I přes mírný nárůst nezaměstnanosti v srpnu odešlo z evidence Úřadu práce ČR téměř 33 tisíc lidí

Úřad práce ČR evidoval k 31. 8. 2023 celkem 260.803 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 1.870 více než v předchozím měsíci a o 9.050 více než loni. Podíl nezaměstnaných osob mírně vzrostl – meziměsíčně o 0,1 p.b., meziročně pak o 0,2 p. b. Ke konci srpna činil 3,6 %. Stále platí, že v mezinárodním srovnání patří nezaměstnanost v ČR mezi nejnižší v rámci celé Evropské unie. Podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za červenec) dosáhla 2,9 % a byla tak třetí nejnižší (průměr EU 5,8 %)

Ilustrační snímek

V srpnu nezaměstnanost meziměsíčně mírně vzrostla. Trh práce ovlivňuje především poptávka zaměstnavatelů po dělnických profesích ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví. Zájem je stále i o sezónní pracovníky, např. v zemědělství, zahradnictví nebo v lesnictví.

V menší míře se do evidence uchazečů o zaměstnání začali v předchozím měsíci hlásit i čerství absolventi škol, prozatím ale nezaměstnanost výrazně neovlivňují. A nijak zvlášť nevzrostl ani podíl mladistvých na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání. Dlouhodobě se pohybuje pod 2 %. V srpnu to bylo 1,5 %.

V průběhu září Úřad práce ČR očekává jako každý rok oživení pracovního trhu. Současně jde o měsíc, kdy do jeho evidence přichází hlavní vlna absolventů a v závislosti na počasí budou postupně končit sezónní práce. Situaci mohou i přes aktuální stabilizaci nadále ovlivňovat i případné ekonomické a sociální změny.

„Podíl nezaměstnaných osob se stále drží na nízkých hodnotách a v porovnání s dalšími státy EU si stojí Česká republika velmi dobře. V létě pozorujeme dlouhodobě pokles aktivity firem, pokud jde o přijímání nových zaměstnanců. V následujících měsících může nezaměstnanost stagnovat či mírně vzrůst, což ale odpovídá klasické vývojové křivce. Rád bych také poděkoval všem zaměstnavatelům, kteří trh práce formují a podílejí se na vytváření pracovních míst,“ uvádí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

 

  08/2023

  08/2022

  08/2021

Podíl nezaměstnaných osob v ČR

3,6%

3,4%

3,6%

Počet uchazečů o zaměstnání

260 803

251 753

267 889

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání

238 249

229 187

248 564

Počet volných pracovních míst

281 207

312 327

363 114

Míra nezaměstnanosti dle EUROSTAT (červenec)

2,9%

2,3%

2,7%

Ukrajina

Z dat ÚP ČR vyplývá, že od vypuknutí konfliktu do konce srpna 2023 získalo práci celkem 297.426 osob z Ukrajiny pod dočasnou ochranou (zhruba ¾ - 203.383 - z nich jsou ženy). Některé se už vrátily zpět domů nebo ze zaměstnání odešly. Ke konci předchozího měsíce jich na území ČR pracovalo 113.890. Nejvíce ve Středočeském (19.942 osob), v Plzeňském (15.708 osob) a Jihomoravském kraji (12.948 osob). Nejčastěji jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě nebo jako obsluha stacionárních strojů a zařízení. V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali zaměstnance, které tolik potřebovali.

Ke konci předchozího měsíce evidoval ÚP ČR celkem 15.046 občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou (červenec 15.328 osob). Podali žádosti o zaevidování jako zájemci (1.255 osob, červenec 1.151 osob) nebo uchazeči (13.791 osob, červenec 14.177 osob) o zaměstnání. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání pak tvořili 5,3 % (červenec 5,5 %). Od vypuknutí krize na Ukrajině se do 31. 8. 2023 zaevidovalo na ÚP ČR celkem 45.004 (červenec 43.589) osob s dočasnou ochranou.

Jednou z nejčastějších překážek pro výkon především kvalifikovaných profesí je v případě této skupiny klientů jazyková bariéra. Úřad práce ČR proto nabízí cizincům mimo jiné pomoc s financováním rekvalifikačních kurzů českého jazyka, do kterých dosud (od vypuknutí konfliktu na Ukrajině) nastoupilo celkem 7.155 lidí a 6.497 z nich ho také už absolvovalo. Jen v srpnu 2023 kurz zahájilo 448 cizinců.

