Česká republika vstupuje do dalšího roku s evropskými fondy

Česká republika i v roce 2007 dokázala úspěšně čerpat finanční prostředky na lidské zdroje z evropského sociálního fondu (ESF). Splnila tzv. pravidlo n+2 (stanovený limit, aby nedošlo ke ztrátě). Údaje z prosince dokládají, že ve všech třech programech ESF, řízených Ministerstvem práce a sociálních věcí, bylo vyčerpáno celkem 4.945,7 mld. Kč, což je více než sedminásobný růst proti září 2006.

MPSV řídí celkem tři programy spolufinancované z ESF v programovém období 2004 – 2006: Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Prahy (JPD 3) a Program Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL). Pro programové období 2007 - 2013 řídí také Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), slavnostně vyhlášený ve čtvrtém čtvrtletí 2007.
Projekty realizované v rámci CIP EQUAL dosáhly stanovené hranice čerpání již v září 2007, projekty OP RLZ a JPD 3 ke konci roku 2007. Za tři roky realizace šlo téměř o 3 500 podpořených projektů za více než 15 mld. Kč, například v oblastech aktivní politiky zaměstnanosti, tvorby nových pracovních míst, sociálního začleňování, dalšího vzdělávání, zvyšování konkurenceschopnosti podniků a jejich zaměstnanců atd.
Na nový Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost získalo Ministerstvo práce a sociálních věcí z Evropského sociálního fondu přes 1,8 mld. EUR. Společně s nezbytným národním spolufinancováním pak rozpočet programu přesáhne 2,1 mld. EUR, které bude možné čerpat až do roku 2015.

Program se skládá z pěti prioritních os, které zahrnují problematiku adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, včetně integrace skupin ohrožených sociálním vyloučením, rovných příležitostí, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. První výzvy budou vyhlášeny v únoru.

-kk-

Zdroj: strukturalnifondy.info - český portál věnovaný fondům EU
Zobrazit přehled článků ze zdroje strukturalnifondy.info