Radek Havelka, ICT Pro s.r.o.

Samotné odborné znalosti už firmám nestačí. Měkké dovednosti jsou jim oporou

Rozhovor s Radkem Havelkou, ředitelem společnosti ICT Pro

Radek Havelka se v oblasti informačně komunikačních technologií pohybuje již více než 17 let. Do ICT Pro nastoupil v roce 2012 na pozici manažera pro trénink se zodpovědností za management školicího střediska. V současnosti se stará o komplexní chod společnosti z pozice jejího ředitele.

Na trhu se vaše společnost pohybuje od roku 1992, jak se z vašeho pohledu vyvinuly trendy v oblasti ICT a po čem je v současnosti největší poptávka?

S rostoucím využíváním výpočetní techniky, prakticky napříč veškerou lidskou činností, dochází jejím neustálým vývojem k masivním změnám ve výrobní a průmyslové sféře, ve službách i znalostním sektoru. V oblasti ICT došlo postupně k procesům miniaturizace konstrukčních prvků a rapidního zvýšení jejich výkonu, a to za stálého snižování ceny.

Rozvoj informačních a komunikačních technologií, distribuovaných nástrojů a softwaru pomáhá například decentralizaci systému plánování a řízení ve výrobě nebo i centralizaci ve službách a státní správě. Znalostní sektor taktéž odráží vývoj nových trendů v ICT, kterými jsou zejména mobilní technologie, chytré stroje, cloudové systémy a architektura, Open Source aktivity a platformy (Linux, OpenFlow, Open Compute Project atd.), robustní i flexibilní webové a databázové technologie, agilní metodiky vývoje SW, „Internet všeho“ a 3D tisk.

Těmto trendům odpovídá i poptávka v oblasti vzdělávání ICT, kde se výuka průběžně posouvá od obecných základů pro širší veřejnost k velmi hlubokým a specifickým znalostem pro úzké skupiny expertů právě s důrazem na zmíněné oblasti.

Kromě vzdělávání se profilujete i jako poskytovatel komplexních služeb v oblasti ICT. Co vaše dnešní nabídka konkrétně zahrnuje?

ICT Pro nabízí IT podporu různých platforem a výrobců, tvorbu rozsáhlých webových projektů a rovněž služby v oblasti vývoje SW aplikací a správy HW i síťových prvků. Tyto komplexní služby však u nás v posledních několika letech ustupují do pozadí. Našim současným klíčovým záměrem je věnovat se vedle HR Outsourcingu primárně oblasti vzdělávání a poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb, kde máme již téměř dvacetiletou tradici.

Zajišťujeme našim klientům kompletní péči v oblasti realizace firemního vzdělávání a profesních certifikací. Portfolio těchto služeb zahrnuje jak nabídku ICT kurzů a workshopů, tak seminářů a školení měkkých dovedností neboli Soft skills. Naším cílem je poskytovat zákazníkům a obchodním korporacím hodnotné vzdělávací služby, aby jejich vedoucí pracovníci i řadoví zaměstnanci uměli vykonávat svoji práci efektivněji a efektněji.

Výuka při vzdělávání v ICT je u vás vedena metodou „hands on“. Co si pod tím lze představit?

Vzdělávání metodou „hands-on“ je vlastně výuka vyžadující aktivní účast posluchačů, při níž se rozvíjí především praktické dovednosti na základě bezprostřední zkušenosti s probíranou látkou, zpravidla i na konkrétních zařízeních. Nejběžnější míra zastoupení této metody výuky, jako protiváhy k teoretickému výkladu, je okolo 50%. V našich školeních se navíc velmi často řeší individuální i skupinové problémy, praktická cvičení a konkrétní témata, se kterými se posluchači potýkají ve své každodenní praxi.

Ačkoliv se orientujete především na rozvoj tvrdých dovedností, máte ve své nabídce také kurzy osobního rozvoje. Proč jste se rozhodli je do nabídky zařadit?

Před léty mi jeden kamarád, tehdy manažer velké vzdělávací společnosti, s neskrývaným údivem řekl: „Víš, co nechápu, Radku? Kolik jsou ty firmy dneska ochotny zaplatit za kurz měkkých dovedností. Přitom nato, abys naučil člověka třeba PowerPoint, musíš opravdu něco umět, potřebuješ k tomu techniku, kdežto Soft skills se stejně naučit nedá, když na to nemáš vlohy, takže je to vlastně mlácení prázdné slámy…“. :-)

