Osobnost vzdělavatele jako značka kvality

Rozhovor se Zdeňkem Mahlerem, majitelem vzdělávací společnosti EDUCATIO MAHLER

Ing. Zdeněk Mahler je majitelem, projektantem vzdělávání, hlavním trenérem, koučem a konzultantem vzdělávací společnosti EDUCATIO MAHLER, specializující se na „Soft Skills“, měkké dovednosti.

Narodil se v roce 1963, vystudoval Vysokou školu zemědělskou. Po roce 1990 pracoval nejprve jako obchodní reprezentant německé potravinářské společnosti, poté jako manažer a generální ředitel obchodního zastoupení společnosti v České a Slovenské republice.

Od roku 1994 se profesionálně zabývá projektovou, trenérskou, koučovací a konzultační činností v oblasti „Soft Skills“. Do roku 2012 aktivně odlektoroval přes 2.700 kurzovních dnů u více jak 150 společností celkem 21 odvětví v České a Slovenské republice, Rakousku, Rumunsku a Bulharsku.

Společnost Educatio Mahler byla nominována a zúčastnila se prestižní evropské soutěže European Business Awards, Londýn 2012.

Zdeněk Mahler, EDUCATIO MAHLER, s. r. o.

Na trhu firemního vzdělávání působíte již více než 15 let, můžete tedy bilancovat a sledovat trendy v potřebách firem. Jaké jsou podle Vás v posledním období (1-2 let) oblasti, které firmy potřebují rozvíjet?

Vnímám, že v oblasti profesionálního vzdělávání došlo od roku 1994, kdy jsem začal lektorovat, k zajímavým a vcelku logickým kvalitativním posunům. Vámi dotazované trendy, a to nejen v potřebách společností, nýbrž ve vzdělávání jako takovém, bych proto rozdělil do dvou skupin.

Za prvé - každý ne dobrý (to je málo), ale výborný lektor by měl být jako lékař, ke kterému přistupuje pacient v plné důvěře v jeho odborné a morální kvality a ve víře, že lékař stanoví správnou diagnózu a nejen navrhne, avšak také provede ten nejlepší způsob léčby se zdárným výsledkem. Toho dosáhne především následující „čtyřkombinací“ - odborností – praxí - uměním komunikovat - morální autoritou. - Na základě toho se domnívám, že poptávka po profesionálním vzdělávání a rozvoji + výběr vzdělavatele by se měly více zaměřovat na posuzování uvedených kvalit jednotlivců s výrazným „osobním brandem“ a hodnotovým základem – tedy výrazných lektorských osobností – spíše než na poptávku a posuzování „zavedených firemních značek“, v rámci nichž navíc dochází k nemalému personálnímu pohybu a celkově problematickému udržení kvality.

A ta druhá oblast?

Potřeby vzdělávaných společností (klientů) jsou a budou z větší části a zcela logicky stejné jako v minulosti. Jinak řečeno potřeby se rozvíjet v komunikačních, prezentačních, obchodních a manažerských dovednostech budou vždy aktuální, což je cyklicky způsobeno např. obměnou personálu, potřebou se k některým skutečnostem opakovaně vracet, modifikovat je vzhledem k vývoji na trhu či ve společnosti apod. Slušný a kvalitní vzdělavatel by na toto však neměl nikdy „hřešit“, jeho profesionální odpovědností by naopak mělo být klienta v měnícím se prostředí umět prozřetelně vést, rozvíjet a dodávané „měkké dovednosti“ tomu přizpůsobovat. Měl by umět odhalovat skryté stránky a souvislosti stávajících témat, stejně tak jako přinášet témata nová, podněty a vize a – na základě svých bohatých zkušeností - myšlenky s oborovým přesahem. – Musí se jednat o vysoce kvalitní, komplexní a velmi odpovědně „distribuovaný společenský mechanismus“ vedoucí k celkovému rozvoji klienta a dosahování jeho prosperity. To jsou a měly by být ty hlavní „přidané hodnoty“, po kterých se klienti poptávají nebo by se alespoň poptávat měli. Samozřejmě to vše umocněno letitě a mnoha klienty, obory a praxí prověřenou kvalitou dodavatele vzdělávání.

