Studie: Nabídka a poptávka po dovednostech v ČR

Dovednosti, které učí vzdělávací systém, nemusejí odpovídat dovednostem, které hledají a potřebují zaměstnavatelé. To se podepisuje na produktivitě práce, odměnách zaměstnanců i celkové výkonnosti ekonomiky. Je však rozdíl mezi nabídkou a poptávkou po dovednostech v České republice tak propastný, jak si myslíme? Skutečnost je taková, že dovednosti, které vyžaduje pracovní trh, jsou v zásadě v rovnováze s těmi, kterým se učíme na školách.

Ukázal to výzkum think-tanku IDEA při Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy v Praze a Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR (CERGE-EI) s názvem Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po dovednostech v České republice. Studie se zakládá na údajích z Výběrového šetření pracovních sil 1994–2014 Českého statistického úřadu.

Nízká nezaměstnanost absolventů

V průběhu uplynulých 20 let se vzdělanostní struktura obyvatelstva České republiky proměnila v důsledku značného nárůstu úrovně vzdělání,“ konstatuje autorka studie Klára Kalíšková. Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel se více než zdvojnásobil (z 9 % v roce 1994 na 20 % v roce 2014) . Zároveň o polovinu klesl počet obyvatel se základním vzděláním (z 15 % v roce 1994 na 7 % v roce 2014). S růstem vzdělanosti však nedochází k tomu, že by se zhoršovala uplatnitelnost absolventů.

Čerství absolventi vysokých škol absolvovali především technické obory, pedagogiku, ekonomiku a lékařství, na středních školách pak technické obory, velkoobchod a maloobchod, pohostinské a restaurační služby a textilní výrobu. Absolventi těchto oborů mají jedny z nejnižších nezaměstnaností a počet těchto absolventů nepřevyšuje poptávku na trhu práce.

Ve srovnání s ostatními zeměmi EU je míra nezaměstnanosti absolventů v Česku trvale nízká. Vysoká míra nezaměstnanosti se týká pouze malé skupiny osob se základním vzděláním.

Nízká překvalifikovanost

Dalším ukazatelem, který vyjadřuje nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na trhu práce, je počet překvalifikovaných osob. Studie Kláry Kalíškové ukázala, že překvalifikovanost v České republice je nízká.

Celkově se zhruba pětina pracujících subjektivně považuje za překvalifikované pro stávající pracovní místo, kdežto podle objektivních a empirických ukazatelů představují překvalifikované osoby pouze něco málo přes 12, respektive 8 procent pracujících obyvatel,“ konstatuje autorka. Tento počet je ve srovnání se zahraničím velice nízký.

Celá studie je k dispozici online zde.

-kk-

Zdroj: Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) - český nezávislý think-tank
Zobrazit přehled článků ze zdroje Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA)