Online vzdělávání ve firmách: Výsledky ankety

V prvních měsících roku 2018 měli čtenáři e-časopisu Firemní vzdělávání a jeho partnera, portálu EduCity.cz, možnost vyplnit anketu na téma Online vzdělávání. Na celkem šest otázek týkajících se tohoto tématu odpovědělo 131 respondentů z celkem 122 firem a organizací různé velikosti a zaměření. Výsledky mohou být zajímavou sondou do této tematiky.

Mirka Dvořáková, členka redakční rady e-časopisu Firemní vzdělávání

Na otázku, zda využívají ve firmě online kurzy, videokurzy nebo e-learningové kurzy, měli respondenti na výběr ze tří možností. Jak je patrné z grafu, o něco více než polovina (64 ze 122 organizací) využívá online kurzy jak pro BOZP, tak pro další typy kurzů. Nelze přitom říct, jak by se možná dalo očekávat, že tuto formu vzdělávání využívají spíše velké ziskové firmy.

Mezi těmi, kdo využívají online vzdělávání pro BOZP i další typy kurzů, jsou jak velké ziskové organizace jako například Kooperativa, Komerční banka, 02, Vodafone, Siemens, Tesco, Nestlé, tak organizace neziskové jako například Diakonie Západ, Hasičský záchranný sbor či Ostravská univerzita.

Mezi těmi, kdo naopak online vzdělávání nevyužívají vůbec, se podle šetření objevují organizace jako například Alza, TON, PLEAS, Oblastní charita Červený Kostelec či Univerzita Palackého.

Anketa e-časopisu Firemní vzdělávání na téma Online vzdělávání

Dobrou zprávou je, že pouze 6 z 34 firem, které online vzdělávání vůbec nevyužívají, o ně ani nemá zájem. Zbylých 28 uvádí, že zájem mají, ale jsou teprve ve fázi příprav a úvah.

Zástupci organizací, které již online vzdělávání využívají pro BOZP a firemní směrnice, většinou uvádějí, že uvažují o využití online kurzů a dalších online nástrojů, ovšem jsou teprve ve fázi příprav a úvah (20 z 24 organizací).

Zástupci 64 organizací, které využívají online vzdělávání nejen pro BOZP, ale i pro další oblasti vzdělávání, většinou (37 organizací) uvádějí, že již mají zavedeno nebo že jsou ve fázi příprav a úvah (22 organizací) a pouze 5 z nich uvádí, že již o využití (zřejmě dalších) online kurzů zájem nemají.

Anketa e-časopisu Firemní vzdělávání na téma Online vzdělávání
Pokud se podíváme na celkové výsledky odpovědí na otázku, zda respondenti uvažují o využití online kurzů a dalších online nástrojů v jejich firmě, vidíme, že naprostá většina jich odpověděla, že ano (109, tedy 89 %), přičemž 70 z nich již má zavedeno, 39 je ve fázi příprav a úvah, a pouze 13 (tedy 11 % respondentů) o ně zájem nemá.

Anketa e-časopisu Firemní vzdělávání na téma Online vzdělávání

Odpovědi na další otázky se již netýkaly využívání online vzdělávání ve firmách, ale spíše názorů respondentů, proto byly vyhodnocovány nikoliv za organizace, ale za respondenty. Pracovali jsme tedy se 131 odpověďmi.

Na otázku, zda mohou online kurzy, videokurzy apod. nahradit tréninky vedené lektorem naprostá většina respondentů (102, tedy 78 %) odpověděla, že ano, ale jen omezené množství témat.

17 respondentů (13 %) odpovědělo, že se domnívají, že online kurzy mohou nahradit v podstatě všechna témata, a pouze 6 (5 %) odpovědělo ne. 6 respondentů využilo možnosti vyjádřit názor vlastními slovy, přičemž většinou se přikláněli z modelu tzv. blended learningu, tedy kombinaci online a prezenčních kurzů.

Anketa e-časopisu Firemní vzdělávání na téma Online vzdělávání

Na otevřenou otázku, která témata kurzů jsou podle názoru respondentů online způsobem nenahraditelná, odpovědělo pouze 97 respondentů. Většina z nich se shoduje v tom, že online kurzy nejsou vhodné pro „soft skills“, zejména témata, jako je komunikace, rétorika, syndrom vyhoření, leadership, prodejní dovednosti či prodejní techniky. Menší část z nich se pak domnívá, že nejsou vhodná pro „hard skills“. Obecně tedy všechna témata, která buď vyžadují interakci s lektorem a ostatními účastníky, nebo naučení se nějaké dovednosti.

Všichni respondenti uvedli, že se sami vzdělávají prostřednictvím různých online nástrojů. Nejčastěji volili více z nabízených čtyř možností odpovědi (pouze 15 uvedlo jediný zdroj, a to čtení odborných článků, dva nástroje využívá 37 respondentů, tři 53 respondentů a všechny čtyři možnosti využívá 24 respondentů).

Nejčastěji respondenti využívají právě čtení odborných článků (126 odpovědí), dále využívají sledování videí (100 odpovědí), online kurzů (82 odpovědí) a podcastů (35 odpovědí). Nejvíce respondentů volí kombinaci čtení odborných textů, online kurzů a videí (43).

Anketa e-časopisu Firemní vzdělávání na téma Online vzdělávání

Na otázku, které online portály využívají ke vzdělávání nejčastěji, respondenti uváděli zejména online kurzy (Seduo, Coursera, Digiskills, Selflearning, Udemy a firemní online kurzy) a online časopisy a informační portály (HR News, HR Forum, ManagementMania, Měšec, Ekonom, Podnikatel, LovecHlav), online videa (YouTube, TED), sociální sítě (LinkedIn a Facebook) a vyhledávání informací prostřednictvím Google. Do následujícího grafu jsme dali pouze odpovědi, které se objevily alespoň dvakrát.

Anketa e-časopisu Firemní vzdělávání na téma Online vzdělávání

Původně publikováno v e-časopise Firemní vzdělávání 4/2018.