Michaela Miller, Jazyková škola Elvis, s.r.o.

Proč investovat do jazykové výbavy zaměstnanců

Michaela Miller, Jazyková škola Elvis, s.r.o.

Česká republika je otevřenou ekonomikou, a proto si málokterá firma může dovolit tvrdit, že její zaměstnanci nemusí být dostatečně jazykově vybaveni. Znalost jazyka je obvykle i jednou z podmínek při náboru nových pracovníků, ale málokterá firma nové lidi skutečně z jazyka zkouší. Jak tedy vypadá realita?

Pasivní versus aktivní znalost

Většina lidí má maturitní zkoušku z cizího jazyka. Její součástí vždy byla v první řadě znalost gramatiky, reálií, a obvykle i krátký rozhovor v daném jazyce. Ten je však veden na předem určená témata, proto si studenti obvykle ke každému připraví několik vět a ty posléze zopakují. Obvykle takto „konverzují“ pouze s českým vyučujícím, na jehož přízvuk i slovní zásobu jsou zvyklí. Maturita tudíž není zárukou, že se člověk skutečně domluví se zahraničním partnerem, a to tím spíš, je-li jím rodilý mluvčí. Aktivní znalost jazyka většině dřívějších absolventů maturitní zkoušky chybí.

Kromě toho platí, že pokud jazyk není používán pravidelně, člověk ztrácí schopnost jej aktivně používat. Pasivní znalost obvykle přetrvá delší dobu, ale i její úroveň postupem času klesá. Možná tedy firma zpočátku najme zaměstnance, který se cizím jazykem skutečně domluví. Když ho však po roce pošle na zahraniční veletrh nebo konferenci, jeho schopnost navázat nové kontakty či získat důležité informace může úplně selhat. Jestliže nějaký čas cizím jazykem vůbec nekomunikoval, nejenže těžko hledá slova a obtížně se vyjadřuje, ale navíc ztrácí sebedůvěru a má tendenci se podvědomě aktivní konverzaci vyhýbat.

Každá firma si musí tedy uvědomit, že i za předpokladu, že její zaměstnanci nemusí denně plynně konverzovat, je třeba jim umožnit alespoň zachování jejich současných znalostí. Výuka jazyků není krátkodobou záležitostí, takže pokud se objeví zahraniční obchodní klient nebo pozvánka na odbornou konferenci, ztracenou příležitost nedoženete. Je třeba mít připravené lidské zdroje.

Problematika odborné terminologie

Každé odvětví má svou zavedenou terminologii – odborná slova i vžitá slovní spojení, kterým správně rozumí pouze lidé z oboru. Platí to jak v češtině, tak v cizích jazycích. A právě zde je další kámen úrazu: Málokterý člověk je schopen aktivně konverzovat s odborníky. Výuka jazyků ve školství je obvykle zaměřena na každodenní záležitosti, v lepších případech je doplněna o obchodní korespondenci.

Problematiku odborné znalosti jazyka je třeba řešit zejména u absolventů či zaměstnanců, kteří přišli z jiného oboru.

Jaká kriteria by měla firma zvážit, uvažuje-li o jazykových kurzech pro své zaměstnance

 • - Jaká je skutečná úroveň znalosti jazyků u jednotlivých zaměstnanců?
 • - Používají zaměstnanci cizí jazyk v práci pravidelně?
 • - Jaké jazyky jsou pro firmu důležité a kolik zaměstnanců by je mělo ovládat?
 • - Na jaké úrovni by zaměstnanci měli jazyk ovládat?
 • - K čemu jazyk potřebují – sledování trendů v oboru, obchod, výroba apod.?
 • - Jak rychle je třeba, aby zaměstnanec jazyk v požadované úrovni ovládal?
 • - Jak bude probíhat měření pokroku zaměstnanců a jak je vhodné je motivovat?


Výběr vhodného dodavatele

Zaměstnavatel by si měl uvědomit, že investice do jazykové vybavenosti zaměstnanců je dlouhodobou záležitostí. Umožňuje rozvoj firmy a navíc funguje i jako motivační nástroj. Proto je vhodné vybrat si flexibilního partnera a probrat s ním dlouhodobé plány. Je nutné zvážit zejména následující otázky:

 • - Nabízí jazyková škola pouze veřejné kurzy, na které budou zaměstnanci docházet, nebo je možná docházka lektora do firmy?
 • - Je možné získat jako lektora rodilého mluvčího? To je důležité zejména tehdy, pokud je zvolený cizí jazyk rodnou řečí obchodních partnerů.
 • - Jaký monitoring pokroku jazyková škola nabízí?
 • - Jaké jsou možnosti úhrady (fakturace), hradí se paušál za kurz či cena dle počtu zaměstnanců a odučených hodin, atp.?
 • - Jaká je kvalifikace lektorů, a to zejména tehdy, jde-li o odbornou výuku jazyka?
 • - Dokážeme si s tímto partnerem představit dlouhodobou spolupráci?


V jazykové škole Elvis je kvalita a ochota vyjít vstříc zákazníkům na prvním místě.
Lektoři jsou pečlivě vybíráni nejen na základě vysoké formální kvalifikace, ale i dle jejich přístupu: Pokud má učitel radost ze své práce, promítá se tato do jeho schopnosti předávat znalosti ostatním a díky tomu má výrazně lepší výsledky. Dokáže pak svým pozitivním přístupem motivovat i své studenty. Kromě schopnosti naučit zaměstnance firemních zákazníků v cizím jazyce plynule konverzovat i psát, dokáže Elvis zajistit i kvalitní výuku odborné terminologie dle sektoru, ve kterém společnost klienta působí.

Výuka s lektory jazykové školy Elvis je vysoce profesionální a přitom zákazníky i baví, proto se sem rádi vrací:
40 % klientů přichází na doporučení jejich absolventů.

Jazyková škola Elvis, s.r.o.

Jazyková škola Elvis, s.r.o.

Rozhovory se studenty pomaturitního studia na jazykové škole Elvis