Vše, co musíte znát o NDA – mlčenlivosti

Víte, proč nemáte mít mlčenlivost ukotvenou ve vnitřních předpisech? Ukážeme vám, jak právně správně podchytit potřebu mlčenlivosti. Ukážeme si, jaké jsou možnosti zaměstnavatele v případě porušení mlčenlivosti. Získáte dokument "mlčenlivost zaměstnance vzor", který si můžete přizpůsobit vašim potřebám, abyste získali pro vás ideální smlouvu o mlčenlivosti NDA. My nebudeme mlčet o mlčenlivosti a zodpovíme nejčastější dotazy, které personalisté o mlčenlivosti mají. Dozvíte se vše, co o mlčenlivosti potřebujete znát. Je pro vás připravena NDA smlouva vzorová.

Anna Kevorkyan, jenpráce.cz

Mlčenlivost

Aby klíčoví zaměstnanci mohli plně vykonávat svou práci a přinášeli společnosti požadovanou hodnotu, je nutné je seznámit s citlivými, často i tajnými informacemi, interním know-how. Pro tyto případy je zde možnost zajistit mlčenlivost zaměstnance sjednáním Dohody o zachování mlčenlivosti. 

Mlčenlivost zákoník práce upravuje výhradně u daného okruhu zaměstnanců, a obecně můžeme říci, že se jedná o státní zaměstnance. Jiným zaměstnancům, než taxativně vymezeným ustanovením § 303 odst. 1 Zákoníku práce, povinnost mlčenlivosti přímo ze zákona nevyplývá. 

Pro všechny zaměstnance ze zákoníku práce ust. § 301 písm. d) vyplývá povinnost nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. 

Pro všechny společnosti je klíčová oblast GDPR, mlčenlivost GDPR může být ustanovena ve vnitřní směrnici, jejíž vzor si můžete stáhnout zdarma. Níže uvedený vzor pro NDA můžete snadno modifikovat a vytvořit si tak vlastní dokument pro mlčenlivost GDPR, respektive vzor dokumentu. 

Způsoby zajištění mlčenlivosti

Povinnosti zaměstnance jsou v oblasti mlčenlivosti vymezeny výše uvedeným ustanovením zákoníku práce. 

Vysvětlíme vám, proč nemít mlčenlivost ukotvenou v pracovním řádu, jaké komplikace musíte překonat, pokud chcete mlčenlivost přidat do pracovní smlouvy, a proč doporučujeme pro vybrané pozice zaměstnanců používat NDA. 

Pracovní řád 

Řada zaměstnavatelů ukotvila povinnost mlčenlivosti do pracovního řádu, který je závazný pro všechny zaměstnance společnosti. Je běžnou praxí mít v některém z vnitřních předpisů zaměstnavatele ukotvenou mlčenlivost o mzdě, mlčenlivost zaměstnance pro GDPR a další oblasti, které jsou pro podnikání zaměstnavatele potřebné. 

Pozor - vnitřním předpisem zaměstnavatele nelze zaměstnanci ukládat povinnosti, které jsou nad rámec zákoníku práce, pracovní či jiné smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Takové ustanovení vnitřního předpisu či pracovního řádu by tedy nebylo možno považovat za platné.

Pro mlčenlivost pracovní řád ani jiný vnitřní předpis nepoužívejte! 

Pracovní smlouva

Ukotvit povinnost mlčenlivosti v pracovní smlouvě je další možností. Pokud se pro tuto možnost rozhodnete, je nutné řádně, konkrétně a bez zbytečných pochybností vymezit skutečnosti, které budou povinnosti zachovávat mlčenlivost podléhat, a to pro každého zaměstnance, se kterým pracovní smlouvu budete podepisovat.

NDA + vzor 

Na začátek si pojďme říci, co je NDA. Non-disclosure agreement přeložíme do češtiny jako dohoda o mlčenlivosti. 

NDA smlouva, respektive dohoda, by měla vždy obsahovat:

  1. Jasně, konkrétně vymezit, jaké informace mají být NDA dokumentem chráněny a utajovány;
  2. Jakým způsobem by dotčený zaměstnanec nakládal s důvěrnými informacemi;
  3. Doba platnosti, kde můžete uvést povinnost mlčenlivosti zaměstnance po skončení pracovního poměru; 
  4. Stanovení smluvní pokuty a náhrady škody při porušení dohody;
  5. Případné výjimky. 

NDA vzor jsme pro vás připravili a zdarma si jej můžete stáhnout a libovolně editovat. 

Další možnosti 

Dalšími možnostmi, jak zaměstnance zavázat k mlčenlivosti, je: 

  • Vyhlášení obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
  • Sjednat se zaměstnancem dohodu o ochraně utajovaných skutečností, které chce zaměstnavatel chránit. 

Porušení mlčenlivosti

Zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru a kteří byli seznámeni s vnitřním předpisem o vyhlášení obchodního tajemství anebo sjednali dohodu o mlčenlivosti, se porušením obchodního tajemství v době trvání pracovního poměru dopustí také porušení povinnosti vyplývající pro zaměstnance z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci s důsledky z toho vyplývajícími, včetně možnosti zaměstnavatele skončit s nimi podle intenzity porušení povinnosti pracovní poměr výpovědí podle § 52 písm. g) zákoník práce nebo okamžitým zrušením pracovního poměru podle § 55 odst. 1 písm. b) zákoník práce.

 

O portálu JenPráce.cz

Pracovní portál JenPráce.cz patří mezi největší pracovní portály v České republice a funguje od roku 2013. Stojí za ním společnost Coweo Technologies a investiční skupina Pale Fire Capital. Jeho cílem je pomáhat lidem najít lepší práci a firmám poskytovat výhodné a kvalitní služby, které jim ulehčí proces obsazování pracovních pozic a zároveň jim pomohou se rozrůstat.

JenPráce.cz má k dispozici širokou škálu statistik, počínaje rozvrstvením nabídek v jednotlivých krajích, přes četnost nabízených benefitů až například po požadované vzdělání.