Komunikace a vztahy ve firmách jsou klíčem k úspěchu

Styl řízení, firemní kultura, spokojení zaměstnanci, nízká fluktuace, budování brandu. Která firma tato témata neřeší? Firemní evergreeny mají dva společné jmenovatele, které se vzájemně prolínají. Komunikaci a vztahy. Jak důležitou roli může sehrát ve zdánlivě neřešitelné situaci profesionální koučink? O osobním rozvoji manažerů a dopadu zařazení koučovacího přístupu do každodenního firemního života si s Pavlínou Rittenauerovou, HR manažerkou firmy Proseat Mladá Boleslav s.r.o., povídala koučka ICF ČR Lenka Vornhagen.

Mgr. Lenka Vornhagen, kouč & mentor, ICF ČR

Pavlíno, co inspirovalo vaši společnost k investici do koučování?

Ke koučování jsme se dostali přes snahu o dlouhodobý rozvoj manažerů, který by byl kvalitní, a hlavně co možná nejvíce zaměřený na praxi a tím pádem zaujal i kolegy z výroby (techniky, praktiky). Klíčovým bylo absolvování několika modulů manažerského vzdělávání pod vedením zkušeného kouče a jeho významný důraz na participativní manažerský přístup při snaze o rozvoj podřízených. Koučink už byl jen logickým krokem, kdy jsme se v management týmu rozhodli pro absolvování dlouhodobého koučovacího výcviku pod vedením kouče.

Jaké konkrétní výzvy nebo problémy prostřednictvím koučování řešíte?

S koučováním máme dva odlišné typy zkušeností a využívali jsme ho dvojím způsobem. Pro celý manažerský tým byl koučovací přístup pojat jako jeden z nástrojů řízení podřízených.

Zároveň jsme volili koučink jako metodu individuálního rozvoje manažerů. Konkrétně se jednalo o dva manažery, kterým koučink sloužil jako podpora v procesu zlepšení či vyladění jejich manažerského postoje a probíhal mimo pravidelné týmové koučování s druhým koučem. Na těchto jsme jako celý management tým procházeli koučovacím výcvikem se vším všudy tzn. teorií a zejména pak i praxí pod supervizí.

Pro kterou skupinu zaměstnanců koučování využíváte?

Pro top management, tedy tým společně s ředitelem závodu.

Jak měříte úspěšnost koučovacího programu a jaké konkrétní ukazatele sledujete?

Koučink jsme používali výše zmíněnými způsoby a tomu musíme přizpůsobit i hodnocení. V případě změny manažerského stylu řízení směrem k participativnímu s využitím koučinku lze myslím použít jako ukazatel míru fluktuace, která byla na měsíční bázi sledována. A ta byla skutečně velmi nízká.

Rozhodně by se dal použít Průzkum spokojenosti, nicméně u nás ve společnosti v této době neprobíhal. V případě účelového koučinku dvou manažerů byl cíl, a tedy i kritéria úspěchu definovány v rámci ročního pohovoru. Stejné zadání pak bylo ze strany HR firmy komunikováno s koučem.

Pavlína Rittenauerová, HR manažerka firmy Proseat Mladá Boleslav s.r.o.

Pavlína Rittenauerová, HR manažerka firmy Proseat Mladá Boleslav s.r.o.

Jaký je konkrétní přínos a celkový dopad koučovacího programu pro vaši firmu? Můžete uvést konkrétní příklady, jak koučování pomohlo vašim zaměstnancům, manažerům, firmě i HR oddělení?

Musím říci, že přínos byl obrovský. Pokud bych se uvedeného procesu osobně nezúčastnila, nevěřila bych, jak moc lze koučinkem a participativním stylem řízení změnit firemní kulturu. Bylo nádherné sledovat, jak si zaměstnanci postupně víc a víc všímali změny ve stylu řízení a vždy se těšili, až přijedeme z výcviku s „něčím novým“.

Většině managementu se dařilo používat nový styl řízení a díky tomu podporovat „ownership“ podřízených. Členové jejich týmů byli veskrze motivovaní a spokojení. Rozhodně motivačním se ukázal záměr vtáhnout do koučinku celý management-tento se pak vzájemně podporoval při plnění úkolů, i při snaze používat koučink v praxi. Došlo k posílení týmového ducha celého top managementu. Tento fakt měl také přímý dopad na efektivitu spolupráce jednotlivých, dříve daleko více na sebe zaměřených oddělení.

