Zruční a zodpovědní Mongolové nalézají uplatnění v potravinářství i textilním průmyslu

Již více než rok funguje vládní program Režim Mongolsko, který umožňuje českým firmám snáze vykrýt nedostatek pracovních sil pracovníky z tohoto rozlehlého asijského státu. Zájem o ně je především v potravinářském průmyslu, zejména v masokombinátech. Za poslední tři roky vzrostl počet Mongolů na českém pracovním trhu prakticky více než dvojnásobně. Co mohou českým firmám nabídnout za kvality a jaké od nich mohou čekat jednání?

Tereza Taťáková, IRS Czech

Mongolové žijí kočovným životem v souladu s přírodou a většina z nich se ve své domovině věnuje převážně pastevectví. Díky tomu jsou zvyklí pracovat s masem, a tak je pro ně naprosto přirozené maso správně a obratně vykosťovat, aniž by potřebovali zaučení. Jakmile dáte mongolskému pracovníkovi nůž do ruky, záhy poznáte, že jej skutečně nedrží prvně v ruce.

Uplatnění nalézají často ale i v textilním průmyslu, například na pozici švadlen, či v kožedělnictví, kde opětovně využijí svou zručnost a znalosti, které pilují od raného dětství a jsou dány povahou jejich kočovného života. Podobné firmy se o schopné pracovníky doslova perou. Mongolové jsou však vhodní i jako zaměstnanci do jakékoliv výroby, skladů nebo jako montážní dělníci.

Samozřejmě setkáváme se při řešení požadavků firem i s občasnými předsudky, které naráží na odlišnou mentalitu tohoto národa. Mongolské zvyky a tradice se skutečně promítají i do společenského chování, gastronomie, byznysu nebo klidně stříhání vlasů a svateb. Některé jsou na první pohled přijatelné, jiné přinejmenším zvláštní.

Mongolové například drží jasnou hierarchii shora směrem dolů. Z buddhistické kultury pro ně vyplývá, že hlava je nejvznešenější částí těla a chodidlo je logicky až na posledním místě. Při společném jednání tak může Mongol vnímat jako urážku, pokud si proti němu sednete s nohou přes nohu tak, že jsou vám přitom vidět chodidla. Naprosto odlišně rovněž vnímají čas. Na schůzky či pohovor jsou zvyklí chodit se zpožděním a setkání vesměs plánují na dny, které jsou pro ně dle kalendáře příznivé. Více si o jejich zvycích a tradicích můžete přečíst také zde.

V praxi se však ukazuje, že co se týče samotné práce, jsou Mongolové velmi zodpovědní a své úkoly vždy plní na sto procent. Veskrze se jedná o lid tolerantní a pohostinný. Tito lidé jsou zvyklí pomáhat druhým bez ohledu na to, zda se jedná o bližního nebo cizího člověka. Jejich mentalita je v tomto skutečně záviděníhodná. Mnoho z nich se navíc v české kotlině dobře adaptuje a s alespoň částečnou znalostí jazyka se zde dokáže dobře začlenit do společnosti a usadit natrvalo.

Jak zaměstnat Mongola?

Vládní program byl vytvořen na základě spolupráce Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Má napomoci dosáhnout naplnění kvót pro zaměstnávání pracovníků z Mongolska a odbourat povinnost schůzky k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu. Cílem je tedy obecně zrychlit přijímání cizinců na pracovní pozice. Skrze projekt je možné ročně zaměstnat dohromady až 1000 zaměstnanců ve firmách po celé ČR.

V případě zaměstnávání Mongolů se program týká zaměstnavatelů, kteří nemají závazky vůči státu (nutnost prokázat bezdlužnost vůči finanční správě a ČSSZ) a působí v České republice minimálně dva roky ve výrobě, službách či veřejném sektoru. Takové firmy musí mít alespoň 10 zaměstnanců a dlouhodobě nemají obsazené volné pracovní místo domácími pracovníky z českého trhu práce.

Ze zkušenosti bývá pro řadu zaměstnavatelů nábor zahraničních pracovníků poměrně náročným procesem, a proto je pro ně snazší využívat zprostředkovatele, který pomůže zajistit předvýběr i veškerá potřebná povolení a firma tak získá zaměstnance ze zahraničí tzv. na klíč.