Anketa: Lidé se bojí o budoucnost, firmy hledají stabilitu

Co trápí zaměstnance v koronavirové krizi – a v té, co přijde po ni? Jak zvládá krizi liniový management a co zaměstnance v krizi stmelilo a potěšilo? Zeptali jsme se manažerů a dnes vám přinášíme odpovědi.

PhDr. Vojtěch Bednář

Protože je dobré vědět, jak se tato krize dotýká firem po stránce jejich personálního řízení, uspořádali jsme průběžnou anketu a ptali se – nejprve našich klientů a poté čtenářů, jak ji vnímají. Postupem času se nám podařilo sesbírat padesátku kvalifikovaných názorů z českých firem, především středních a větších středních. Tyto názory nám říkají mnohé o tom, co se v krizi děje se zaměstnanci, na co se připravit i čeho obávat.

Stručné shrnutí

  • Firmy očekávají pokles práce a omezování personálních výdajů; bude se redukovat a propouštět
  • Zaměstnanci se obávají o svou budoucnost a jistoty více než o své zdraví
  • Krize umožnila zaměstnancům se semknout dohromady a být více loajální firmám
  • Nejnižší vedení situaci zvládá

Krize se nás dotýká…

Pokud jde o otázku, zda se firem krize dotkla nebo ne, v první fázi byli respondenti ovlivněni více vládními opatřeními než samotným problémem viru. I když část zaměstnanců byla indisponována v důsledku viru (tedy na nemocenské, v nařízené karanténě či izolaci), největším problémem byla omezující vládní opatření, která prakticky zastavila ekonomiku. Přibližně dva týdny po nich se začal přidávat také faktor výpadku objednávek. 

Anketa - obr.1

Že krize nebude mít právě pozitivní dopad na podnikání z dlouhodobého hlediska , je zřejmé, avšak katastrofu (zatím) neočekáváme. Většina našich respondentů vnímá dopad jako středně až méně negativní. Protože většina respondentů pochází z různých průmyslových odvětví, překvapuje nás jejich optimismus, i když je potřeba dodat, že v průběhu sběru odpovědí se původně spíše pozitivní názory ve prospěch jen krátkodobého dopadu začaly překlápět do více skeptické polohy.  Ruku v ruce s tímto šel názor na další vývoj personální politiky firmy. Jestliže na začátku krize naši respondenti předpokládali, že jejich personální obsazení zůstane víceméně stejné, ke konci se začali přiklánět k názoru, že je zřejmě čeká propouštění (28%), redukce agenturních zaměstnanců (14%), uzavírání poboček (8%) anebo kombinace více dílčích či všech těchto opatření.

Anketa - obr.2

Lidé se bojí

Podívejme se na lidi. Lidé se bojí. A to zcela viditelně. Bojí se o své zdraví, ale stejně tak (a v součtu více) se bojí o svou budoucnost, přičemž nárůst obav o budoucnost jde ruku v ruce s poklesem optimismu firem – čím hůře vnímá situaci management, tím horší vyhlídky mají jeho lidé. V praxi to znamená, že zaměstnanci vidí, co se ve firmách děje, a bylo by naivní  si myslet, že stav lze před nimi tajit.

Anketa - obr.3

Ale také jsou schopni spolupracovat

Krize má ale také svá pozitiva – a ne právě malá. Naši respondenti zaznamenali zvýšení iniciativy ze strany zaměstnanců, a dále to, že se zaměstnanci dokázali tzv. semknout dohromady. Viditelně také přestaly konflikty, protože krize má vyšší závažnost než osobní půtky, a zvýšila se důvěra zaměstnanců ve firmu. Nárůst uchazečů o práci ke konci období pak souvisí spíše než s fungováním uvnitř firmy s vývojem na trhu práce. Jak však vidíme, epidemie není pouze negativní, šok, který s ni přichází, může představovat vítané řešení řady nešvarů z „běžného stavu“.

Anketa - obr.4

Na prvním místě klid

Co je pro firmy nejdůležitější v krizi? Odpověď je jednoduchá, jasná, jednoznačná a nepřekvapivá – udržet klid. Je to daleko důležitější než udržet zaměstnance v práci, přimět je k vlastní aktivitě, motivovat k výkonu. Firmy po svých zaměstnancích na jednu stranu požadují (a oprávněně očekávají), že budou poskytovat výkon, na straně druhé ale podmínky vytvářejí nejistotu. V této situaci se největším problémem stává atmosféra na pracovišti; obavy zaměstnanců o zdraví a také o budoucnost zhoršují výkon, a přispívají tak k negativnímu stavu firem. Zkušenosti z minulých krizí ukazují, že řada společností by nemusela čelit vážným problémům, pokud by se povedlo včas udržet zaměstnance v klidu a bez obav právě o buducnost. Tyto obavy mají tendenci se uplatnit jako sebenaplňující proroctví.

Anketa - obr.5

Základem zvládnutí je liniový management

Nejdůležitější roli v každé krizi hraje nejnižší management – mistři, vedoucí skupin, oddělení, projektoví manažeři, zkrátka a dobře přímí nadřízení. Na jejich bedrech leží zvládnutí a udržení týmů, zajištění klidu a fungování firem, kontinuity provozu. Vše, co bylo uvedeno v předchozích otázkách, tedy zvládání obav a nejistot, zajištění klidu, výkonu a práce, to vše stojí a padá s nimi. Zvládají linioví manažeři nastalou situaci?

Dle našich respondentů ano. Většina zvládá velmi dobře, přibližně 31% pak „na výbornou“. To je v nastalé situaci dobrá zpráva, protože jejich nezvládnutí by mělo fatální následky.

Anketa - obr.6

Pomoc je zatím v kompetenci mistrů

Respondenti si uvědomují, že pro úspěšné fungování v krizi i po ni je zásadní udržení stability pracovní síly, nicméně podpora zaměstnanců, myšleno v osobní rovině, zatím leží více na vedoucích pracovnících, než aby byla systematicky organizována. Je to logické, ale dlouhodobě se nemusí ukázat jako šťastné.

Anketa - obr.7

Co dělat dál?

Firmy si uvědomují důležitost svých zaměstnanců pro přežití následujícího období.  Základem úspěchu bude provádět nepopulární, ale nutná opatření související s úsporami a hledáním rezerv, ale současně zachování klidu. Tento úkol musí podporovat jejich vedení, ale jeho těžiště vždy leží na nejnižším stupni managementu. Zásadním pro přežití a stabilitu, zvláště poté, co „horká fáze“ současné krize zcela odezní, tak bude podpora těch, kteří jsou pro firmy nejdůležitější – nejnižších vedoucích pracovníků.