Jak testovat jazykové znalosti zaměstnanců? Záleží na tom, co od výuky očekáváte

Testování je nedílnou součástí jazykového vzdělávání ve firmách, a to nejenom na začátku, ale i v jeho průběhu. Pokud si chcete ověřit, že finance vynaložené na vzdělávání zaměstnanců jsou použity efektivně a účelně, měli byste testovat. Způsob testování a měření jazykových znalostí u zaměstnanců záleží především na tom, co od zaměstnanců potřebujete a jaký je cíl výuky.

Alena Pekáčková, manažerka jazykové školy Channel Crossings,

Jazykový audit

V případě, že je znalost cizího jazyka přímo navázána na konkrétní pracovní pozici, kde se očekává rozvoj zaměstnance, a chcete proto sledovat pokrok a výuce dát určitou koncepci, je vhodné před začátkem provést hloubkovou analýzu formou jazykového auditu.

Jazykový audit určuje úroveň znalosti jazyka dle Evropského referenčního rámce. Skládá se z písemné a ústní části, kterými jsou personalizovaně vyhodnoceny všechny oblasti – čtení, poslech, písemný a ústní projev.

Audit ukáže dosažená skóre v jednotlivých oblastech, na jejichž základě je následně stanoven další postup ve výuce a její parametry. Provádí ho nezávislý hodnotitel, který nemá žádný vztah ke kurzům.

Průběh jazykového auditu

Jazykový audit trvá zhruba 65 minut, přičemž není ani nutné ho projít najednou. Díky tomu, že jsou testy on-line, si je lze rozdělit např. do více dní.

Poslech (10 minut) zahrnuje 2 poslechová cvičení a následné zodpovídání otázek. Během části zaměřené na čtení si testovaný projde 1-2 texty s max. 500 slovy a zvolí správné odpovědi na stanovené otázky. Následně bude mít za úkol napsat dva texty o rozsahu max. 100 slov. V části „Use of English“ dojde na gramatiku, slovní zásobu a stavbu vět.

Ústní pohovor probíhá po telefonu v předem vybraném termínu a začíná základními modelovými situacemi, kdy se testující ptá nejprve na koníčky, rodinu a pomalu přechází k relevantním pracovním činnostem účastníka a situacím v pracovním prostředí. Během rozhovoru se sleduje plynulost, přesnost projevu a rozsah slovní zásoby.

Na základě celkového počtu dosažených bodů je stanovena úroveň od A1 po C2, student se konkrétně dozví, kde jsou jeho nedostatky, na čem by měl zapracovat a je mu také doporučena koncepce včetně frekvence a počtu vyučovacích hodin, které by měly vést k postupu na vyšší úroveň.

Na základě auditu jsou také vytvářeny skupiny složené ze studentů se stejnými potřebami, pokud je zájemců ve firmě více. Jazykový audit doporučujeme provádět pravidelně, například jednou ročně před letní vyučovací pauzou.

On-line test

Pokud je pro vás důležitější, aby byli zaměstnanci spokojení, než to, zda se za rok zlepší o jednu úroveň, volte on-line testy. Jejich výhodou je jednoduché vyplnění pomocí odkazu a rychlé zpracování výsledků.

Dle nich pro vás jazyková škola zajistí lekce, které budou zaměstnance bavit, poskytnou jim příležitost se vzdělávat, motivují je k dalšímu studiu a budou je chápat jako užitečný benefit. Samozřejmostí je průběžné testování se zpětnou vazbou pro studenta.

Volba nejvhodnějšího testování

Při plánování jazykové výuky a v jejím průběhu je tedy potřeba jazykové agentuře specifikovat, co od výuky očekáváte a co od zaměstnanců potřebujete. Agentura vám pak doporučí ten nejvhodnější způsob testování a na základě jeho výsledků stanoví frekvenci a složení kurzů v koncepci, která povede ke spokojenosti zaměstnanců a zároveň efektivnímu vynakládání finančních prostředků na jazykové vzdělávání.