Zaměstnanost láme rekordy. Pracuje více žen i lidí s vyšším vzděláním

Ilustrační snímek

Celková zaměstnanost v České republice vzrostla ve 4. čtvrtletí 2016 meziročně o 111 tisíc osob. Celkem tedy pracovalo 5 186 900 lidí.

Míra zaměstnanosti 15-64letých činila 72,9 %, což je nejvíce od začátku Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS), které od roku 1993 provádí Český statistický úřad.

Počet nezaměstnaných osob se meziročně snížil o 44,4 tisíce. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla o 0,9 procentního bodu na 3,6 %. 

Zaměstnanost

Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se ve 4. čtvrtletí 2016 proti 3. čtvrtletí 2016 zvýšil o 35,9 tisíce osob.

Počet osob v hlavním zaměstnání meziročně vzrostl o 111 tisíc (tj. o 2,2 %) na 5 186 900. Růst se projevil zejména u žen, jejichž počet se zvýšil o 78,6 tisíce.

Při poklesu počtu pracujících ve věku od 35 do 39 let o 26,5 tisíce se podstatně zvýšil počet pracujících 40letých a starších (o 109,7 tisíce).

Ve skupině 40-44 let vzrostl počet zaměstnaných o 33,1 tisíce. Výrazně rostl i počet pracujících ve věku 60 let a více. Ten se zvýšil o 40,6 tisíce, což je 36,6 % celkového přírůstku zaměstnanosti.

Mezi pracujícími převažují zaměstnanci. Jejich počet se meziročně zvýšil o 77,7 tisíce a dosáhl 4 282 600. Současně se zvýšil počet zaměstnanců pracujících na dobu neurčitou (meziročně o 78,5 tisíce).

Podíl zaměstnanců na celkové zaměstnanosti se v meziročním porovnání téměř nezměnil (82,6 %). Ve srovnání se 4. čtvrtletím 2015 meziročně výrazněji vzrostl počet podnikatelů vč. pomáhajících rodinných příslušníků (přírůstek o 33,3 tisíce na 904,2 tisíce).

Při mírném poklesu počtu podnikatelů se zaměstnanci o 9,9 tisíce na 162 tisíc a počtu pomáhajících rodinných příslušníků o 2,6 tisíce na 28,5 tisíce, značně vzrostl počet podnikatelů bez zaměstnanců o 45,8 tisíce a v současné době dosáhl 713,8 tisíce.

ČSÚ: Počet zaměstnaných 2016

Zaměstnanost v sekundárním sektoru se zvýšila o 42,9 tisíce především díky velkému nárůstu pracujících ve zpracovatelském průmyslu (o 38,6 tisíce).

Výrazně vzrostl počet pracujících v terciárním sektoru služeb (o 63,6 tisíce). Meziročně se zaměstnanost zvýšila v řadě odvětvových sekcí, nejvíce v profesních, vědeckých a technických činnostech a dopravě a skladování.

Zaměstnanost vzrostla i ve vzdělávání, v odvětví informační a komunikační činnosti, ve zdravotní a sociální péči, v odvětví kulturní, zábavní a rekreační činnosti a ve veřejné správě a obraně.

Na druhé straně se snížil počet pracujících v sekci ubytování, stravování a pohostinství a také v obchodu.

V primárním sektoru zemědělství a lesnictví se počet pracujících významněji nezměnil (přírůstek 4,3 tisíce).

Zvýšil se především počet pracujících s dosaženým terciárním vzděláním (o 5,1 %), počet pracujících v nejčetnějších skupinách středoškoláků bez maturity i s maturitou rostl pomaleji (pouze o 0,8 %).

Podrobnější údaje o změnách ve vzdělanostní skladbě pracujících v jednotlivých krajích ČR uvádí Čtvrtletní analýza VŠPS na aktuální téma - 4. čtvrtletí 2016.

Míra zaměstnanosti (podíl počtu pracujících osob ve skupině 15-64letých) dosáhla 72,9 % a ve srovnání se 4. čtvrtletím roku 2015 vzrostla o 2,1 procentního bodu. Dosahuje tak nejvyšší úrovně v historii samostatné České republiky.

Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 1,4 procentního bodu na 80,0 %. Dobré podmínky na trhu práce se projevily v rychlejším růstu míry zaměstnanosti žen (o 2,8 % na 65,6 %).

V současné době tak činí podíl žen na celkové zaměstnanosti již 44,2 %, což je nejvyšší údaj za celé období od roku 1993.ČSÚ: Počet zaměstnaných 2013-2016

Nezaměstnanost

Průměrný počet nezaměstnaných osob v Česku podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO)1, očištěný od sezónních vlivů, se proti 3. čtvrtletí roku 2016 snížil o 18,8 tisíce.

Meziročně se celkový počet nezaměstnaných snížil o 44,4 tisíce osob a dosáhl 192,5 tisíce.

Snížil se jak počet nezaměstnaných žen (o 27,3 tisíce na 101,9 tisíce), tak počet nezaměstnaných mužů (o 17,1 tisíce na 90,7 tisíce).

Pozitivní vývoj je důsledkem velkého poklesu počtu nezaměstnaných jeden rok a déle o 40,1 tisíce na 74,8 tisíce osob.

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO ve věkové skupině 15-64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) klesla ve 4. čtvrtletí 2016 na 3,6 % a proti 4. čtvrtletí 2015 se snížila o 0,9 %.

Míra nezaměstnanosti se meziročně snížila na všech úrovních vzdělání. Nízkou míru nezaměstnanosti mají trvale vysokoškoláci (1,8 %) a středoškoláci s maturitou (2,3 %).

Meziročně klesla i míra nezaměstnanosti v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity včetně vyučených (o 0,7 % na 3,9 %).

Přes velké snížení (meziročně o 4,1 %) zůstává míra nezaměstnanosti ve skupině osob se základním vzděláním stále vysoká (18,7 %).

Neaktivita

V rámci výběrového šetření ČSÚ jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají, a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat.

Ve 4. čtvrtletí roku 2016 činil jejich počet 127,1 tisíce, tj. o 3,3 tisíce méně než ve stejném období roku 2015.

Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je schopno nastoupit jen 49,3 tisíce osob.

____________________

1) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba respektovat skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce MPSV.

Zdroj: Český statistický úřad - Ústřední orgán státní správy České republiky. Zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Český statistický úřad