Virtuální realita proměňuje oblast školení BOZP

Virtuální realita už dávno není výsadou herního průmyslu, ale proniká do mnoha dalších oborů, jako jsou vzdělávání, sport, lékařství nebo průmysl. Jednou z oblastí, kde nachází čím dál širší uplatnění, je bezpečnost práce.

Mirka Čejková, Virtual Lab

Školení BOZP musí každá firma provádět ze zákona. Největším nepřítelem bezpečnosti práce je tzv. iluze nezranitelnosti, i když pro každodenní život je užitečná, přístup „mně se nemůže nic stát“ může mít v práci fatální následky, stejně jako neochota ke změnám. Bezpečáci si často stěžují, že lidem pořád dokola opakují, co mají nebo nemají dělat, ale ve výsledku to nemá žádný efekt. A právě proto firmy hledají nové možnosti.

Virtuální realita zvyšuje angažovanost a ochotu

Virtuální realita (VR) vytváří ve speciálních brýlích simulované prostředí, které člověka zcela pohltí. Dovoluje nám vytvořit reálný, efektivní a ekonomický scénář pro trénink chování a reakcí v rizikových situacích. Simulovaná realita pracovního prostředí, kde musí člověk prakticky vykonávat konkrétní pracovní postupy, pro něj zatraktivní proces učení a díky přímému prožitku je i zapamatovatelnější. Potvrzuje to např. také studie Univerzity v Nottinghamu, která srovnávala klasické školení s PowerPoint prezentací a VR.

U klasického školení měli účastníci dobré znalosti při testování ihned po tréninku, do dalšího týdne ale došlo k dramatickému snížení znalostí. Oproti tomu skupina školená ve VR měla dlouhodobou retenci znalostí, vyšší míru angažovanosti v dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví a ochotu účastnit se dalších školení v budoucnu.

Efektem školení ve virtuální realitě je skutečnost, že riziko, které člověk na začátku bagatelizoval, si uvědomí díky tomu, že ho skutečně prožije. Ve virtuální realitě může zažít rychlost šíření požáru, výbuch, vtažení ruky do stroje, poranění oka, když si nenasadí ochranné brýle apod.

Virtuální realita má i další výhody. Simulování pracovního prostředí také umožňuje v nepřetržitém provozu provádět školení bez přerušení prací nebo chrání výrobní drahou technologii, před poškozením, ke kterému by mohlo dojít během nácviku.

BOZP ve virtuálním prostředí

Jedním z klientů, pro které jsme VR BOZP školení připravili, byla výrobní firma s rizikovými provozy, využívající složitá strojní zařízení – drtičky, chemické úpravny, řezačky, lisy, odstředivky. To samozřejmě klade vysoké nároky na bezpečnost i na způsob školení a zejména jeho výsledný efekt.

Než se firma pro VR školení rozhodla, měli jsme několik prezentací pro různé úrovně managementu. V úvodním  testovacím workshopu se management seznámil s celým spektrem využití virtuální reality od vzdělávání, školení soft skills, až po výhody  digitálních dvojčat v adaptačním procesu nebo právě BOZP. Dále se předkládaly studie o efektivitě, případové studie o využití v podobných provozech, odpovídali jsme na dotazy, připravili ukázkový miniscénář. Když vedení firmy využití virtuální reality odsouhlasilo, vyvstal před nimi další úkol a totiž komunikovat nový způsob tréninku zaměstnancům.

I když VR má právě v BOZP velký potenciál, nefungovala by, kdyby se lidé bránili nové prostředí využít. Zkušenosti zatím ukazují, že víc než polovinu zaměstnanců virtuální realita láká, třetina se ke zkušenosti staví neutrálně a zbytek je ohledně VR nejistý – někdo se může bát, že to bude složité na obsluhu nebo že se ukážou jeho chyby a někdo jen nechce měnit zavedené vzorce chování. Předpokládané firemní využití proto doporučujeme předvést zástupcům z řad zaměstnanců, a to nejlépe ze všech skupin od fanoušků až po zaryté odpůrce nových technologií. Osobní zkušenost díky autentickému zážitku simulované reality většinou rozptýlí obavy i těch největších skeptiků...

Virtuální školení BOZP při práci se soustruhem

Náš klient musel dále vytipovat nejrizikovější úsek, který se bude jako první zpracovávat do virtuální reality. Až poté se sestavoval scénář. S bezpečnostními odborníky a šéfy výroby  byl vytvořen sled úkonů, který odpovídá praxi a který obsahuje rizikové momenty, ve kterých zdraví a bezpečnost závisí na konkrétních rozhodnutích pracovníka. Od volby konkrétního nástroje, kterým například uvolní zaseknutý stroj, přes volbu hasicího přístroje až po předepsanou komunikaci, např. upozornění kolegy na nerespektování pravidel bezpečnosti.

Ve virtuální realitě se pak naprogramuje digitální dvojče výrobní linky spolu se scénářem, který vede pracovníka jednotlivými kroky. Program může zaznamenávat řadu dat podle požadavku a na konci tréninku dodat přesné statistické údaje, které nám řeknou, jaká oblast je nejproblematičtější, čemu musí dotyčný pracovník věnovat pozornost, co se musí sledovat obecně, jaké postupy třeba změnit apod.

Budoucnost?

Moderní světové firmy už VR pro tréninky nejen v oblasti bezpečnosti využívají, např. Verizon, BMW, United Rental, 3M, ExxonMobile, KFC, BP. Ty české, alespoň podle dotazů, které dostáváme, jsou tématu otevřeny. Těžko lze přehlédnout největší výhodu virtuální reality a totiž fakt, že umožňuje trénovat nouzové postupy a instinktivní provádění činností, aniž by byly zdraví nebo život člověka doopravdy v ohrožení.

Virtuální realita bude hrát klíčovou roli v e-learningu všude tam, kde je třeba trénovat dovednost, manuální zručnost a rozhodovací schopnost v situačních kontextech.