Vnitřní předpisy ve firmě

Zaměstnavatel vydává řadu vnitřních předpisů, jimiž stanovuje práva a povinnosti svých zaměstnanců, definuje kompetence a vzájemné vztahy jednotlivých vnitřních útvarů, specifikuje pracovní postupy, případně řeší další otázky. Mezi úpravy pracovněprávních nároků zaměstnanců patří například navýšení odstupného, zakotvení nároku na odstupné, zkrácení pracovní doby a mnohé další.

Zaměstnavatel může upravit pracovněprávní nároky svých zaměstnanců jen v případě, že u něho nepůsobí odborová organizace.
Pro vydávání vnitřních přepisů tato pravidla:
- pokud jsou některé pracovněprávní nároky upraveny kolektivní smlouvou i vnitřním předpisem, vydaným před vznikem odborové organizace, platí úprava obsažená v kolektivní smlouvě,
- vnitřní předpis je neplatný, pokud nebyl vydán písemně, nebo je v rozporu s právními předpisy, nebo byl vydán zaměstnavatelem, u něhož působí odborová organizace,
- pracovněprávní nároky zaměstnanců, které mohou být předmětem vnitřní úpravy provedené zaměstnavatelem, vycházejí ze zákoníku práce a z dalších obecně závazných právních předpisů.

Mezi úpravy pracovněprávních nároků zaměstnanců například patří:
-  navýšení odstupného poskytovaného při rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele z důvodu organizačních změn nebo dohodou ze stejných důvodů nad zákonnou výši, popřípadě stanovení podmínek, za nichž toto zvýšené odstupné náleží,
-  zakotvení nároku na odstupné při rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele podle, nebo dohodou z týchž důvodů,
-  zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy pod rozsah stanovený zákoníkem práce,
-  prodloužení délky dovolené,
-  stanovení výše stravného při pracovních cestách,
-  zvýšení nároků na pracovní volno při překážkách v práci.

-ds-

Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info