Co je facilitace a kdo je facilitátor

Uplatnění facilitátorů a facilitace se za posledních deset let mnohonásobně rozšířilo. Souvisí to mimo jiné s rozvojem agilního přístupu v řízení a rostoucí mírou participace v soukromých i veřejných organizacích. To vše jsou oblasti, kde lze facilitaci úspěšně použít.

Edutica - facilitace

Zájem o facilitaci dokládá i rostoucí množství odkazů a vyhledávacích dotazů pro tento pojem v online prostoru. Pokud však hledáte základní vysvětlení, co je facilitace, najdete většinou jen krátké texty, které bývají nepřesné a matoucí. Proto vznikl tento článek, který má za cíl srozumitelně a přitom stručně vysvětlit, co je facilitace, kdy ji použít a kdo je facilitátor.

Odkud pochází pojem facilitace

Abychom lépe pochopili, odkud facilitace pochází, podívejme se krátce na původ tohoto slova. Ten najdeme v latinském “facilis”, což znamená “snadné” nebo “jednoduše udělatelné”. Z latiny slovo přejala italština, francouzština a později také angličtina (facile). Ve všech těchto jazycích je zachován význam slova “snadný”. Odvozené anglické slovo “facilitate” pak znamená “usnadnit”.

S významem “usnadnit” se pojem facilitace začal již dříve používat v mnoha oborech. Můžeme se proto setkat s různorodým použitím:

 • nervosvalová facilitace - fyzioterapeutický přístup v lékařství, 
 • facilitace rostlin - metoda usnadnění vývoje vybraných rostlin v zemědělství,
 • sociální facilitace - v sociologii označení tendence chovat se jinak v přítomnosti dalších lidí.

Facilitace v komunikaci, její účel a přínosy

V tomto článku se však zaměřím výhradně na facilitaci v komunikaci (dále jen "facilitace"), což je metoda, která má usnadnit mezilidskou komunikaci. Znamená to, že facilitace má komunikaci učinit zejména jasnou, srozumitelnou, efektivní, konstruktivní, nekonfliktní apod.

Účelem facilitace je efektivní dosažení cíle komunikace a současně spokojenosti účastníků. Toho je dosaženo zejména přípravou, vedením procesu a použitím vhodných nástrojů a technik facilitátorem.

Kdy je použití facilitace vhodné a kam nepatří

Metoda facilitace v sobě zahrnuje velké množství nástrojů a technik, kterými lze usnadnit nejrůznější formy komunikace, včetně písemné nebo telefonické. V typické situaci však jde hlavně o facilitaci setkání skupiny dvou a více lidí. V poslední době rychle přibývá také facilitace online setkání nebo hybridních setkání kombinujících živé a online setkání.

Nejčastější situace, pro které je facilitace používána:

 • pracovní schůzky všech typů - porady, projektové řízení, agilní řízení, remote řízení, 
 • specifické schůzky - strategické, scrum, kreativní, decision-making, 
 • vzdělávání, lektorování,
 • zapojování, participace zaměstnanců, komunity, veřejnosti.

Co facilitace přináší:

 • dosažení cíle, dodržení času a současně spokojenosti všech účastníků,
 • nalezení společného kreativního řešení,
 • zapojení celé skupiny, týmu, komunity,
 • vytváření důvěry a posilování vztahů ve skupině.

Situace nevhodné pro facilitaci:

 • představení finálního řešení, které už nemá být změněno,
 • krizová situace, kterou je nutné bezodkladně vyřešit.

Nástroje a techniky facilitace

Pro úplnější představu uvedu několik příkladů nástrojů a technik facilitace. Celkové množství nástrojů, které lze při facilitaci využít je mnohem větší a jejich uvedení překračuje rozsah tohoto článku.

K nejčastěji používaným nástrojům a technikám patří:

 • příprava setkání, definice účelu, rolí a obsahu, 
 • nastavení pravidel a norem,
 • návrh procesu setkání, 
 • práce se skupinovou dynamikou,
 • prevence a řešení náročných situací,
 • situování, instruování,
 • parafrázování a rekapitulace, 
 • použití záznamu a vizualizace,
 • práce s časem.

Kdo je facilitátor

Facilitátor je osoba, která odpovídá za použití facilitace v konkrétní situaci. V praxi je to člověk, který připravuje průběh setkání a poté jím provází od začátku až do konce. Pro setkání velkého množství lidí se využívá tým spolupracujících facilitátorů.

Role facilitátora a souběh rolí

V obecném ideálním případě je facilitátor ve zcela neutrální roli, jinými slovy není podjatý. To znamená, že nemá zájem na konkrétním výsledku setkání ani nemá vztah k někomu z účastníků. Pro dosažení takové míry neutrality bývají najímáni externí facilitátoři.

V praxi však často bývá facilitátorem pověřený člen skupiny. Taková situace je naprosto v pořádku. I když facilitátor není zcela neutrální, lze provést úspěšnou facilitaci. Je však nutné jeho roli transparentně pojmenovat a dohodnout hranice, kdy facilituje a kdy se zapojuje v jiné roli.

Pokud je pro facilitátora souběh rolí tak náročný, že to může negativně ovlivnit průběh setkání, je důležité pověřit facilitací jiného člena skupiny nebo využít externího facilitátora.

Hlavní úkoly facilitátora

Pro lepší pochopení role facilitátora mohu opět uvést několik příkladů konkrétních činností:

 • strukturuje a vede proces s ohledem na situaci a čas,
 • zapojuje do diskuse rovnoměrně všechny účastníky,
 • podporuje důvěru, otevřenost a sdílení názorů,
 • vrací odbíhající diskusi zpět k tématu a cíli, 
 • pomáhá vyjasnit nesrozumitelný obsah,
 • předchází konfliktům nebo je bezodkladně řeší.

Kurz facilitace nebo výcvik facilitace

Pokud vás facilitace zaujala a chtěli byste ji ve své praxi začít používat, můžete zjistit více z knih, které uvádím na konci článku. Je však nutné počítat s tím, že facilitace je dovednost, kterou je nutné trénovat prakticky a dlouhodobě, a že vaše dovednosti se budou zlepšovat postupně jako při hře na hudební nástroj. 

Pro vážné zájemce proto doporučuji absolvovat kurz facilitace nebo výcvik facilitace, které vás posunou rychleji na vyšší úroveň. Budete mít prostor učit se od zkušených facilitátorů a trénovat v konkrétních modelových situacích. 

V dnešní době se nabídka kurzů facilitace neustále rozšiřuje. Při výběru doporučuji pozorně porovnat nabízený obsah, kvalifikaci lektorů i reference a výběr konkrétního kurzu konzultovat s někým zkušenějším. 

V každém případě vám přeji mnoho štěstí na cestě facilitátora, která je náročná, ale nesmírně obohacující.

Zdroje

WILKINSON, Michael. Tajemství facilitace: dosáhněte výjimečných výsledků v týmové práci pomocí SMART metody. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2607-3

BEDNAŘÍK, Aleš. Facilitace: jak vést skupinová setkání?. Kladno: Aisis, 2008. ISBN 978-80-904071-0-7