Jak na komplexní vzdělávání personalistů – teorie i praxe s profesionály

Kvalitní personalisté a fungující HR oddělení jsou v době, kdy se pracovní trh v České republice potýká s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců, více než kdy dříve klíčovými pro úspěšné podnikání firem a často i pomyslným jazýčkem vah mezi úspěšným a neúspěšným zaměstnavatelem. Správný výběr je jen začátek, následná adaptace, motivace, rozvoj, hodnocení a odměňování rozhodují o tom, zda zaměstnanec zůstává či po čase nespokojeně odchází.

Rekvalifikační program HR Akademie

HR pracuje s nejdůležitějšími, ale zároveň také nejméně „standardizovatelnými“ zdroji firem. Personalisté proto musejí řešit mnoho individuálních situací, kde je vždy více možností a záleží na vztazích, kontextu a kultuře. Personalistika a řízení lidských zdrojů navíc vyžadují různorodé znalosti z oblasti řízení, práva, komunikace, financí, psychologie, a dnes i marketingu.

Během let působení u klientů na různých projektech v HR jsme si ověřili, že zájem o vzdělávání je mezi personalisty obrovský. Málokterý kurz jim ovšem doopravdy poskytne potřebné teoretické a hlavně praktické znalosti a zároveň reaguje na nejaktuálnější vývoj na trhu a nové trendy“ říká Markéta Šimáková, partnerka společnosti DMC management consulting, a dodává: „Proto jsme před osmi lety společně s nejlepšími HR odborníky vytvořili na míru personalistům tzv. HR Akademii.

HR Akademie byla okamžitě akreditována MŠMT jako rekvalifikační program na profesi Personalista. Celý program se skládá z 9 modulů, které na sebe logicky navazují, a kromě lektorů a konzultantů se na kurzech HR Akademie vždy podílí také odborník z praxe. Účastníci tak mají unikátní možnost své stávající i nové znalosti aplikovat přímo prostřednictvím praktického nácviku či diskuze.

Kurzy poskytují prostor pro řešení konkrétních problémů, které si účastníci přinášejí ze své praxe. Účastníci se potkávají téměř celý rok a navazují nové kontakty s personalisty z jiných firem, které si pak i nadále udrží. Akademii lze absolvovat jako celek (s certifikátem o rekvalifikaci) nebo i pouze vybrané moduly.

O kvalitách akademie se v šesti minulých ročnících přesvědčilo 37 účastníků z 19 firem. Oceňují zejména atmosféru, připravenost a interaktivitu školení, které umožňuje vzájemné sdílení zkušenosti a postupné nabírání jistoty zejména nováčkům v HR. Rozvržení do téměř celého roku poskytuje čas informace nejen načerpat, ale také se ověřit a nové poznatky vyzkoušet. Akademii svými „tipy a triky“ doplňují odborníci z praxe – ať už přímo personalisté z firem nebo odborníci na různé HR nástroje.

V březnu 2018 otevíráme již sedmý ročník HR Akademie. Každým rokem přivítáme zaměstnance ze společností, které již využívají naši akademii jako standardní vzdělávací nástroj pro nové personalisty, přibývá ovšem stále více zcela nových klientů. Náplň Akademie samozřejmě flexibilně reaguje na vývoj na trhu a nejnovější trendy u nás i v zahraničí,“ doplňuje Jiřina Ledvinová, konzultantka DMC a odborný garant HR Akademie.

DMC Management Consulting - HR Akademie 2018

Co tedy DMC HR Akademie nabízí?

  1. Modul HR Passport popisuje jednotlivé oblasti HR a jejich vzájemné návaznosti. Objasňuje role HR ve společnosti a role ostatních vedoucích zaměstnanců v jednotlivých HR procesech. Zároveň seznamuje účastníky s nejnovějšími trendy v oblasti řízení HR.
  2. Modul Pracovní pozice je zaměřen na různé druhy organizační struktury společnosti, význam organizačního řádu, představuje různé způsoby tvorby popisů pracovních pozic a s tím související kompetenční model.
  3. Efektivní nábor zaměstnanců je v současné době u mnoha společností velice aktuálním tématem. Které možnosti personálního marketingu ještě nevyužíváte? Dokážete z uchazečů správně vybrat?
  4. Modul Interview skills je zaměřen na výběr zaměstnanců. Každý účastník si vyzkouší přípravu a realizaci přijímacího pohovoru.
  5. V modulu Hodnocení zaměstnanců se zabýváme různými systémy hodnocení zaměstnanců a využití výstupů z těchto hodnocení. Součástí je také praktický nácvik hodnotícího pohovoru. Na modul Hodnocení navazují další moduly – vzdělávání, motivace, odměňování.
  6. Jedním z využití výstupu z formálního hodnocení je také rozvojový plán zaměstnance. V modulu Vzdělávání zaměstnanců probíráme nejen oblasti školení, tvorbu plánu školení a realizace školení, ale také metody vzdělávání včetně netradičních.
  7. Správná motivace zaměstnanců je podmínkou úspěchu každé společnosti. Modul Motivace seznámí účastníky s teoriemi motivace a s různými přístupy a praktickým využitím.
  8. Náklady na zaměstnance tvoří v každé společnosti jeden ze dvou nejvyšších nákladů. Mnoho firem však nemá přesné informace, jakou a za co zaměstnancům vyplácí mzdu. V modulu Odměňování se účastníci naučí provést základní analýzu mezd a seznámí se s různými přístupy k odměňování.
  9. Opomíjená oblast BOZP je v současné době stále více chápána jako součást firemní kultury. Detailní náhled do problematiky objasní účastníkům její důležitost. ISO certifikace se stala nedílnou součástí fungování většiny společností. HR oddělení však někdy neví, co se za jednotlivými kapitolami normy skrývá. Pracovní právo je jedním ze základních stavebních kamenů denní práce HR oddělení. Obsahem jednotlivých přednášek je překlad zákonných ustanovení do češtiny a praktické příklady.
  10. HR Akademie je zakončena závěrečnou zkouškou, při které absolventi prokazují nabyté znalosti. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace na pozici Personalista.

Více informací o HR Akademii podá Iva Krištoufková, ikristoufkova@dmc-cz.com, tel. +420 602 351 512, www.dmc-cz.com.