Koučování jako klíč k větší efektivitě a spokojenosti v osobním i profesním životě

Dnes už není koučování jen pro sportovní hvězdy... Dokáže nám pomoci nalézt efektivní řešení v našich vztazích, komunikaci, kariéře, byznysu i pro spokojenější život. Koučování se stává součástí našeho profesního či osobního života. Jak funguje, v čem konkrétně je koučovací přístup pro nás tak užitečný a jak silný dopad může mít na náš život? O vlastní zkušenost se s koučkou ICF ČR Monikou Kukoľ Sochorovou podělila Šárka Otavová, HR business partner firmy Mauting s.r.o.

Monika Kúkol‘ Sochorová, koučka ICF ČR

Co tě motivovalo k vyhledání kouče a jaká byla tvá očekávání od procesu koučování?

Důvodem, proč jsem se rozhodla využít koučinku, byla potřeba vyřešit řadu otázek jak z pracovní oblasti, tak i z osobní, které mi bránily v rozvoji a posunu a neumožnovaly dosáhnout lepších výsledků.

Koučink nabízí výhodu objektivního střízlivého a pragmatického pohledu na danou situaci, což může být někdy náročné nalézt mezi rodinnými nebo přátelskými radami.

Přiznám se, že jsem neměla jasnou představu o tom, co od koučinku čekat, nebyla jsem si jistá, jakým způsobem budou řešeny mé otázky a posun nebo jak moc být otevřená ve svých sděleních, ale i přes tento prvotní pocit nejistoty jsem do procesu šla s cílem získat odpovědi na mé problémy a posunout se dál, což se nám také povedlo.

Jak bys popsala svou současnou situaci a jakým konkrétním výzvám jsi čelila?

S ohledem na své profesní ambice jsem se rozhodla využít koučinku primárně v pracovní oblasti. Průběh našich sezení se zaměřoval na řešení aktuálních jednotlivých otázek v pracovním prostředí (například komunikace, řízení změn a přístup k nim, pracovní vztahy, lídrovství atd.), ale i strategický karierní posun. Velkým tématem pro mě byl i worklife balance a vědomé oddělování pracovního a osobního života.

Pro mě osobně bylo velmi přínosné, že jsme nezůstali jen u pracovních otázek, ale probírali jsme i aspekty osobního života a sebepoznání. Díky koučinku jsem si osvojila praktické nástroje, které mi umožnili nové pohledy na dané situace a schopnosti nalézat odpovědi a řešení otázek a náročné situace.

Koučování mi také dalo nadhled větší jistotu se pohybovat v různých situacích s větší lehkostí a efektivitou.

Šárka Otavová, HR business partner firmy Mauting s.r.o.

Šárka Otavová, HR business partner firmy Mauting s.r.o.

Jak vnímáš, že ti koučování pomohlo využít tvé silné stránky a překonat překážky nebo najít řešení ve tvé situaci?

Člověk se někdy může nacházet v situaci, ve které si není vědom odpovědi nebo východiska, ale odpověď a východisko existuje na každou situaci, jde o to se na ni podívat z jiného uhlu, a to není vůbec jednoduché, obzvlášť pokud k tomu nejsme vedeni.

Díky koučovacím otázkám a doplňujícím cvičením nakonec člověk nalezne opověď na danou situaci a velká přidána hodnota na tom je, že řešení pod vedením kouče nalezne sám a tím si nové pohledy ukotvuje. Klient získá novu schopnost, která mu umožňuje přistupovat k budoucím pracovním a osobním výzvám s jistotou a schopností řešení právě díky nově získaným perspektivám pod vedením kouče.

Jak nejraději přijímáš zpětnou vazbu a podporu a jaký styl komunikace považuješ za nejefektivnější? Vnímáš rozdíl před a po koučování?

Pokud mluvíme o podpoře v oblasti osobního a profesního rozvoje, kvituji styl mentoringu a po vlastní zkušenosti i koučinku. Také oceňuji HR komunity ať již v online formě v podobě nejrůznějších skupin nebo prezenční formě v podobě přednášek, diskuzí, kde v obou případech se tato komunita nádherně podporuje v podobě předávání cenných rad a zkušenosti a doporučeních.

Co se týče zpětné vazby, je vždy důležité posoudit situaci a v daném kontextu a zvolit vhodný komunikaci a komunikační kanál poskytování nebo přijímání zpětné vazby. Osobně stále kvituji individuální zpětnou vazbu, je zde ideální prostor pro další rozpravu, která je důležitá pro získaní detailnějších informací, doplnění konkrétních případů a situací a případnému objasnění nebo obhájení.

