteristik konkrétní pracovní činnosti. 

Tarifní mzda výpočet

Jak je uvedeno výše, minimální mzdové tarify stanovuje vláda svým nařízením. 

Tarify stanoví současně nejnižší úroveň zaručené mzdy, do které se nezahrnuje mzda za práci přesčas a příplatky za práci ve svátek, v noci, za ztížené a zdraví škodlivé pracovní prostředí a za práci v sobotu a v neděli.

Stále platí povinnost zaměstnavatele vyplácet příplatky stanovené v zákoně o mzdě, případně další příplatky, k jejichž vyplácení se zavázal ve vnitřním předpisu nebo kolektivní smlouvě. 

Tarifní mzda tabulka - níže uvedená tabulka je fiktivní tabulkou tarifních stupňů ve fiktivní společnosti. 

pracovní činnost  

tarifní stupeň  

vzdělání

praxe v daném oboru 

Provádění běžného úklidu 

(uklízečka)  

1  

nevyžadováno

nevyžadována 

Skladování a doplňování zboží (skladník)  

2  

středoškolské

1 a více let

Práce pokladní v prodejně 

(pokladní)  

3

středoškolské

2 a více let 

Vedení prodejny 

(vedoucí prodejny)

4

vysokoškolské

4 a více let

Vedení sítě prodejen

(regionální vedoucí)

5

vysokoškolské

6 a více let 

Výhody

Nespornou výhodou tarifní mzdy je vnitřně spravedlivá a relativně stabilní mzdová struktura společnosti. Současně tarifní mzdy u velké části pracovních míst usnadňují řízení a plánování mzdových prostředků. 

Tarifní mzdy dávají zaměstnancům jasnou představu o mzdovém postupu při změně pracovního zařazení. 

Nevýhody

Zřejmou nevýhodou je subjektivita v hodnocení některých pozic při jejich zařazování do mzdových tarifů a také nižší pružnost odměňování.

Doporučení pro zaměstnavatele

Tarifní mzdy se úspěšně uplatňují ve větších či středních průmyslových společnostech či podnicích sféry služeb se standardizovanou nebo hromadnou výrobou. Ve většině takových společností mají odbory silný vliv.

Z článku vyplývá, že pro zaměstnavatele je vhodné, aby v pracovní smlouvě sjednal pouze tarifní mzdu a vnitřním předpisem stanovil pravidla pro přiznávání pobídkových složek, které bude zaměstnancům poskytovat nad rámec tarifní mzdy.