Základní kompetence business analytika

Role business analytika je velmi široká a z toho také pramení rozsah kompetencí, které by měl kandidát optimálně naplnit. Samozřejmě je ale třeba přihlédnout k vymezení rozsahu prací role business analytika v konkrétní organizaci.

Základní kompetence business analytika

Níže předložené kompetence poskytují přehled klíčových chování, charakteristik, znalostí a osobních kvalit, které podporují praxi business analýzy. Nejsou ale unikátní výhradně pro business analýzu, řadu z nich je možné uplatnit i v rámci jiných disciplín.

Pokud vykonáváte roli business analytika nebo se na ní chystáte, mohou Vám tyto kompetence posloužit jako základ pro sebehodnocení a plánování dalšího osobního rozvoje.

Analytické myšlení a řešení problémů představují klíčové dovednosti business analytika pro efektivní analýzu problémů a příležitostí, hledání skutečných kořenových příčin, identifikaci změn s potenciálem dodat nejvyšší hodnotu. Mezi klíčové kompetence v této oblasti patří

 • kreativní myšlení, které pomáhá při generování nových myšlenek, přístupů a alternativ řešení problémů a uchopení příležitostí

 • schopnost rozhodování na bázi porozumění kritériím zahrnutým v rozhodování, shromáždění informací relevantních k rozhodnutí, jejich analýzu, srovnání a přijímání kompromisů mezi alternativami a identifikace nejlepšího řešení

 • schopnost učení, rychlého absorbování nových informací, modifikace existujících znalostí, což umožňuje business analytikům pracovat efektivněji v rychle se měnícím prostředí

 • řešení problémů na bázi odhalení skutečné kořenové příčiny, zvážení možností řešení a doporučení optimální varianty řešení

 • systémové uvažování, reprezentující holistický přístup založený na porozumění, jak lidé procesy a technologie v rámci organizace vzájemně interagují

 • konceptuální myšlení na základě pochopení vazeb mezi kontexty, řešeními, potřebami, změnami

Osobní charakteristiky významně zvyšují osobní efektivitu v praxi business analýzy a zahrnují

 • etiku, tedy schopnost chovat se eticky a domýšlet etické dopady změn na ostatní, což umožňuje business analytikům získat respekt zainteresovaných stran

 • osobní odpovědnost znamenající, že úkoly budou dokončeny včas v souladu s očekáváním kolegů a zainteresovaných stran

 • důvěryhodnost pramenící z osobní odpovědnosti, konzistentních postojů, poctivého a přímočarého jednání

 • organizační schopnosti a time management, schopnost optimální organizace týmových aktivit, prioritizace úkolů, účinné řízení vlastního času, ale také schopnost diferenciace důležitých a nevýznamných informací, jejich uspořádání a efektivní uložení pro pozdější použití

 • adaptabilitu, schopnost přizpůsobit styly chování a metody přístupu podle podmínek

 • sebedůvěru, tedy dostatek sebevědomí v sebe sama, v kvalitu produkované analýzy, v relevantnost přístupu a obhájení svých argumentů

Business znalosti umožňují lépe pochopit zastřešující koncepty, které řídí struktury, přínosy a hodnoty v situacích souvisejících s business potřebou a změnovou iniciativou a zahrnují

 • business prozíravost, schopnost porozumět budoucím potřebám pomocí zkušeností a znalostí získaných z jiných situací a pochopení, jak jiné organizace vyřešily výzvy/problémy

 • znalosti odvětví průmyslu, umožňující pochopení současných praktik a aktivit v rámci průmyslového odvětví a podobných procesů z jiných odvětví

 • správu dodavatelů, procesy nákupu, správy dodavatelů a typy smluvních ujednání

 • znalosti organizace, umožňující pochopení řídících struktur a business architektury

 • politické povědomí, znamenající znalost „místních poměrů“ a schopnost rozpoznat, co je/není v organizaci přijatelné

 • znalosti metodik a standardů používaných organizací poskytuje business analytikům informace o kontextu, závislostech, příležitostech a omezeních pro volbu přístupu

 • znalosti řešení, které umožňují efektivní určení optimálního způsobu implementace změny

 • agilní myšlení aplikované v širším rozsahu, než jen na vývoj SW aplikací, a podporující business agilitu s cílem pružně reagovat na změny v kontextu, zjištěné problémy a příležitosti

 • základy IT v rozsahu technické terminologie, aplikačního SW, HW a sítí, životní cyklus vývoje SW, přístupy/notace modelování systémů

Komunikační dovednosti jsou základem pro adaptaci komunikačních stylů a technik úměrně znalostem a potřebám příjemců informací a zahrnují

 • verbální komunikaci (mluvená slova k vyjádření sdělované informace)

 • non-verbální komunikace (řeč těla, mimika, gesta a oční kontakt)

 • písemnou komunikaci, vyžadující širokou slovní zásobu

 • naslouchání, nezbytné pro pochopení ústně předávaných informací

Business analytici spolupracují s řadou dalších zainteresovaných osob, což vyžaduje hluboké dovednosti interakce, kam patří

 • facilitace - usnadnění interakcí mezi zainteresovanými stranami, moderování diskuse skupin s cílem umožnit všem účastníkům efektivně formulovat své názory a zajistit, že diskutující jsou schopni rozpoznat a ocenit různé úhly pohledu na diskutovaný problém

 • vedení a ovlivňování - motivace lidí k jednání způsobem, který jim umožní spolupracovat na dosahování společných cílů

 • týmová práce, vyjednávání a řešení konfliktů

 • učení - pedagogické dovednosti pomáhají business analytikům efektivně komunikovat informace, koncepty, nápady a otázky a také zajistit pochopení komunikovaných informací

Nástroje a techniky business analýzy představují znalost obsluhy široké palety SW nástrojů pro podporu komunikace a spolupráce, tvorbu a údržbu artefaktů požadavků, modelování konceptů, řízení problémů a zvýšení celkové produktivity jako jsou nástroje pro správu požadavků, workflow požadavků, konfigurační nástroje, kancelářské nástroje a technologie, specializované nástroje a technologie business analýzy apod.