Protože je potřeba si uvědomit, že přijímání zpětné vazby neznamená, že jsme ochotni se otevřít pouze kritice a poučit se z ní, je tedy důležité, aby byla konstruktivní s řešením na zlepšení a rozvoj. V závěru lze ale konstatovat, že má neocenitelný význam pro rozvoj kompetencí a schopností a obecně ji úspěšní lidé je považuji za tzv. gift a to je myslím výstižné přirovnání k její důležitosti.

Jak jste měřili úspěšnost tvého zapojení do koučování a jakých konkrétních výsledků jsi dosáhla?

Je důležité podotknout, že i koučink obecně vnímaný jako soft skills je měřitelný a lze pozorovat výsledky. V mém konkrétním případě jsme si v rámci prvního setkání zhodnotili aktuální situaci a následně byla stanovena pomocí škálovací metody a časové osy cílová hodnota.

Je třeba zdůraznit, že koučování je proces, založený na spolupráci mezi koučem a klientem, který vyžaduje určitou osobní angažovanost. V rámci tohoto procesu mohou být koučovací lekce doplněny o úkoly a cvičení, které značně přispívají k požadovanému posunu, obdobně je tomu například u sportu, kdy osobní příprava a spolupráce s trenérem je nezbytná k dosažení úspěchu.

Koučinkem jsem si osvojila a zlepšila určité schopnosti a díky uvědomění/zvědomení  a tréninku se více rozvíjeli a automatizovali, jako například pro mě potřebný nadhled a odstup od problémové situace, což mi umožnilo snadněji nalézat řešení na dané situace v pracovní oblasti, nebo již zmíněný worklife balance a pro oddělení pracovního života od osobního -> naučení prožití přítomného okamžiku, relaxace, což se následně pozitivně promítlo i od pracovního výkonu, koučink mi pomohl i v sebeuvědomění a zvýšení sebevědomí, což je pro profesní růst podstatný.

Komu bys koučování doporučila a proč?

Koučování je proces, který může pomoci každému, kdo se potýká s určitým problémem a chce se dále posunout v řešení této výzvy. Je potřeba zdůraznit, že koučink není omezen pouze na pracovní oblast, naopak může v oblastech rodinných či partnerských nebo rozvoji sebe sama. Vyřešení daného problému se následně projeví ve všech oblastech života, což má pozitivní dopad na pracovní výkon i mezilidské vztahy. Koučink má za cíl pomoc klientovi v jeho konkrétních oblastech, které považuj za důležité, ať už jsou jakákoliv v najití vlastního řešení problému a rozvoji svého potenciálu.

Jak se nyní díváš na koučování jako nástroj osobního i profesního růstu?

Mým přáním by bylo, aby se koučink stal neodmyslitelnou součásti alespoň v pracovní sféře, a to nejen u vrcholového a s středního managementu.

Je třeba zdůraznit, že koučink má komplexní dopad na život jednotlivce, ačkoliv se soustředí pouze na určitou oblast například profesní rozvoj. Pozitivní změny, které koučink umožňuje se promítají i do osobního života, proto by bylo ideální, kdyby koučink nezačínal až v dospělosti, ale již v období dětství (ve spolupráci se školstvím) a dospívání, aby mohl být co nejefektivnější a pomohl mladým lidem získat cenné nástroje pro spokojený život.

Na co jsem se nezeptala, ale zdá se ti důležité zmínit? Co bys chtěla vzkázat těm, kteří o koučinku teprve uvažují?

V případě, že o koučinku teprve uvažujete, tak bych vám ráda řekla, že se jedná o velmi hodnotnou investici do sebe sama a svého rozvoje. Koučink vám pomůže zlepšit mezilidské vztahy i vztah k sobě sama, získat jasnost ohledně vašich cílů a snů a překonat překážky, které vás brzdí. V případě, že se aktivně zapojíte a budete se věnovat svému růstu, rozhodně se dostaví výsledky.

International Coach Federation (ICF)

Mezinárodní federace koučování, založená v roce 1995, je největší světová organizace sdružující profesionální kouče ze 146 zemí celého světa. ICF se zaměřuje na rozvoj profese kouče. Definuje vysoké profesní standardy, zajišťuje nezávislou certifikaci pro kouče a podporuje vytváření globální sítě certifikovaných profesionálních koučů. ICF podporuje kontinuální vzdělávání koučů a akredituje školy a vzdělávací programy podle přijatých standardů pro zaručení profesionality koučování.

V České republice působí Mezinárodní federace koučování ICF ČR od roku 2005. V současné době se česká pobočka zaměřuje zejména na podporu profesionálního koučinku, rozvoj vzdělávání v tomto oboru a pořádání akcí, kde je možné získat praktickou zkušenost a zážitek z práce s profesionálním koučem.

I vy můžete zažít sílu profesionálního koučování během nadcházejícího Mezinárodního týdne koučování ICW2023.