Jak na tiskopisy k dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny

Dnes jsem si pro vás připravila článek, ve kterém si přiblížíme jednotlivé díly tiskopisu pro hlášení dočasné pracovní neschopnosti a tiskopisu o potřebě ošetřování člena rodiny. Můžete si také pustit video, v němž si vyplňování těchto tiskopisů ukážeme názorně.

Monika Droždjaková, E-Consulting Czech s.r.o.

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

Tiskopis Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (dále jen DPN) má 5 základních dílů:

1. díl – Hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

2. díl – Průkaz práce neschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (žlutý pruh)

3. díl – Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (modrý pruh)

4. díl – Žádost o nemocenské (růžový pruh)

5. díl – Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – hlášení zaměstnavateli (růžový pruh)

K informování Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) o vzniku dočasné pracovní neschopnosti slouží 1. díl DPN, který předává OSSZ přímo ošetřující lékař. Zaměstnanci ani zaměstnavateli tento díl nenáleží.

Jako průkaz, kterým se zaměstnanec při dalším ošetření, kontrole trvání DPN, či při kontrole dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce prokazuje, slouží 2. díl. Je to jediný tiskopis, který si do konce dočasné pracovní neschopnosti ponechává pojištěnec. Při skončení dočasné pracovní neschopnosti je povinen odevzdat tento díl ošetřujícímu lékaři, který jej po doplnění data ukončení dočasné pracovní neschopnosti a konečné diagnózy odešle nebo předá OSSZ.

K informování zaměstnavatele o vzniku dočasné pracovní neschopnosti je určen 3. díl, který po obdržení od lékaře předá zaměstnanec zaměstnavateli. Zaměstnavatel si jej poté ponechá ve své evidenci.

Za žádost o nemocenskou dávku je považován 4. díl, který po doplnění podpisu a údajů o způsobu úhrady nemocenské dávky z OSSZ zaměstnanec předá zaměstnavateli, který jej v případě dlouhodobé PN (nad 14 kalendářních dní) odešle na OSSZ ke zpracování. Pokud se ale jedná o nemoc kratší než 14 kalendářních dní, lékař daný díl nemusí vystavit.

Aby mohla být zaměstnanci vyplacena náhrada mzdy, je potřeba odevzdat zaměstnavateli informaci o tom, že dočasná pracovní neschopnost skončila. K tomuto účelu vystaví lékař 5. díl, kdy je pojištěnec povinen vyplnit údaje a podepsat prohlášení na druhé straně tiskopisu a následně odevzdat daný díl zaměstnavateli. Zaměstnavatel jej po doplnění chybějících údajů spolu se 4. dílem odevzdá příslušné OSSZ. V případě, že je DPN kratší než 14 kalendářních dnů, 4. i 5. díl si ponechává zaměstnavatel.

Jestliže DPN trvá naopak déle než 14 kalendářních dnů, je ošetřující lékař povinen pro účely náhrady mzdy vystavit Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti vždy ke 14. dni trvání DPN a pak ke každému poslednímu dni v měsíci, kdy neschopnost ještě trvá. Potvrzení po doplnění zadní strany předává zaměstnanec zaměstnavateli.

V případě, že došlo ke ztrátě některého z dílů rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti nebo k jeho znehodnocení, ošetřující lékař vystaví doklad Náhradní hlášení. Na uvedeném tiskopise vyznačí, který díl rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti se nahrazuje (včetně čísla rozhodnutí, tj. čísla tiskopisu).

Tiskopis neobsahuje části, které vyplňuje pojištěnec a zaměstnavatel. Pokud nahrazuje 4. nebo 5. díl rozhodnutí, zaměstnavatel a pojištěnec uvedou potřebné údaje pro výplatu nemocenských dávek na druhé straně tiskopisu, popřípadě na přiloženém volném listě. V případe 4. dílu se jedná především o způsob úhrady nemocenské (vyplňuje pojištěnec) a při náhradě 5. dílu je potřeba doplnit počet odpracovaných hodin po dobu trvání DPN a datum návratu do práce (vyplňuje zaměstnavatel).

V případě, že pracovní neschopnost vznikla následkem úrazu, je třeba sepsat záznam o úrazu. Jedná-li se o úraz pracovní, je zaměstnavatel povinen úraz zapsat do knihy úrazů, ohlásit ho a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

Pokud se zaměstnavatel dozví o skutečnostech, které vedou ke změně údajů uvedených v záznamu o úrazu, vyhotoví ještě záznam o úrazu - hlášení změn. Platí pro něj stejná povinnost jako pro předání záznamu o úrazu, a tedy předat jedno vyhotovení postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.

Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)

Tiskopis Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) má dva propisovací díly:

1. díl – Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) – žádost o ošetřovné

2. díl – Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče)

Žádost o ošetřovné, jako indikátor vzniku ošetřování, spolu s 2. dílem jako indikátorem ukončení ošetřování, předá ošetřující lékař osobě, která musí pečovat o rodinného příslušníka nebo o zdravé dítě mladší deseti let, protože školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu epidemie, havárie či jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla.

Pojištěnec uplatňující nárok na ošetřovné předává oba tyto doklady po doplnění části B svému zaměstnavateli, který jej následně po doplnění informací v části C (zadní strana 2. dílu) předá příslušné OSSZ.

V případě, že se vystřídaly pečující osoby, nebo ošetřování člena rodiny pokračuje i do dalšího kalendářního měsíce, je nutné zaměstnavateli odevzdat tiskopis Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče), kterým ho o dané skutečnosti informujete.

Pro více informací o tom, co je potřeba vyplnit na jednotlivých dílech DPN či ošetřování, se podívejte na video, které připravila Ing. Monika Mimrová, Payroll Consultant, E-Consulting Czech s.r.o.