Co si myslíte o obecných nabídkách vzdělávání?

„Univerzální katalogové“ nebo „šuplíkové“ nabídky vzdělávacích programů s identickými obsahy a stále se opakujícími proklamovanými cíli a užitky pro klienta by měly být posuzovány opatrně a brány jako orientační „odrazový můstek“ – hlavní síla vzdělavatele se pozná podle toho, jak dokáže klienta pochopit a daný program mu přizpůsobit nikoli tendenčně řečeno, nýbrž skutečně „na míru“. V opačném případě – je-li vzdělavatel přesvědčen, že se klient vydává špatným směrem – mu chybný program dokonce také rozmluvit a doporučit mu pro něj jedině vhodný.

Tato přesvědčení mě již před několika lety přivedla k pevnému rozhodnutí – osobně sám u klienta provádím celý komplex potřebných aktivit, tzn. prvotní kontakt a veškerá další jednání s klientem, podrobnou analýzu jeho potřeb, projekci konceptu vzdělávání a jeho prezentaci, osobně jej i lektoruji, předávám klientovi zpětnou vazbu, doporučení, jsem klientovi koordinačně a konzultačně k dispozici v kurzovním mezidobí, často i koučuji. Tedy společností svého klienta bezmála žiji. - To vše skutečně provádím za mé osobní přítomnosti, podporován několika asistentkami, zajišťujícími organizačně-technické zabezpečení mých akcí, a zkušenou manažerkou kvality. Mohu říci, že tím praktikuji způsob, který klientovi přináší skutečně rychlé a jím očekávané výsledky.

Jaké je vaše oborové portfolio klientů? Jak se změnilo za těch 15 let?

K oborům, kterým se od roku 1994 věnuji, patří např. elektrotechnika, strojírenství, zemědělství a potravinářství, chemie a pohonné hmoty, informatika a sdělovací technika, reklama, rozhlasová a filmová tvorba, finančnictví a pojišťovnictví, zdravotnictví, kosmetika a móda, automobilový průmysl, stavebnictví a architektura, dopravní služby a skladování, cestovní ruch, ale i nadace a veřejná správa.

Nesouhlasím s tradovaným názorem, že vzdělávací subjekt je dobré po třech letech obměnit – jsou-li však k tomu oprávněné důvody, pak je to signál, že něco ze strany dodavatele není v pořádku a změna je vhodná, ne-li nutná.

Jak dlouho tedy spolupracujete se svými „nejstaršími“ klienty?

Opravdu ctím zásadu, že mou profesionální odpovědností je klienta v měnícím se prostředí průběžně (tedy nikoli „ad hoc“) a prozřetelně vést, rozvíjet a dodávané „měkké dovednosti“ přizpůsobovat jeho potřebám. Mám tak několik klientů, s nimiž jsem v letošním roce započal již 13. rok spolupráce – to je v našich podmínkách na jednu stranu možná rarita, avšak na druhou stranu by to mělo být „vcelku normální“. Dobrý lektor či trenér by pro svého klienta přece neměl být jenom tím, avšak i průběžným rádcem a přítelem, a to doslova na delší pracovní či životní etapu. Své praktické lékaře také máme nejraději na dlouhou dobu (ne-li na celý život) a neměníme je, nemáme-li k tomu vážný důvod.

Mám také radost z toho, že i moji někdejší, tedy mnou dříve proškolení klienti se ke mně opakovaně vracejí, stejně tak jako přicházejí noví na doporučení od stávajících klientů.

Co vaši klienti nejvíce poptávají v posledních měsících? Můžete říci, zda se trh se vzděláváním oživuje, nebo naopak stále stagnuje?

Klienti poptávají pomoc. Řečeno jednoduše, avšak výstižně. Doba – a s ní nároky na nás všechny - se poměrně rychle mění, dlužno také dodat, že ne zrovna z jednoduššímu a bezstarostnějšímu způsobu práce a žití. Všichni cítí, že chtějí-li si zajistit uspokojivou budoucnost a slušné „fungování“, je nutné se pružně adaptovat a od toho se také odvíjí současná poptávka. Stagnaci proto necítím, nenazval bych to ani „oživením“, spíše zcela pochopitelnou reakcí na současný vývoj, a to reakcí ve zvýšené míře jejího projevu.

