Jak řídit absence v období krize

Ekonomická recese zvyšuje tlak na zaměstnance. Mnozí se vyhnuli propuštění, často se však od nich žádá více práce bez výraznějšího zvýšení odměny. Rostoucí stres pak vede k nárůstu absencí. Jak tedy mohou zaměstnavatelé monitorovat, řídit a snižovat absence zaměstnanců v dnešní době?

- Pravidelně komunikujte. Ujistěte se, že se zaměstnanci mluvíte a informujete je o tom, co se ve firmě děje. Měli by rozumět vaší politice ochrany zdraví na pracovišti a znát případné podpůrné nástroje, které nabízíte.
- Stanovte si jasné cíle a pravidelně je sledujte. Zaměstnanci by měli vědět, co se od nich očekává. Ujistěte se, že mají potřebnou podporu a co největší kontrolu nad svým vlastním rozvojem. Zapojte je do určování cílů, rozhodování a vytyčování priorit.

- Buďte pružní. V případě potřeby poskytněte zaměstnancům volno k řešení osobních a rodinných problémů. I když pracovní prostředí může být složité, uvědomte si, že stejně náročná může být i jejich domácí situace.

- Přistupujte k absencím způsobeným stresem jako k organizačnímu riziku. Proveďte zhodnocení tohoto rizika za účelem odhalení příčin. Vyzvěte zaměstnance a manažery, aby přicházeli s kroky, jak tato rizika minimalizovat nebo zcela odstranit.

- Zaveďte pohovory po návratu zaměstnanců chybějících ze zdravotních důvodů. Je to dobrá příležitost, jak je informovat, co se událo v době jejich nepřítomnosti. Zároveň můžete diskutovat o jejich pracovních či osobních problémech, které vedly k absenci.

- Hledejte příčiny. Manažer by měl sledovat absence svých lidí a mluvit s nimi o příčinách. Společně pak mohou vytvořit plán, jak předejít důvodům absencí.

- Udržujte aktuální záznamy. Budete tak moci sledovat míru absencí v závislosti na úkolech a předvídat, kdy může nastat další problém.

- Podporujte potupy řízení zaměstnanců. Zaveďte mechanismy, které vám pomohou vyvarovat se absencí způsobených pracovním vytížením. Podporujte zdravý životní styl zaměstnanců a školte je v tématech, jako je časové plánování, bezpečnost práce nebo asertivita.

- Podporujte rozumnou rovnováhu mezi prací a soukromím. Dejte zaměstnancům možnost výběru pružné pracovní doby, která bude lépe odpovídat jejich životnímu stylu. Zajistěte jim pocit vlastnictví a kontroly.

- Budujte kulturu otevřenosti ze strany manažerů. Absence způsobené stresem s sebou mohou nést stigma, které bude odrazovat zaměstnance od toho, aby přiznávali, že trpí stresem nebo nemocí. Zajistěte proto, aby vaši manažeři byli vyškoleni v tom, jak citlivě řešit problémy zaměstnanců a komunikovali s nimi v tom smyslu, že není slabostí přiznat, že něco nezvládají.

-kk-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today