Zákon o ochraně oznamovatelů: Týká se to i vás?

Nově přijatý zákon na ochranu oznamovatelů je významným krokem směrem k ochraně těch, kteří odhalují protiprávní jednání mj. v pracovním prostředí. Zaměřuje se vedle dalších také na zaměstnavatele a zavádí jim nové povinnosti. Na realizaci změn zákon stanoví poměrně krátkou lhůtu, a to do 15. 12. 2023 pro zaměstnavatele s 50 až 250 zaměstnanci, a dokonce do 1. 8. 2023 (tedy současně s účinností zákona) pro zaměstnavatele 251 a více zaměstnanců.

Valíček & Valíčková, advokátní kancelář s.r.o.

Koho se to týká?

Tyto povinnosti se vztahují na subjekty, jako jsou zaměstnavatelé s nejméně 50 zaměstnanci, investiční společnosti, pojišťovny, vyjmenované orgány veřejné moci, veřejní zadavatelé a další.

Co je potřeba zavést?

Podle zákona musejí povinné subjekty zavést vnitřní oznamovací systém, který umožní oznamovatelům předávat informace o možném protiprávním jednání. Oznámení může být podáno písemně, ústně i osobně. Povinný subjekt musí jmenovat příslušnou osobu, která přijímá a posuzuje oznámení a navrhuje opatření k nápravě.

Zaměstnavatelé mají také možnost pověřit jinou osobu správou vnitřního oznamovacího systému, což má zajistit efektivní a bezpečné zpřístupnění oznamovatelského procesu pro zaměstnance. Pro zaměstnavatele s nejvýše 249 zaměstnanci k 1. lednu příslušného kalendářního roku existuje možnost sdílet interní oznamovací systém nebo využít již zavedený systém jiného povinného subjektu. Tím se usiluje o spolupráci a sdílení zdrojů v rámci ochrany oznamovatelů.

Co se stane, pokud nesplním povinnosti spojené se zmíněným zákonem?

Porušení zákona může být sankcionováno pokutou až do výše 1.000.000 Kč. 

Potřebujete ochranu oznamovatelů i vy?

Nově přijatý zákon na ochranu oznamovatelů přináší zaměstnavatelům nové povinnosti a závazky. V tomto kontextu je důležité zajistit, aby byly všechny právní aspekty řádně zvládnuty a aby vaše podnikání zůstalo v souladu se zákonem.

Jak již bylo zmíněno, je důležité zavést efektivní vnitřní oznamovací systém a zajistit, že oznamovatelé budou chráněni před odvetnými opatřeními.

  1. Poradenství při implementaci oznamovacího systému:
    Náš zkušený právní tým vám pomůže s navržením a implementací vnitřního oznamovacího systému, který splňuje požadavky nového zákona. Společně s vámi analyzujeme vaše specifické potřeby a přizpůsobíme systém tak, aby vyhovoval vašemu pracovnímu prostředí.
  2. Školení zaměstnanců:
    Je důležité, aby vaši zaměstnanci byli seznámeni s právy a povinnostmi v rámci ochrany oznamovatelů. Nabízíme školení, která jsou zaměřena na povědomí o novém zákoně, postupech při podávání oznámení a ochraně před odvetnými opatřeními.
  3. Právní poradenství a ochrana:
    Pomůžeme vám vytvořit odpovídající interní politiku a postupy a budeme vás podporovat v případě, že se vyskytnou problémy nebo konflikty v souvislosti s oznámeními.

JUDr. Irena Valíčková, MBA a JUDr. Adam Valíček, MBA

Vedoucí partneři advokátní kanceláře Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o., která se řadí mezi větší advokátní kanceláře České republiky a jež získala ocenění Právnická firma roku 2019 a roku 2022 – velmi doporučovaná kancelář v oblasti pracovního práva, dále byla tato advokátní kancelář zařazena mezi TOP advokátní kanceláře v ČR týdeníkem EURO a mezi Významné advokátní kanceláře ČR společností Epravo.cz.

Lektoři jsou autoři pracovněprávních vzorů pro právní systém ASPI od společnosti Wolters Kluwer, a.s., členové Rady Expertů Unie personalistů a členové Kolegia expertů AKV Praha. Jsou autoři mnoha článků a publikací. Tým kanceláře tvoří více než 20 odborníků. Kancelář má bohaté zkušenosti se zastupováním u soudních jednání, inspektorátů práce a dalších orgánů. Během školení si lektoři zakládají na osobním přístupu ke každému klientovi.