Ve stejném měsíci rekvalifikaci 286 osob úspěšně ukončilo. Vždy se jednalo o zvolenou rekvalifikaci. Pokud jde o kurzy odborné, probíhá jich méně. Důvodem je nedostatečná znalost českého jazyka. Nejčastěji se jedná o rekvalifikace pro svářeče a pracovníky v sociálních službách.

ÚP ČR nabízí pomoc s financováním kurzů českého jazyka i zaměstnavatelům, u kterých občané Ukrajiny už pracují. A to prostřednictvím příspěvků v rámci projektu POVEZ II. Veškeré aktuální informace spadající v této souvislosti do agendy ÚP ČR jsou k dispozici na webových stránkách.

Nezaměstnanost v regionech

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let) byl v srpnu v Ústeckém (5,4 %) a Moravskoslezském kraji (4,9 %). Tyto regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob ve stejném období i loni. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v kraji Jihočeském (2,6 %), Zlínském a v Kraji Vysočina (shodně 2,7 %). Meziročně se situace nejvíce změnila na Pardubicku a Karlovarsku, kde podíl nezaměstnaných osob vzrostl oproti srpnu 2022 o 0,3 p. b. Na úrovni okresů jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost byla ke konci srpna v okrese Praha-východ (1,6 %), Pelhřimov (1,7 %), Praha-západ a Plzeň-jih (shodně 1,8 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8,2 %), Most (7,1 %) a Chomutov (6,4 %).

Struktura uchazečů o zaměstnání

Z celkového počtu evidovaných uchazečů bylo 147.894 žen a tvořily 56,7 %z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných mužů zůstal na 3 %, u žen vzrostl na 4,2 %.

V uplynulém měsíci hledalo práci 36.187 osob se zdravotním postižením (OZP) – 13,9 % z celkového počtu nezaměstnaných. Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 10.387 volných pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o pozice pro pracovníky ostrahy, uklízeče nebo třeba montážní dělníky.

Průměrný věk nezaměstnaných byl v srpnu 43,1 roku, loni to bylo 43,6 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění. A i v průběhu uplynulých 12 měsíců došlo pouze k mírným změnám.

V meziročním srovnání v srpnu mírně vzrostl podíl nezaměstnaných osob ve věkové skupině do 29 let a ve skupině 30 - 49 let. Naopak v kategorii 50 plus došlo k jeho poklesu, a to o 1,4 p. b. V evidenci ÚP ČR bylo k 31. 8. 2023 celkem 94.417 uchazečů nad 50 let a tvořili 36,2 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Bez práce byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především s vyučením bez maturity a se základním vzděláním. Změny ve struktuře nezaměstnaných podle stupně vzdělání ukazují, že k nejvyššímu meziročnímu nárůstu došlo v případě evidovaných uchazečů se základním vzděláním (o 4.238) a uchazečů se vzděláním vysokoškolským (o 2.543).  Pokud jde o rozdělení podle profesí, ke konci srpna bylo v evidenci ÚP ČR nejvíce pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, a to 77.184.

Jak už bylo uvedeno - v menší míře se do evidence uchazečů o zaměstnání začali v srpnu hlásit čerství absolventi škol. Prozatím ale nezaměstnanost výrazně neovlivňují a k výrazné změně nedošlo ani v meziročním srovnání. Ke konci předchozího měsíce evidoval ÚP ČR celkem 10.795 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Meziměsíčně je to více o 867 osob, meziročně pak více o 375 lidí. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,1 % (červenec –3,8%, srpen 2022 – 4,1 %). Z celkového počtu absolventů a mladistvých bylo ke konci srpna v evidenci ÚP ČR 6.976 jen absolventů.