Sám za sebe to jako lektor a trenér cítím jako stále větší morální odpovědnost a profesionální výzvu, abych tomuto zesilujícímu se požadavku na pomoc dostál – správně odhalil potřeby a klientovi účinně pomohl.

Stále se bohužel často stává, že firmy poptávají vzdělávání tzv. „ad-hoc“. Zaznamenáváte i vy absenci koncepce vzdělávání u vašich klientů či firem, které oslovujete se svou nabídkou?

U svých stálých klientů toto nezaznamenávám, neboť jsme si již ustálili spolupráci ve smyslu koncepčního vzdělávání. Novým klientům se snažím vysvětlit, že vzdělávání jim nepřinese požadovaný efekt formou „ad hoc“. Je-li systematické vzdělávání u daného klienta opodstatněné, podaří se to – opak by byl smutný.

Tím ovšem nechci říci, že jednorázové kurzy smysl nemají – bývá to však v menšině případů a dobrý trenér je musí přesně a odpovědně identifikovat.

V čem vidíte překážky v tom, aby firmy měly větší zájem o širší koncepce vzdělávání svých zaměstnanců?

V zásadě v ničem, podaří-li se dobré vysvětlení a obhájení na straně trenéra, dosažení dobrého pochopení a akceptace na straně klienta (za které je dobrý trenér spoluzodpovědný) a potřebná prioritizace v několika důležitých oblastech. Pragmaticky vzato – je to docela jednoduché.

Působíte v oblasti „Soft Skills“. Jaké jsou vaše „speciality“ a na které oblasti se vy sám nejraději zaměřujete?

Mezi mé „speciality“ patří Talent Management, Performance Management, včetně procesu hodnocení, a koučování. Letitě pokrývám širší oblasti komunikačních, prezentačních, obchodních, manažerských dovedností a celkového profesionálního vzdělávání a rozvoje.

Přibližte nám vaše vzdělávací aktivity v zahraničí.

Jsou to vždy zajímavé zkušenosti, které i mě obohatily, především zjištěním a následně pak potvrzováním si, že „na tom nejsme špatně“ a že i my druhým „máme co dát“, a v žádném případě ne málo. Myslím, že naší předností je právě schopnost s určitým „know how“ dobře a kreativně pracovat, dokázat vnímat v souvislostech, významově propojovat a orientovat na konkretní praxi. Dlouhý historický vývoj v nás tyto schopnosti rozvinul. Občas stojí za to neobjevovat již objevené či zjištěné a naslouchat moudrosti našich předků – např. již J.A. Komenský či o několik století později arch. J. Hlávka doporučovali, že jako malý národ bychom měli více využívat své snad jediné účinné, zato však hodně účinné „zbraně“, abychom se prosadili – vlastní inteligence, rozumu a tvorby užitečných a pokrokových myšlenek či chcete-li novodobě řečeno - „know how“.

Jak je podle vašich zkušeností vnímán český dodavatel manažerského vzdělávání v zahraničí?

Zvídavě, zpočátku opatrně a s očekáváním. Máte-li „co dát“, pak počáteční „ledy velice rychle odtají“ a účastníci – bez rozdílu národnosti – Vás doslova „hltají“. Tyto zkušenosti jsem nabyl s Bulhary, Rumuny, Rusy, Poláky, Rakušany, Němci, Francouzi i dalšími (a to jak v zahraničí, tak i na kurzech v České republice). Byl jsem doslova překvapen (a to aniž bych chtěl jakkoli snižovat jejich profesionální a často nezpochybnitelné kvality), s jakým zájmem a aktivně se zapojovali (včetně tréninkových prvků), jak mnoho si zapsali (z mého pohledu někdy i běžné skutečnosti) z toho, co jsem jim na kurzu stačil zprostředkovat.

Samozřejmě, je potřeba být opatrný - je to vždy otázka citlivé diplomacie. Ne vždy jsme bráni jako národ, který může někoho „poučovat“, a to vzhledem k naší ještě nedávné minulosti, která nás vývojově „kopla“ spíše dozadu než dopředu. Navíc jde také přece o business a jeho „hlídání“, a tak se i při zmíněných neoddiskutovatelných kvalitách a přidaných hodnotách, které můžeme druhým dát, do zahraničí hůře proráží.

Kam si myslíte, že se bude ubírat manažerské vzdělávání v českých firmách v nejbližších letech?

Přeji si, aby to bylo ve smyslu maximální profesionality a lidské kvality, jejímiž výsledky budou skutečné hodnoty, které nás budou naplňovat. To jsou cíle. K nim musíme najít ty nejlepší cesty – a v rámci vzdělávacích a rozvojových programů zvolit osvojení těch správných dovedností.

Jste na to připraven? A jsou na to připraveny firmy?

Za sebe říkám ano. A zda na to jsou připraveny firmy? Vývojem k tomu logicky také docházejí, musejí. Chápu současně jako svou profesionální povinnost jim i v tomto pomoci.

 

Doplňující otázky :

Oblíbená činnost: Publicistická činnost – fotografování, malování a psaní povídek, úvah a esejů. Již jsem si na to založil vlastní stránky www.mahler-publishing.com.

Kam byste se chtěl podívat: V loňském roce jsem si splnil jeden ze svých cestovatelských snů – procestoval jsem Irsko, na zpáteční cestě Wales, ve Francii pak Bretaň a Normandii. Svou měsíční pouť jsem zakončil na pobřeží, kde došlo ke „Dni D“, vylodění spojeneckých vojsk v Normandii a osvobozeneckým bojům Druhé světové války. Strávil jsem tam tři dny, prošel všechny ty pláže a hřbitovy plné bílých křížů, nemohl jsem se odtud odtrhnout. „Genius loci“ těch míst je neskutečně silný. Každý by to měl navštívit.

Letos se chystám na Maltu, trochu osvěžit svoji angličtinu a také zažít tamní památky, rukopis Caravaggia a přírodu.

Na co se těšíte: Vždycky se těším domů.

Vaše motto: „ Ať je mi dáno, abych na své cestě životem nalezl sílu a odvahu riskovat. Mám-li zvítězit, nechť je to podle zákona, aby se pravda, víra a čest udržely vysoko. Mám-li prohrát, ať dovedu stát u cesty a pozdravit vítěze, až půjde kolem.“

Je to výrok jistého antického atleta. Sám jsem atletiku dlouhá léta aktivně provozoval, takže vím, jaké a jak důležité jsou její paralely s životem „jako takovým“.

Oblíbené místo: Křivoklátsko – pochází odtud část mých předků a „ruka osudu“ sem úplnou náhodou vrátila i mě. Je to magické místo, kterému přišli na chuť před dávnými časy Keltové, mnohem později jej nostalgicky popsal Ota Pavel, všem jim dávám za pravdu a užívám si jej.

Kým nebo čím byste chtěl být v příštím životě: Pokud by ta příležitost znovu byla, tak slušným a zodpovědným člověkem, který tady není zbytečně, který má druhým co dát, druzí si jej váží a jednou na něj budou vzpomínat rádi a s úctou. Vše ostatní je pomíjivé. Snažím se o to už teď.

 

Ing. Zdeněk Mahler

Vlastní dlouholeté praktické zkušenosti v oblastech

 • aktivní obchodní činnosti a řízení vztahu se zákazníkem

 • prezentace a propagace

 • personalistiky a managementu

 • Interim Managementu

 • projekci vzdělávání, rozvoje personálu a tvorby know how

 • lektorské a trenérské činnosti (vedení kurzů, tréninků, workshopů, seminářů)

 • poradenství a konzultaci

 • koučování a mentoringu

 • facilitaci, moderování konferencí a workshopů

 

Je držitelem

 • certifikátu Course Completion Certificate - Train the Trainers

 • certifikátu Imados Logistic ve spolupráci s Vereniging Logistiek Management, Holland

 • certifikátu „Lektor - konzultant personálu“ - Certifikační orgán Asociace trenérů a konzultantů managementu (ATKM)

 • certifikátu Koučink Centrum - Koučink - efektivní forma vedení lidí

 • certifikátu Eliška Hašková Coolidge - Umění a management společenského chování a diplomatického protokolu

 • certifikátu Erickson College International - Certificate of Completion, Modules I. - IV. of the Art and Science of Coaching.