Sdružení automobilového průmyslu a Svaz průmyslu a dopravy ČR pokračují v intenzivní podpoře odborného školství

Za reprezentativní účasti nejvyšších představitelů Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) a Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se 23. září 2010 v Průhonicích u Prahy konala odborná konference Podpora odborného školství ČR. Konference reagovala na dlouhodobý problém českého odborného školství – stále obtížnější zajišťování kvalifikovaných mladých odborníků pro výkon technických povolání v průmyslu. Pokrok v této oblasti je velmi malý. K nepříznivé situaci navíc přispívá současný demografický vývoj, kdy postupně klesá počet patnáctiletých žáků základních škol. Negativní vliv této skutečnosti na trhu práce v ČR začíná být evidentní.

AutoSAP dlouhodobě na tyto skutečnosti nejen upozorňuje, ale vyvíjí aktivity ke zvrácení uvedeného vývoje. První aktivitou byl projekt „IQ Auto“ v letech 2006 – 2008, při němž AutoSAP spolupracoval se Vzdělávací agenturou Kroměříž. V roce 2009 AutoSAP spustil webový portál s názvem „Auta nás baví“ (www.autanasbavi.cz) sloužící pro podporu náborové politiky patnáctiletých žáků do 1. ročníků středních odborných škol.

Následníkem projektu IQ Auto je „IQ Industry“. V tomto projektu se již angažuje i SP ČR a jeho zaměstnavatelské svazy. Ukazuje se, že dobrých výsledků je možno dosáhnout jen koordinovanou úzkou spoluprací všech partnerů, tj. Vzdělávací agentury Kroměříž (jako hlavního organizátora), AutoSAP, SP ČR, Asociace krajů ČR, MŠMT, MPSV a MPO s vybranými firmami a školami. Na konferenci se sešli zástupci všech uvedených institucí. Diskutovali nad první verzí společného programu projektu IQ Industry s názvem „Spolupráce a spoluzodpovědnost průmyslu a veřejné správy za rozvoj odborného školství“.

Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP a viceprezident SP ČR k tomu říká: „Jsem rád, že po průkopnické činnosti AutoSAP v projektu IQ Auto se v letos zahájeném projektu IQ Industry silně angažuje SP ČR a kolegové z dalších průmyslových odvětví. Je to naprosto nezbytné, protože učitelé technických předmětů a praktického vyučování musí projít odbornými semináři a dlouhodobými stážemi v našich průmyslových firmách. Jen tak získají znalosti posledního vývoje techniky v různých průmyslových odvětvích a dozvědí se také, jaké mladé odborníky ve firmách opravdu potřebujeme.“

Dalším prvkem spolupráce mezi školami a průmyslovými podniky je vypracování akreditací 195 témat z oblasti inovací a výroba odborných skript pro všechny účastníky projektu IQ Industry. Účastníci konference se rovněž shodli na tom, že pro zlepšení situace v odborném školství je nutné trvale a pravdivě informovat celou veřejnost, změnit její pohled na význam odborného školství a přesvědčit mladou generaci o správnosti volby celoživotní kariéry v technických povoláních.

Doufáme, že konkrétními opatřeními přispěje k tomu procesu i vláda ČR, z jejíhož programového prohlášení vyjímáme: „Vláda ve spolupráci se zaměstnavateli podpoří rozvoj odborného středního („učňovského“) vzdělávání a formu jeho zakončování jednotnou závěrečnou zkouškou. Zvýší důraz na praktickou uplatnitelnost absolventů a na posílení prestiže středního odborného školství. Vláda přijme program podpory technického školství pro zajištění a rozvoj kvalitní obslužné a řídící struktury technických odvětví.