Pokud jde o mladistvé mezi 15 – 18 lety, evidoval jich ÚP ČR celkem 3.851 (červenec 2023 – 4.103, srpen 2022 – 3.438) a tvořili 1,5 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Tento podíl se meziročně výrazně nemění. Stejně jako jiným skupinám uchazečů o zaměstnání, kterým hrozí dlouhodobá nezaměstnanost, věnuje ÚP ČR i těmto klientům zvýšenou péči. Speciálně mladistvým pak velkou pozornost věnují kariéroví poradci z Informačních a poradenských středisek, kteří si je zvou na individuální schůzky a s uchazeči intenzívně pracují. Je-li je to jen trochu možné, snaží se je nasměrovat zpět ke studiu na střední škole nebo učilišti. Tedy udržet je ve vzdělávacím procesu. Případně jim nabízí například vhodnou rekvalifikaci. Mají přehled o školách v jednotlivých regionech a dokáží v tomto smyslu velmi efektivně pomoci.

V srpnu se do evidence přihlásilo celkem 1.194 zaměstnanců ze školství (červenec 2023 – 1.290, srpen 2022 – 1.150 osob), naopak do zaměstnání jich nastoupilo 1.481. Celkem jich úřad evidoval 4.781 (červenec 2023 – 4.970, srpen 2022 – 4.435), z toho nejvíce bylo učitelů v oblasti předškolní výchovy (917) a dále učitelů na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol (902) či specialistů a odborných pracovníků v oblasti výchovy a vzdělávání (725). Zaměstnavatelé nabízeli celkem 2.463 volných pracovních míst v tomto oboru (červenec 2023 – 2.678, srpen 2022 – 2.504). Školy měly zájem hlavně o učitele na středních školách, konzervatořích a na 2. stupních ZŠ (520 míst) a o lektory a učitele jazyků (432 míst).

Za posledních 12 měsíců se změnila struktura uchazečů o zaměstnání podle délky setrvání v evidenci ÚP ČR. V meziročním srovnání klesl podíl těch, kteří jsou bez práce méně než 3 měsíce, na celkovém počtu nezaměstnaných o 3,1 p. b. na 31,5 %. Tedy celkem na 82.262 osob. Naopak podíl uchazečů, kteří jsou v evidenci 3 – 12 měsíců vzrostl o 3,1 p. b. na 38,5 %, (100.427 osob). Průměrná délka evidence se ve srovnání s červencem zvýšila jen o 1 den na 498.

Noví a umístění uchazeči o zaměstnání

Během srpna se na Úřadu práce ČR nově zaevidovalo 34.643 lidí. To je meziměsíčně méně o 2.033 osob (o 5,5 %) a meziročně méně o 7.681 (o 18,1 %) uchazečů. Nejvíce nových nezaměstnaných hlásí Moravskoslezský (4.514) a Jihomoravský kraj (4.169). Naopak nejméně kraj Karlovarský (1.017). Z hlediska okresů pak nejvíce nově nezaměstnaných vstoupilo do evidence ÚP ČR v Praze (3.958) a nejméně v okrese Prachatice (128). O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence ÚP ČR žádají v současné době zejména lidé, kteří přicházejí např. z oblasti vzdělávání, maloobchodu a velkoobchodu, veřejné správy, obrany a sociálního zabezpečení, výroby kovových konstrukcí, zdravotní péče nebo výroby strojů a zařízení a výroby motorových vozidel.

Naopak z evidence odešlo 32.773 uchazečů, tj. o 5.238 osob (o 19 %) více než v předchozím měsíci a o 1.496 (o 4,8 %) více než v srpnu 2022. Novou práci získalo 19.966 lidí. Řada z nich našla uplatnění v oblasti vzdělávání, malo a velkoobchodu, ve zdravotnictví, ve veřejné správě, ve výrobě kovových konstrukcí nebo potravinářských výrobků.

Podpora v nezaměstnanosti

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v srpnu 77.791 osob, což představuje 29,8 % všech uchazečů o zaměstnání (červenec 2023 – 29,5 %, srpen 2022 – 31,4 %).

Počet lidí s nárokem na podporu v nezaměstnanosti meziročně poklesl o 1.169 osob. Uchazeči v průměru dostávali 10.640 Kč měsíčně (srpen 2022 – 9.928 Kč). Podporu v nezaměstnanosti do 4.500 Kč pobíralo 6.327 (8,1 %) osob. Jedná se zejména o klienty, kteří přišli do evidence ÚP ČR např. po skončení rodičovské dovolené, pečovali o osobu blízkou nebo byli v dočasné pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti. Maximální výši podpory, tedy 22.798 Kč, pak ÚP ČR v srpnu vyplácel 3.868 (5 %) uchazečům o zaměstnání.

