Pavel Puff

Hledám cesty, jak zvýšit zájem o techniku u mladé generace

Rozhovor s Pavlem Puffem, ředitelem útvaru strategický nábor společnosti ČEZ

Pavel Puff se věnuje personalistice od začátku své profesní kariéry od roku 1987. Zpočátku to bylo v oblasti odměňování a sociálních programů, postupně své zkušenosti rozšiřoval i o ostatní oblasti personální práce. S elektroenergetikou spojil svoji kariéru v roce 1995, kdy nastoupil do Severomoravské energetiky. Od roku 2005 pracuje ve společnosti ČEZ, nejprve na různých řídicích pozicích v oblasti business partneringu, poslední dva roky se zaměřuje na oblast náboru. V současné době je ředitelem útvaru strategický nábor.

Vystudoval ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Znalosti v oblasti strategického řízení si rozšířil absolvováním certifikovaného kurzu International Studies in Strategic Management, pořádaného American Management Association a Czech Society for Strategic Management, Innovation and Entrepreneurship.


Útvar strategického náboru má na starosti veškeré náborové aktivity společnosti ČEZ, nebo máte ještě jiný, „nestrategický“ nábor?

Útvar, který řídím, zajišťuje veškeré náborové aktivity pro celou Skupinu ČEZ. Použitím slova „strategický“ jsme chtěli zdůraznit skutečnost, že se nechceme omezit pouze na získávání nových zaměstnanců, ale… Rostoucí potřeba lidských zdrojů v energetice a nedostatek absolventů technických škol zkrátka vyžaduje koncepční přístup k náboru.

Vaším hlavním úkolem je řešit problém odchodu energetických odborníků, za které na trhu práce není dostatečná náhrada. Můžete shrnout a vyčíslit, co přesně to znamená?

Shrnu některá fakta: technické obory chce v Evropě studovat jen cca 15 % populace náctiletých. Podle studie Národního vzdělávacího fondu by v roce 2016 mohlo pro omlazení pracovníků v energetice chybět skoro 14 tisíc absolventů středních a vysokých škol, přičemž jejich počet trvale rok od roku klesá. Po skončení studia v oboru zůstává jen asi 65 % středoškoláků. Ve Skupině ČEZ je 34 % zaměstnanců starších 50 let. Vedle řešení, jak nahradit stárnoucí personál, ještě musíme zajistit personál pro nové projekty, které chceme v horizontu několika let realizovat. Za poslední 3 roky nastoupilo do Skupiny ČEZ průměrně 885 zaměstnanců ročně. Mohl bych samozřejmě pokračovat. A s tímhle tím vším se musíme takříkajíc poprat.

Kdy jste se začali tomuto problému strategicky věnovat?

Rozhodnutí o tom, že oblast náboru bude řešena speciálně vytvořeným útvarem a v širším pojetí, bylo uskutečněno na počátku roku 2009. V červenci stejného roku byl útvar zřízen.

Sledujete, jak se k úbytku odborníků a zájemců o technické obory staví další společnosti z vašeho sektoru, například v zahraničí?

Mapujeme samozřejmě situaci na trhu práce a sledujeme, co dělají ostatní společnosti v průmyslu i jiných oborech pro to, aby získaly potřebné zaměstnance. Situace s nedostatkem techniků panuje prakticky po celé Evropě, takže inspiraci hledáme i v nejlepší praxi mezinárodních společností.

Jací zaměstnanci především vám chybí (nebo budou brzy chybět)?

Náš zájem je upřen především na technicky vzdělané zaměstnance, ať už se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním, zejména absolventy strojních a elektrooborů. Pokud bych měl odpovědět na otázku, jací zaměstnanci nám budou brzy chybět, tak velkým problémem pro nás bude obsazování pozic specialistů např. pro oblast investiční výstavby, a v brzké době i pozic s požadovaným středoškolským vzděláním, např. pro oblast distribuce elektrické energie.

Představte nám blíže, jak funguje a pracuje váš tým.

Tým je složen z 8 zaměstnanců, z nichž 5 je takzvaně v terénu. Ti zajišťují především kontakty na partnerské školy, komunikují s žáky a studenty a připravují pro ně akce. Dva zaměstnanci připravují veškeré centrálně koordinované akce, jako jsou například veletrhy pracovních příležitostí nebo inzerce, zajišťují funkčnost komunikačních kanálů (webové stránky „kdejinde.cz“ nebo facebookový profil „PrácevČEZ“) a podílejí se na budování employer brandu. V neposlední řadě zajišťují funkčnost e-recruitmentu a pro oblast výběru koordinují spolupráci s firmami, které se zaměřují na hledání vhodných kandidátů. Poslední člen našeho týmu je ve své podstatě projektovým manažerem, který koordinuje spolupráci jednotlivých složek divize personalistika a našich klientů u akcí, které jsou spojeny s rozsáhlým náborem.

Pokud jde o spolupráci se školami, jak probíhá a kde začíná? Na vysoké škole je už asi pozdě začínat se získáváním a rozvojem technických talentů...

Spolupráci se školami realizujeme zejména na školách, které jsme si vybrali do sítě partnerských škol. V té máme dnes 13 fakult vysokých škol a 45 středních škol nebo gymnázií s technickým zaměřením. Se všemi školami máme uzavřeny smlouvy o spolupráci. Na jejich základě dochází ke vzájemné komunikaci a realizaci různých akcí, např. besed se zajímavými odborníky z energetiky, nabídkám programů pro studenty, exkurzí, učebních pomůcek. Se školami spolupracujeme na přípravě učebních osnov, podporujeme školy při získávání nových studentů apod. V rámci většiny akcí se snažíme navázat konkrétnější spolupráci s talentovanými studenty, vybraným pak poskytujeme stipendia. Ale snažíme se působit i mimo tuto síť škol. A pokud se jedná o talenty, neměl bych zapomenout na to, že jsme minulý rok navázali spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků a stali jsme se generálními partnery matematických a fyzikálních olympiád. Vhodná příležitost pro podporu zájmu o studia technických oborů a nalezení talentů.

Dá se říci, jaký váš projekt spolupráce se školami je nejúspěšnější?

Největší popularitu získal projekt, v rámci kterého umožňujeme žákům a studentům strávit několik dní na našich zařízeních, dozvědět se něco o výrobě a distribuci elektrické energie a vidět vše na vlastní oči. Na obou jaderných elektrárnách organizujeme pro studenty VŠ čtrnáctidenní pobyt – Letní univerzitu, pro středoškoláky pak třídenní Jadernou maturitu. U středoškoláků jsme loni zahájili program Energetická maturita – klasická energetika (tři dny na klasických uhelných elektrárnách) a letos ho rozšíříme o maturitu zaměřenou na distribuci elektrické energie. Letos by těchto programů mohlo využít 250 až 300 studentů a odezva z uskutečněných ročníků je skvělá.

Nenapadlo vás, že byste založili vlastní školu, aby vám vychovávala odborníky, které potřebujete?

Touto otázkou jsme se vážně zabývali a rozhodli jsme se, že touto cestou nepůjdeme. Faktorů pro toto rozhodnutí je více, ale to by asi bylo na další rozhovor.

Jaký je váš postoj k sociálním médiím jakožto náborovému nástroji? Pracujete s nimi nějak?

Sociální sítě jsou fenoménem dnešní doby, nevyužít jich by bylo trestuhodné, proto jsme se před rokem rozhodli zřídit profil na Facebooku – PrácevČEZ. V rámci něho se snažíme být s uživateli v každodenním kontaktu, zvát je na akce, představovat jim jednotlivé profese a informovat o zajímavostech práce v energetice a Skupině ČEZ. Pořádáme také různé soutěže. V poslední době prostřednictvím tohoto profilu nabízíme i některá volná pracovní místa.

Co jste připraveni nabídnout nově získaným odborníkům, abyste si je dlouhodobě udrželi?

Řeknu pouze jednu věc, i když bych mohl vyjmenovat mnoho dalších. Zajímavou a perspektivní práci.

Myslíte si, že obdobné problémy řeší i firmy mimo energetický sektor? Co byste jim poradil?

Myslím si, že obdobné problémy musí více či méně pociťovat každá firma, která potřebuje technicky vzdělaný personál, čili i firmy mimo energetický sektor. A co bych ji poradil? Spíše co bych si přál – abychom všichni hledali cesty, jak zvýšit zájem o techniku u mladé generace a jak podpořit školy, které techniku vyučují.

Na jakou výzvu, kterou máte před sebou, se nejvíce těšíte?

Každá výzva je něčím zajímavá, něčím burcující. Takže vyhodnotit, která je ta nej nej je opravdu velmi složité. Ale jedna z nich vybočuje svým rozsahem, a to je přispět k tomu, aby byl ve Skupině ČEZ dostatek technicky vzdělaných zaměstnanců, kteří nahradí odcházející generaci energetiků a zajistí provoz nových technologií. A určitě budu rád, když i díky naší práci bude dostatek techniků pro celý český průmysl.

Doplňující otázky

Lidé, kteří pracují s lidmi, mívají v soukromí rádi svůj klid a mnohdy i samotu. Je to i váš případ? Kontakt s lidmi, a především se studenty, mě stále nabíjí a baví, bez něho si nedokáži svou práci představit. A v soukromí? Klid a samotu mi plně nahradí má dvouletá dcera.

Co je pro vás synonymem odpočinku? Kterýkoliv den strávený bez počítače.

Kam vás to láká, ale ještě nikdy jste tam nebyl? Společně s mojí manželkou máme vytipováno pár míst, která bychom rádi navštívili a viděli. Většina z nich je spojená s teplem, krásnou přírodou nebo mořem.

Kdybyste si mohl vybrat kohokoli, koho byste pozval na kávu či panáka? Na dobrou kávu vypitou v klidu bych určitě nejraději pozval svoji ženu.