Jak dostat tým do pohody: Jednoduchá pravidla pro spokojené kolegy a úspěšnou spolupráci

V dnešní době je téměř nutností neustále zlepšovat efektivitu týmové práce a podporovat spolupráci. Existují různé metody, které mohou pomoci posílit týmovou spolupráci a zlepšit výkon. Na webináři koučky Pavly Pavlíkové: “Jak podpořit výkon a spolupráci týmu”, jsme měli možnost nahlédnout pod pokličku dvou specifických programů, které se osvědčily v mnoha organizacích, protože významně posilují týmového ducha a pomáhají předcházet konfliktům. V našem článku si nyní o těchto programech můžete přečíst více.

Pavla Pavlíková, PCC

Důležitost spolupráce v týmech

Spolupráce není jen o práci vedle sebe, ale o společném směřování k jednotným cílům s pocitem vzájemné podpory. Klíčové přínosy efektivní spolupráce zahrnují:

Zlepšení komunikace: Transparentní a otevřená komunikace je základním stavebním kamenem každého týmu. Když si informace předáváme otevřeně, bez zbytečných obstrukcí nebo filtrů, mohou členové týmu lépe rozumět kontextu rozhodnutí a změn. Tato čitelnost pomáhá vytvářet důvěru a zajišťuje, že každý je na stejné informační úrovni, což minimalizuje riziko nedorozumění a snižuje potenciální konflikty. Důležité je také zahrnout efektivní zpětnou vazbu jako součást komunikačního procesu, která podporuje vzájemné učení a růst. Tím, že umožníme členům týmu vyjádřit jejich myšlenky a obavy v bezpečném a podpůrném prostředí se nejen zlepšuje morálka, ale také se posiluje kolektivní závazek k dosahování týmových cílů.

Inovace a kreativita: Diverzifikovaný tým může přinést nové nápady a perspektivy, které jsou základem pro inovace. Různorodé složení týmu, zahrnující lidi s odlišnými zkušenostmi, odbornostmi a kulturními rozdíly, umožňuje přístup k široké škále nápadů a řešení. Tato rozmanitost podporuje kreativní myšlení a pomáhá týmu překonávat tradiční myšlenkové vzorce a bariéry. V takovém prostředí je mnohem pravděpodobnější, že tým objeví neobvyklé nebo inovativní přístupy k problémům, což může vést k vývoji průlomových produktů, služeb nebo procesů. Podpora diverzity a inkluze v týmech také zvyšuje angažovanost a spokojenost členů týmu a to může dále stimulovat jejich motivaci k inovacím a tvorbě hodnot pro organizaci.

Zvýšení motivace: Vzájemné povzbuzování a uznání úspěchů posiluje týmového ducha a motivaci. Když členové týmu aktivně oslavují úspěchy a uznávají práci jednotlivců, vytváří se pozitivní pracovní prostředí, které podporuje spolupráci a soudržnost. Toto prostředí nejenže zvyšuje celkovou motivaci, ale také podněcuje jednotlivce k dalšímu úsilí a zlepšování. Pozitivní zpětná vazba a uznání mohou významně přispět k pocitu osobního uspokojení a radosti ze své práce, což opět vede k vyšší produktivitě a loajalitě k organizaci. Důležitá je také role vedoucích, kteří by měli být schopni rozpoznat a ocenit úsilí svých kolegů, tím posílí důvěru a otevřenost mezi všemi členy týmu.

Rozvojové programy

První program - Jak na brzdy výkonu, stres a konflikty aneb chytněte svoje sabotéry

Tento program se zaměřuje na odhalení a překonání bariér, které brání týmovému výkonu. Vychází z konceptu Pozitivní inteligence, která popisuje naše automatické vzorce chování. Naučili jsme se je během dětství a dospívání a naskakují, když jsme ve stresu, máme obavy, jsme unavení nebo je toho na nás moc. To jsou naši sabotéři.

Dříve nám dobře sloužili, ale teď, když řešíme různorodé situace a komplexní úkoly, naše automatické reakce spíše brzdí náš výkon a vztahy, protože nám neposkytují dostatečnou šíři možností reakcí. Lze se na ně dívat jako na naše silné stránky, které když je nadužíváme, tak škodí. V týmu se rozebírá, jaké kdo má sabotéry, abychom si uvědomili, kterého chování děláme příliš, čím můžeme popouzet ostatní, jak sabotéři brzdí výkon a vztahy a co s tím.

Úlevné je zjištění, že každý nějaké máme a některé máme dokonce společné. V týmu pak dokážeme mluvit snáze o chování, které nám vadí, když místo obviňujícího „Ty jsi….“ říkáme „Jaký sabotér je teď v akci?“ Program také učí sabotéry oslabovat pomocí jednoduchých cvičení duševní zdatnosti a tím podporovat kreativitu a inovaci.