Změna firemní kultury se nám např. promítla i do obsazování volných pracovních míst. V této době nám velmi dobře fungovala např. náborová aktivita „Akce Personalista“. Zaměstnanci byli spokojeni a tuto náladu šířili i dál na trh práce a mezi své známé a přátele.

Individuální cíle u dvou zmíněných manažerů byly zaměřeny na stabilizaci a efektivnější řízení oddělení, vyzrálejší řešení manažerských situací. U obou kolegů bylo cílů dosaženo a současně jim koučování přineslo další benefity, které v původním zadání nebyly. Pro mě, jako pro HR, je zároveň i velmi důležité, jak byl tento proces přijatý ze strany účastníků.

A v tomto smyslu rozhodně výsledek předčil moje očekávání. V průběhu roku, kdy se pravidelně setkávali s koučem, měli šanci diskutovat svoje manažerské a mnohdy i osobní postoje a tím si nacházet svoji autentickou a přitom efektivní manažerskou cestu. Nový postoj, změna je přirozená a zároveň pro manažera velmi cenná v tom, že si na ni přišel sám, nikdo mu ji nenutil.

Jakým způsobem vybíráte kouče pro svůj program a jaká kritéria využíváte pro hodnocení jejich výkonu?

Vybírali jsme jen dvakrát, vždy na základě doporučení a naštěstí jsme byli v obou případech nad míru spokojeni. Dle našich zkušeností je naprosto klíčové, aby koučovaný cítil důvěru ke koučovi a osobnostně si sedli.

Jak zajišťujete, aby byl koučovací program v souladu s firemní kulturou a hodnotami, a jaké kroky podnikáte na podporu souhlasu a zapojení zaměstnanců?

Jak jsem již uvedla výše, byli jsme v situaci, kdy jsme postupně firemní kulturu posunuli, změnili. Nicméně už v prvopočátku je důležité, aby zaběhnutá firemní kultura obsahovala prvky participativního stylu řízení. A důležitým předpokladem je i motivovaný zaměstnanec. U nás k zapojení zaměstnanců došlo velmi přirozeně, cítili změnu ve stylu řízení a bylo jim v tom dobře. Chtěli se zapojit a být toho součástí.

Co vnímáte, že je užitečné zmínit pro ty, kdo o koučování teprve uvažují?

Dle mého názoru je velmi zásadní, jaký styl řízení je nastavený a realizovaný v celém korporátu, nejen na úrovní závodu. Vnímám i důležitost uvědomění si aktuální situace, ve které se firma (zejména výrobní) nachází, její prioritní potřeby, například z důvodu přechodného vysokého tlaku na výrobu i kvalitu a tomu adekvátně přizpůsobit styl řízení-někdy je v takových případech nutno přistoupit i k velmi direktivním prvkům.

Kdybyste měla shrnout přínos koučování pro Vás osobně do jedné věty-která by to byla?

Pro mě je koučování velmi efektivní, zacílený a motivační rozvojový nástroj vedoucí k vědomé změně koučovaného.

International Coach Federation (ICF)

Mezinárodní federace koučování, založená v roce 1995, je největší světová organizace sdružující profesionální kouče ze 146 zemí celého světa. ICF se zaměřuje na rozvoj profese kouče. Definuje vysoké profesní standardy, zajišťuje nezávislou certifikaci pro kouče a podporuje vytváření globální sítě certifikovaných profesionálních koučů.

V České republice působí Mezinárodní federace koučování ICF ČR od roku 2005. V současné době se česká pobočka zaměřuje zejména na podporu profesionálního koučinku, rozvoj vzdělávání v tomto oboru a pořádání akcí, kde je možné získat praktickou zkušenost a zážitek z práce s profesionálním koučem.

I vy můžete blíže poznat principy a zažít sílu profesionálního koučování během nadcházejícího Mezinárodního týdne koučování ICW2023. Vybrat si můžete z mnoha akcí pro širokou veřejnost nebo se zúčastnit mini konferencí, pořádaných v Impact HUB Zlín (10.5.), Impact HUB Praha D10 (11.5.) nebo Impact HUB Brno (12.5.).

Lenka Vornhagen je partnerem v objevování a rozvoji potenciálu jednotlivců i týmů v oblastech kariéry, autentického leadershipu, komunikace, work life balance, stres managementu. Pro bližní informace se neváhejte obrátit na e-mail poradenstvi@lenkavornhagen.cz