V předchozím měsíci vyplatil Úřad práce ČR podle předběžných údajů v rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci celkem 873.249 tis. Kč (červenec 777.395 tis. Kč).

Volná pracovní místa

Ke konci předchozího měsíce nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem 281.207 volných pracovních míst, o 4.420 méně než v červenci a o 31.120 méně než před rokem. Na jedno volné pracovní místo aktuálně připadá v ČR v průměru 0,9 uchazeče o zaměstnání. Z toho nejvíce v okresech Karviná (10), Bruntál (5,5), Most (4,5), Ústí nad Labem a Děčín (shodně 3,5). Na přibližně 72,3 % z nahlášených volných pracovních míst zaměstnavatelé hledají uchazeče se základním či nižším vzděláním, 69,6 % pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince.

Zaměstnavatelé mají nejčastěji zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů a tahačů, kuchaře, uklízeče nebo zedníky, kamnáře a dlaždiče. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze (85.142 míst) a ve Středočeském kraji (54.343 míst).

V předchozím měsíci nahlásili zaměstnavatelé celkem 17. 839 nových volných pracovních míst, což je o 3.022 méně než ve stejnou dobu loni. Odchodem zaměstnanců se uvolnilo 2.055 míst. ÚP ČR naopak obsadil 3.392 volných pracovních míst.

ÚP ČR pomáhá v rámci klíčové aktivity, kterou je monitoring pracovního trhu, zaměstnavatelům s obsazováním volných míst, stejně jako uchazečům o zaměstnání se zprostředkováním práce. Mimo jiné pořádá pro firmy výběrová řízení, tematické semináře nebo třeba pomůže s rekvalifikací.

Úřad práce ČR aktivní v politice zaměstnanosti

ÚP ČR věnuje všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností zvýšenou péči. Prostřednictvím nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) podpořil k 31. 8. 2023 celkem 9.316 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Tak například – na veřejně prospěšné práce umístil 5.437 lidí. Zaměstnání získalo také 1.187 uchazečů díky vyhrazeným společensky účelným pracovním místům (SÚPM). Pro 4 soby zřídili zaměstnavatelé zcela nová SÚPM (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení).

Dalších 645 nezaměstnaných zahájilo díky SÚPM soukromé podnikání. V návratu na pracovní trh také pomáhá příspěvek na dojížďku. Touto cestou podpořil ÚP ČR ke konci srpna celkem 202 lidí. Zvýšenou péči věnuje ÚP ČR též osobám se zdravotním postižením (OZP). I v jejich případě poskytuje příspěvky na podporu pracovního uplatnění. Ke konci předchozího měsíce takto podpořil 403 OZP. Důležitým nástrojem APZ jsou rekvalifikace, kterými Úřad práce ČR finančně podporuje nejen uchazeče, ale také zájemce o zaměstnání.

K 31. 8. 2023 se jich účastnilo 1.166 lidí. Celkem od začátku letošního roku nastoupilo na rekvalifikace 16.446 klientů. Tou nejčastěji realizovanou jsou kurzy českého jazyka pro cizince, počítačové kurzy, kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů, vč. profesní způsobilosti a kurzy pro pracovníky v sociální oblasti. Pro změnu oboru nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci z věkové skupiny mezi 35 až 49 lety.

Zájem je i o výkon veřejné služby. Celkem má ÚP ČR s jejími organizátory, především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi, základními a mateřskými školami nebo například knihovnami, nasmlouvaných 4.069 pozic. Nejvíce pak v Ústeckém (1.442) a v Moravskoslezském (1.026) kraji. A nejedná se jen o činnosti při zajištění čistoty ulic a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných akcí.

V neposlední řadě veřejná služba probíhá také ve formě pomocných činností při poskytování sociální péče (např. při ambulantní a terénní sociální službě) apod. Na veřejnou službu nastoupilo v srpnu celkem 1.795 klientů.

Informace o vývoji nezaměstnanosti jsou zveřejněny na https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni