Manažer musí ovládat psychologii

Každodenní manažerská činnost je dnes již méně nařizovací a represivní, více však závisí na obousměrné komunikaci. Významnou částí práce managementu je pak práce s lidmi, řízení lidských zdrojů. Komunikace manažera se zaměstnanci musí být pravidelná. Manažer by si měl uvědomit, že produktivitu práce může zvýšit především účelným plánováním času. Kromě toho musí ve styku s podřízenými být schopen určovat priority, rozlišovat dílčí a klíčové úkoly a rozlišit i úkoly, které by měl vykonat sám.

Jedním z hlavních úkolů managera je rozhodování o rozmisťování pracovníků. Při výběru ale nelze přihlížet jen k otázkám vzdělání a praxe, ale i k psychologickým předpokladům, adaptabilitě, dostatečné pružnosti, ovládání kolektivu apod. Zásadní chybou je, jsou-li pracovníci vybíráni podnikovými personalisty bez účasti budoucího nadřízeného. Nerespektování této skutečnosti je projevem špatné vnitropodnikové komunikace a kooperace jednotlivých složek řízení s negativním dopadem na celý podnik.

Kromě rozmisťování pracovníků musí manager při své personální práci pečovat o další vzdělávání pracovníků, jejich hodnocení a odměňování, jinými slovy zabezpečení personálu. V těchto otázkách hraje významnou roli psychologie. Důležitý je také celkový osobní projev manažera. Zkušený vedoucí si je vědom toho, že stejně jako správnou mluvou, komunikuje s pracovníkem i pomocí pohybů svého těla. Z psychologického hlediska vlivu na zaměstnance to znamená, že nezáleží jen na tom, co se říká, ale i jak se to říká.

**Datum vydání:** XII/2003
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz