Jana Abdallová, PIBS

MBA studium má rozvíjet globální manažery

Rozhovor s Janou Abdallovou, ředitelkou Prague International Business School (PIBS)

Je MBA studium stále ještě v kurzu?

Ano, rozhodně. Z mého pohledu studium MBA znovu nabývá na důležitosti. Většina společností je dnes orientována znalostně a moc dobře vědí, že bez znalostí a dovedností svých lidí by jen stěží obstála na trhu. Prakticky všechny oblasti současné společnosti jsou na znalostech závislé. Celoživotní vzdělávání, kam studium MBA patří, se tak stává nedílnou součástí života. MBA studium je určeno lidem, kteří chtějí získat nějaké specializované profesní vzdělání, prohloubit si jak znalosti z teorie moderního managementu, tak i podstatné poznatky o praktické aplikovatelnosti, zkušenostech a využití hlavních směrů současného manažerského myšlení a jednání ve vyspělých tržních ekonomikách. Je také předpokladem pro rychlejší postup v manažerské kariéře až na ty nejvyšší stupně řízení.

Mělo by se nicméně vždy jednat o takovou formu vzdělávání, která rozvíjí komplexní znalosti a dovednosti manažera ve všech oblastech řízení s velkým důrazem na aplikaci v praxi. 

Jakou hodnotu má pro firmu zaměstnanec s MBA titulem?

Zaměstnanec, který je studentem studia MBA přináší jisté benefity společnosti již v průběhu vlastního studia. Jak jsem již zmínila v přímé výuce klademe velký důraz na schopnost aplikace získaných manažerských znalostí a dovedností v praxi. Posluchači v rámci studia zpracovávají eseje a projekty, které řeší konkrétní problémy či aktuální otázky z jejich praxe. Témata Závěrečného projektu, který posluchači zpracovávají na závěr studia pod vedením jednotlivých lídrů zvoleného oboru, jsou zadávána na základě konzultace s vedením společnosti. Jedná se například o finanční analýzy, marketingovou strategii společnosti či nastavení hodnocení zaměstnanců.

Většina společností dnes moc dobře ví, že bez znalostí a dovedností svých lidí by jen stěží obstály na trhu. Vrací se také doba, kdy studium MBA stále častěji hradí zaměstnancům přímo zaměstnavatel. Sami se s tím v aktuální době setkáváme až v 90 % případů.

Pojďme si představit vaši školu.

Prague International Business School (PIBS) vznikla v rámci programu TEMPUS v roce 1992, kdy bylo povědomí o nejvyšším manažerském vzdělávání typu MBA na českém trhu stále ještě nízké a teprve se rozšiřovalo. Naše byznys škola byla založena při Vysoké škole ekonomické v Praze ve spolupráci s dalšími třemi prestižními zahraničními univerzitami Manchester Metropolitan University, EADA Barcelona a Lancaster University.

Zejména, a nejen, díky tomuto propojení se nám za více jak 25 let naší historie podařilo vybudovat na českém trhu vzdělávání velmi dobrou pověst založenou primárně na kvalitě výuky a našich lektorů, což prokazuje také řada našich v praxi úspěšných absolventů, z nichž se někteří dokonce pravidelně umisťují na předních místech v prestižní soutěži Manažer roku udělovaném od roku 1993. Jsme na ně velmi hrdí. Absolventů našich programů máme už více než 1400 a snažíme se s nimi udržovat stálý kontakt. Mnozí z nich se vracejí zpět v roli lektorů.

To, že jdeme správnou a kvalitní cestou potvrzuje zároveň skutečnost, že PIBS byla v roce 2012 zařazena oslovenými personalisty a podnikateli mezi tři nejkvalitnější české MBA instituce a roce 2016 jsme získali ocenění Best Higher Education Programme for Business (2016 Eastern European Business Elite Awards).

Soustředíte se zároveň na manažerské vzdělávání například ve zdravotnictví a dalších konkrétních oborech. Povězte nám více.

Tato myšlenka vznikla v 90. letech, kdy jsme společně s vedením Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy otevřeli první MBA studium zaměřené právě na oblast zdravotnictví.

Ukázalo se, že nedílnou součástí zlepšování stavu našeho zdravotnictví je zlepšení kvality jeho managementu. Vedoucím pracovníkům už nestačilo pouze odborné medicínské vzdělání, ale jako stále aktuálnější se jevila nutnost získání manažerských znalostí a dovednosti. Úspěšní absolventi kurzů MBA se zaměřeným na management ve zdravotnictví jsou jasným důkazem, že tato forma vzdělávání je prospěšná, jak jim osobně, tak i institucím, v jejichž čele stojí.

Obdobnou skupinu představují také technické či IT profese. Zaměřujeme se cíleně i na tyto profesionály, kterým se snažíme poskytnout komplexní manažerské vzdělávání s orientací na jejich profesní zaměření. Ve stavebnictví je například naším dlouholetým partnerem Metrostav a další stavební firmy, kterým pomáháme s rozvojem zaměstnanců a jejich kariérním posunem do oblasti strategického řízení firmy.

Zaměřujete se v maximální možné míře na studium v přímé podobě, tedy prezenční vzdělávání. Proč?

Ano. Klademe velký důraz na kvalitu a rozsah přímé výuky, máme více než 430 hodin přímé výuky. A od absolventů máme zpětnou vazbu, že právě toto je, spolu s velmi kvalitními lektory, naše největší konkurenční výhoda.

Od založení školy jsme členy EFMD, kterou se v podstatě necháváme metodicky řídit. EFMD vypracovala před několika lety zásady, které říkají, jak by mělo vypadat studium MBA. Například, že studium MBA by mělo mít 400 hodin přímého kontaktu s učitelem. Je tam uvedeno, které předměty by měly být v základu programu. Specializace není předmětem těchto představ či filozofie. Proto i kurzy MBA na PIBS mají za cíl vychovávat globálního manažera, schopného řídit společnost v jakémkoliv odvětví. Je určitým standardem, že jednu třetinu znalostí a dovedností studenti získávají z přednášek lektorů. Druhou třetinu získávají právě výměnou zkušeností  a týmovou prací a třetí třetinu studiem literatury.

Kromě toho také uvádí, že studium MBA by mělo mít alespoň 400 hodin přímého kontaktu s učitelem a definuje také předměty, které by měly být součástí programu. Je určitým standardem, že jednu třetinu znalostí a dovedností studenti získávají z přednášek lektorů. Druhou třetinu získávají právě výměnou zkušeností a týmovou prací a třetí třetinu studiem literatury.

Tedy jednoznačně, přímá výuka napomáhá rozvíjet networking na hodinách a utužovat dlouhodobé vazby mezi studenty, což je klíčové zejména u studentů-odborníků z praxe. A vyplácí se to. Právě díky této formě vzniklo v průběhu studia mezi našimi studenty a absolventy řada zajímavých projektů a byznysových partnerství. U nás tuto formu nabízíme pod titulem „rezidenční“, která je realizována modulově ve třídenních či čtyřdenních blocích zpravidla od středy do soboty jednou měsíčně.

Jaké další formy studia nabízíte?

Dále samozřejmě nabízíme standardně také distanční studium realizované zmíněnou formou e-learningu či studium podnikovou formou přímo v regionu či budově konkrétní společnosti. Nicméně vždy se snažíme v maximální míře doporučovat právě rezidenční studium, které umožňuje dávat zpětnou vazbu a pokládat dotazy v průběhu studia a zároveň dává příležitost k setkání a výměnu zkušeností lidí z různých odvětví i podniků.

Distanční forma studia je zase vhodná například pro zahraniční studenty, kteří se nemohou zúčastnit prezenčně. Vždy však samozřejmě záleží na konkrétních preferencích našich studentů.

Je nějaká alternativní možnost manažerského vzdělávání, která, řekněme, neochudí časově vytíženého člověka, a zároveň si zachová přednosti prezenční výuky?

Ano. Právě v reakci na poptávku společností, s nimiž úzce spolupracujeme, realizujeme také krátkodobé odborné kurzy, které jsou takovou ochutnávkou stěžejních předmětů vlastního MBA studia, avšak koncentrovanou do mnohem kratšího časového úseku.

Tematicky máme do této zkrácené podoby kvalitně zpracován například kurz na mezinárodní obchod a také finanční řízení podniku. Kurzy kombinují moderní formy vzdělávání – prezenční výuku i e-learning. Je to vlastně takové „malé MBA“, respektive příprava k získání vlastního MBA titulu.

Co obnáší absolvování takového „malého MBA“?

Rozvedu to na příkladu, kdy jsme touto formou realizovali studium pro jednu společnost. Po dohodě s vedením jsme vytvořili roční kurz zaměřený na finanční řízení podniku a mezinárodní obchod, sestavený z nejdůležitějších modulů MBA. Firma vybrala celkem 24 zaměstnanců, kteří studium měli absolvovat – v dvoudenních blocích pravidelně v pátek a sobotu jednou za měsíc. Tato forma se nám také osvědčila. V průběhu jednotlivých modulů je čekala řada případových studií, týmová cvičení či zpracovávání prací na konkrétní téma, které následně prezentovali svým kolegům ve skupině a získávali od nich zpětnou vazbu.

Účastníci tohoto kurzu jsou zástupci managamentu společnosti, působí v různých divizích či dceřiných společnostech. Někteří z posluchačů se vzájemně předtím neznali a dnes, kdy jsme téměř na konci prvního roku, od nich získáváme velmi dobrou zpětnou vazbu nejen na obsah a kvalitu studia, ale právě i na utváření vazeb ve skupině, neboť se, alespoň dle hodnocení, jako vedlejší efekt zlepšila také interní komunikace a spolupráce napříč divizemi.

A co pak? Mají možnost dosáhnout i na udělení vlastního formálního titulu MBA?

Ano, tato roční zhuštěná podoba MBA studia včetně již zahrnutých zkoušek a obhajoby miniprojektu na závěr umožňuje jeho absolventům pokračovat dále, dokončit zbývající semestr a připravit závěrečný projekt, který je dělí od výsledného udělení titulu MBA. Většinu studia MBA mají tedy již za sebou, a tak není divu, že se velká část studentů rozhodne nakonec celý titul sama dostudovat a často i na vlastní náklady. U předchozí zmiňované společnosti byla motivace studentů dokonce tak silná, že se pokračovat rozhodlo 17 z 24 studentů, což považuji za velký úspěch.

Povězte nám více o lektorech, kteří u vás učí.

Jsou to osobnosti ve svém oboru. Roky se snažíme velmi pečlivě vybírat kvalitní lektory a někteří z nich s námi spolupracují i desítky let. Jedná se z velké části o akademiky, kteří však mají rozsáhlé praktické zkušenosti a mohou je sdílet. Druhou část tvoří čistě manažeři z praxe – ať už významní manažeři nadnárodních společnosti či přímo naši absolventi, kteří se časem vrací, aby u nás přednášeli.

Jaké máte plány v nejbližších 1-2 letech?

Soustředíme se na stále větší propojení s praxí, nasloucháme potřebám jejich zástupců, je naší snahou  „vtáhnout“ je do procesu aktualizace programu MBA tak, abychom byli schopni naše absolventy připravit na úkoly při zajišťování prosperity organizací v dnešním období ostré, až někdy chaotické dynamiky konkurenčního prostředí v podmínkách znalostní společnosti.

Určitě máme v plánu nadále prohlubovat také spolupráci se zahraničními univerzitami a nejen s těmi, s nimiž už spolupracujeme. Plánujeme například navázat spolupráci s jednou velkou moskevskou univerzitou, která vedle vysokoškolského studia poskytuje i MBA. Má pro nás neuvěřitelných 1400 studentů MBA ročně a má obecně velmi dobře propracovaný vlastní studijní systém. Určitě nás v tomto ohledu zajímá dále také spolupráce s Čínou, například formou letních škol.

Zároveň rozvíjíme spolupráci s nakladatelstvím Pearson, s jejichž podporou bychom rádi vytvořili systém online MBA studia. A samozřejmě bychom obecně chtěli nadále udržet rozsah a kvalitu naší výuky alespoň v takové míře, jaká je nyní.