Říjnové změny v pracovním právu

Od 1. října 2015 začaly platit novely dvou významných zákonů pro zaměstnavatele – zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce. Pojďme se společně podívat na nejdůležitější změny.

Ilustrační snímek

Zákon o zaměstnanosti – nová pravidla pro výplatu podpor a kurzarbeit

Novela zákona o zaměstnanosti byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 203/2015. První změna upravuje nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti a vedení uchazečů v evidenci úřadu práce při nekolidujícím zaměstnání. Nově se oba tyto nároky budou odvíjet od stejné rozhodné skutečnosti, jíž je vznik pracovněprávního vztahu.

Další změnou, kterou novela zavádí, je zkrácení lhůty, po kterou není možné zařadit volná místa do seznamu vhodných pozic pro cizince. Toto opatření se týká zaměstnavatelů, kterým byla v minulosti uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce. Zkracuje se z 1 roku na 4 měsíce. Novela dále doplňuje tzv. náhradní dobu zaměstnání o dobu dočasné pracovní neschopnosti a dobu nařízené karantény. Uchazeč o zaměstnání v této době neztratí nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Poslední novinkou je úprava tzv. kurzarbeitu neboli zkrácené pracovní doby. Zaměstnavatel, který v důsledku hospodářské krize nebo živelní události nemůže zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu nejméně 20 % stanovené týdenní pracovní doby, může získat příspěvek od státu. Ten může činit maximálně 0,125násobek průměrné mzdy za první tři čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Vyplácet se bude (se souhlasem vlády) nejdéle 6 měsíců s možností jednoho opakování.

Zákoník práce – nová terminologie a odškodňování pracovních úrazů

Novela zákoníku práce byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 205/2015. Přináší několik změn v terminologii, které souvisejí s terminologií nového občanského zákoníku. Například slovní spojení „zařízení závodní péče“ bylo nahrazeno spojením „poskytovatel pracovnělékařských služeb“. „Preventivní prohlídka“ je nově „pracovnělékařská prohlídka“ a pro „závodní preventivní péči“ se nově používá spojení „pracovnělékařské služby“.

Novela zavádí dlouho očekávanou možnost jednostranného ukončení dohody o provedení práce, kterou dosavadní zákoník práce nijak neupravoval. Stejně jako dohodou o pracovní činnosti je nyní možné zrušit i dohodu o provedení práce z jakéhokoli důvodu či bez udání důvodu. Učinit tak mohou obě strany písemně s patnáctidenní výpovědní dobou nebo okamžitě.

Další novinky se týkají odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Tato problematika, která byla dříve upravena přechodnými opatřeními zákoníku práce, se nyní dostává přímo do textu zákoníku práce – upravené paragrafy 248 až 275. Postupy pro výpočet a určení bolestného a ztížení společenského uplatnění nově stanoví nařízení vlády.

-kk-