Druhý program - Jak podpořit motivaci a energii – zaměřte se na motivátory 

Cílí na to, co nám dodává energii a je pro nás důležité. Mapuje, co kdo potřebuje v práci, aby ho naplňovala a jak k práci přistupuje.

Prvotní cíl programu je, aby každý v týmu věděl, jak je na tom s motivací, jak o ni pečovat a mohl se s manažerem bavit na 1:1 rozhovorech o motivátorech, jak role daného člověka naplňuje jeho motivátory a co případně upravit.

Kromě toho, že sdílíme, co každého člena týmu motivuje a jak podpořit jeho motivaci, se zaměřujeme i na to, co je společné týmu. Jak společné motivátory odpovídají funkci týmu a jestli v týmu něco nechybí, co by bylo pro práci důležité.

Také je zajímavé poznání, co komu dává energii, jaký typ úkolů preferuje, jak mu nejlépe sdělit informace a jak potřebuje postupovat při změně.

Velký ohlas má i rozbor toho, kde mohou vzhledem k protikladným motivátorům nastat třenice mezi jednotlivými lidmi. Když si totiž lidé uvědomí, že jsou rozdíly v tom , co je pro ně důležité, můžou se snáze domluvit a nemyslet si o sobě vzájemně, že jsou divní, ale snáze naleznou společnou řeč.

Strategie pro zlepšení týmové spolupráce

Zásadním prvkem pro úspěch týmů je vytvoření bezpečného a podpůrného prostředí.

Stanovení jasných cílů a očekávání je základním kamenem úspěšné týmové práce. Je důležité, aby každý člen týmu měl jasně definované role a odpovědnosti, které odpovídají jeho dovednostem a zkušenostem. Tento přístup zabraňuje překrývání úkolů a zvyšuje efektivitu práce tím, že každý přesně ví, co se od něj očekává a jaký má přínos k dosažení společných cílů. Správné definování rolí také podporuje zodpovědnost jednotlivců a umožňuje lepší sledování pokroku a vyhodnocení výsledků. To vše napomáhá budování transparentnosti a důvěry v rámci týmu, což jsou klíčové faktory pro jeho soudržnost a motivaci.

Budování důvěry a otevřenosti mezi členy týmu je nezbytné pro efektivní spolupráci a dosahování společných cílů. Teambuildingové aktivity a otevřená komunikace jsou klíčové prvky, které podporují důvěru a zvyšují soudržnost týmu. Organizace těchto aktivit umožňuje se lépe poznat a porozumět jednotlivým dovednostem a osobnostním rysům svých kolegů.

To vede k posílení vzájemného respektu a otevřenosti a to jsou základní stavební kameny pro důvěru. Pravidelná otevřená komunikace, včetně pravidelných týmových schůzek a feedbackových sessions, zajišťuje, že jsou transparentně předávány všechny informace, což napomáhá k předcházení nedorozuměním a konfliktům. Důvěra se také buduje prostřednictvím konzistentního jednání a čestného přístupu ke každému členu týmu, to umožňuje každému, aby se cítil potřebný a důležitý.

Uznání a ocenění jsou nezbytné faktory pro udržení motivace a loajality jak u jednotlivců, tak u celého týmu. Pravidelné uznání přínosů jednotlivých kolegů, stejně jako ocenění úspěchů celého kolektivu, vytváří pozitivní pracovní atmosféru, která podporuje větší angažovanost. Když se lidé cítí oceňovaní za svou práci, jsou více motivováni k dalšímu snažení a kreativitě ve svých úlohách.

Ocenění může probíhat od verbální pochvaly až po certifikáty nebo bonusy a benefity. Nejenže to posiluje vztahy mezi členy týmu, ale také podporuje kulturu uznání v rámci organizace, což vede k vytvoření prostředí, kde si lidé vzájemně váží a respektují příspěvky svých kolegů. 

Efektivní týmová spolupráce je základem úspěšného podnikání v jakémkoliv oboru. Využití strukturovaných programů pro rozvoj týmů a aplikace koučovacích principů může výrazně zlepšit jak výkon, tak spokojenost v práci. 

Pavla Pavlíková, PCC

Inspirativní kouč zaměřující se na úspěšné zvládnutí manažerské role a využití principů a technik koučování v práci s lidmi, horolezkyně, facilitátorka. Business Licensed practitioner pro Motivační mapy. Positive Intelligence Certified Coach. Zakladatelka a majitelka společnosti INNERGY.