KATA – koučováním jednotlivce k efektivitě celku

V době, kdy firmy dělají možné i nemožné, aby si udržely stávající zaměstnance, a „rozmazlují“ je množstvím benefitů a výhod, poskytuje správně aplikovaná KATA kýžené systematické zapojení zaměstnanců a nástroj pro jejich neustálý rozvoj a současný růst jejich výkonu. Plní tak dva zdánlivě protichůdné cíle – zvyšování výkonu společnosti a zároveň spokojenosti a motivace zaměstnanců. Ta vede k jejich vyšší angažovanosti, která spočívá ve větší chuti něco změnit, loajalitě, pocitu seberealizace, čímž se zvýší pocit jistoty a sníží prostor pro chyby.

Jitka Tejnorová, DMC Management Consulting

Pojem „kata“ pochází z japonštiny a znamená nácvik boje s imaginárním soupeřem prostřednictví předem definovaných pohybů různé délky a fázování. Příkladem praktického využití Kata koučinku je výuka psaní nebo jízdy na kole.

Jedná se o jakousi strukturovanou rutinu, díky které se v nás postupně vytvoří soft skills, které si uchováme po zbytek života. Jednotlivé rutinní činnosti pomáhá rozvíjet kouč – vzor dohlížející na jejich správné provedení. Mezi nejdůležitější prvky Kata koučinku je jeho denní procvičování, z něhož se v konečné podobě stane návyk.

Každá společnost dosahuje výsledků především prostřednictvím svých lidí. Základem jsou tedy vzájemné dobré vztahy a efektivně nastavené procesy.

Základy dobrých vztahů – čtyři principy

  • Dejte zpětnou vazbu pravidelně.
  • Dejte uznání / ocenění.
  • Říkejte o změnách dříve, než nastanou.
  • Využijte všech schopností.

Kata jako stavebnice

Většina společností se dnes potýká s problémem, kdy mají stovky zlepšovacích návrhů, a přesto procesy nedosahují očekávaných parametrů. Všichni neustále hledají způsob, kterým by „SE“ vyřešily problémy a udržela stabilita procesů.

KATA ukazuje na fakt, že řešením je pouze systémový a pravidelný přístup k lidem, rozvoj vedoucích v jejich primární – tedy vedoucí roli. Žádná změna a zlepšení nebude dlouhodobě udržitelná, dokud se nestane rutinou, dokud nezevšední. K dosažení rutiny je nutné pravidelné opakování a vyžadování.

null

KATA pracuje jednoduchým způsobem se základními nástroji managementu: nastavení očekávání (řízení výkonu), podrobná analýza výchozího stavu (VSM, mapa procesů, TWI Job Methods), systémové zlepšování a PDCA, drobné experimenty, pravidelná a cílená komunikace s podřízenými (gemba a koučink). Všechny tyto známé a mnohdy odděleně používané nástroje skládá v jeden do sebe logicky zapadající systém.

Naprosto geniálním způsobem tak docílí toho, že každý zaměstnanec zná vize společnosti, aktuální cíle a výsledky. Díky přesně definovaným rolím - 1. kouč, 2. kouč a koučovaný – je do procesu zapojeno více řídících úrovní.

Cílem celého procesu je odbourat zahlcení středního managementu problémy, ale zároveň udržet jeho informovanost o dění na nižších úrovních, dále naučit vedoucí experimentovat a systémově zlepšovat procesy a zároveň tak zvýšit iniciativu lidí.

null

Manažer koučem

Mike Rother, autor světového bestselleru Toyota KATA, říká: „Myšlení KATA není složité, je to jen zvyk. Jednoduché praktické rutiny KATA Improvement učí prakticky vědecký vzorec, který mění zaběhlý systém naší mysli.

Praktikování rutin KATA Improvement zlepšuje a mobilizuje kreativní schopnosti a dovednost zvládnout náročné cíle jednotlivci i celými týmy,“ a dodává: „Jako ve sportu nebo hudbě, cvičení probíhá pod pravidelným pozorováním a zpětnou vazbou zkušeného kouče, který upozorní na „staré“ chování a pomáhá žákovi nacvičit požadované nové vzorce chování.

Bez koučování ztrácíme směr a nenacvičujeme správný vzorec nebo nacvičujeme neefektivně. Bez koučování se změna v našem myšlení – v budování nových propojení v našem mozku – těžko objeví.“

Zatímco žák je zodpovědný za práci samotnou, učitel - kouč za celkové výsledky. Jeho úkolem je žáka rozvíjet, motivovat a provést celým koučovacím procesem tak, aby byla dodržena všechna jeho pravidla. Při práci v teamech je koučem a priori jeho vlastní vedoucí. Koučovací cykly probíhají denně za použití pěti otázek Kata koučinku:

  • Co je cílový stav?
  • Jaký je aktuální stav?
  • Jaké překážky vám, podle vašeho názoru, brání dosáhnout cílového stavu?
  • Jaký je další krok?
  • Kdy tedy budeme moci jít a podívat se, co jsme se z tohoto kroku naučili?

Silné a slabé stránky KATA koučinku

Hlavním přínosem je systematika řešení problémů, především pak zamezení fluktuace klíčových lidí. Někteří jedinci se shodují, že jim metodika pomohla ovládat své emoce, zvýšila schopnost empatie a jejich rozhodování je opatrnější, ne tak unáhlené jako dříve. V oblasti výroby pomáhá KATA skloubit problémy technické s interpersonálními.

Zvyšuje angažovanost a soustředěnost operátorů, jejichž práce je mnohdy velmi rutinní. Slabými stránkami je naopak časová náročnost (rozebrání problému a získání všech dostupných faktů). Někdy je také problémem schopnost jasně definovat cíl, jenž se v průběhu shromažďování faktů může rapidně změnit.

Ve srovnání s tím, kolik času ve výsledku KATA koučink uspoří a jaké výsledky přinese nejen koučované osobě, ale celému týmu a zejména pak výrobě, jsou tyto slabé stránky pouhou kapkou v moři.