A teď vážně: V rámci ucelenosti našich vzdělávacích služeb a na základě zpětné vazby i analýzy potřeb našich klientů, byla naše nabídka rozšířena o sekci měkkých dovedností, tedy Soft skills. Jedná se o školení, semináře a workshopy v oblasti profesního i osobnostního rozvoje jak pro manažery, tak i řadové zaměstnance. Někteří naši stálí zákazníci v oblasti vzdělávání hard skills nás, na základě referencí a přímých zkušeností s námi, oslovili s poptávkou po výcviku svých zaměstnanců i v oblasti měkkých dovedností, protože samotný nárůst znalostí, například v oblasti IT, je nedostatečnou zárukou komplexního rozvoje celé osobnosti, jejího postoje a myšlení, o něž ve firemním vzdělávání jde. Říká se, že každá firma je tak úspěšná, jak schopné a profesionální má zaměstnance, ale už to dnes zdaleka není jen o odbornosti, ale i o dovednostech „měkkých“.

O která témata z této oblasti je největší zájem a proč?

Největší zájem z oblasti Soft skills je o rozvoj komunikace, která je základem mezilidských vztahů, včetně těch pracovních, a je nejdůležitější měkkou dovedností. Většina lidí umí mluvit, a přesto to nemusí znamenat, že umí i efektivně komunikovat. Od kvalitní interaktivní komunikace se pak odvíjí i naše každodenní úspěchy či neúspěchy. Velký zájem je i o rozvoj osobnosti, který ovlivňuje jak běžný život, tak i profesní schopnosti, a to především v oblasti řízení času (Time Management), zavedení souladu osobního a pracovního života (Work-life balance) rozvoje paměti, koncentrace a kreativního myšlení. Naši zákazníci také často vyhledávají školení v sekcích prezentačních dovednostípersonalistiky a psychologie a projektového a procesního řízení. Nemalý zájem je i o workshopy na téma telekomunikaceleadershipu a rozvoje lektorských dovedností

Představte nám vaše kolegy, lektory a konzultanty ICT Pro.

V současné době využívá naše školicí centrum přes 150 pečlivě vybraných a prověřených školitelů z mnoha oblastí a profesních oborů. U výběru odborných lektorů dbáme nejen na to, aby jejich profesionalita a erudice garantovaly kvalitu a spojení s praxí a realitou, ale i na jejich praktické zkušenosti a osobnostní zvláštnosti ve vazbě na vhodnost využití vůči dané situaci, konkrétnímu publiku nebo vzdělávacímu cíli.

Kupříkladu ke školení tvrdých dovedností najímáme zkušené certifikované ICT profesionály předních IT firem, kteří denně používají školené produkty pro svoji běžnou práci, konkrétně např. pro vývoj aplikací, návrh a správu rozsáhlých informačních systémů, konfiguraci a zabezpečení sítí a HW prvků apod., a tudíž znají danou problematiku z praktického hlediska, do hloubky a ve velmi širokých souvislostech. Tím pádem dokáží na školení pružně reagovat na otázky i operativně řešit provozní problémy účastníků nad rámec běžné koncepce konkrétního kurzu. V oblasti měkkých dovedností je jednou z našich klíčových lektorek paní Jana Topolářová, jejíž osobní profil si můžete prohlédnout v Katalogu profesionálů.

Jak vůbec můžeme poznat kvalitního lektora?

Popisu výběru kvalifikovaných lektorů a způsobu ověření jejich kvalit jsem věnoval pozornost v samostatně publikovaném článku, na který tímto čtenáře odkazuji.

Kde vaše kurzy probíhají?

Školení standardně probíhají v moderních učebnách školicího centra ICT Pro v Brně, na ulici Sochorova 38 a v Praze, na ulici V Olšinách 75, s příjemným personálem, kvalitním vybavením a komfortním zázemím pro účastníky a v případě zákaznických školení, po vzájemné domluvě, pořádáme kurzy velmi často i ve vzdělávacích prostorách našich klientů. Pro tato školení nebo i jiné kurzy pořádané „v terénu“ můžeme rovněž využít některou z našich mobilních učeben.

V poslední době je stále větší zájem o školení realizovaná distanční formou, čili virtuálně. V tomto případě může klient absolvovat školení přímo v prostorách svojí mateřské firmy, v pohodlí domova nebo kdekoli potřebuje. Podmínkou tedy je zejména spolehlivý přístup k Internetu.

Jak nahlížíte na zmíněné distanční formy vzdělávání, které jsou moderní u řady vzdělávacích institucí?

Vzhledem k současným trendům ve vzdělávání se domnívám, že zájem o jeho distanční formy spíše nadále poroste. Osobně preferuji klasické prezenční vzdělávání, ale zároveň kvituji s povděkem existenci jeho distančních forem. Proč? V současnosti nabízíme kurzy ICT pro programátory, systémové inženýry, IT specialisty, grafiky a další profesionály ve svém oboru. Charakter probírané látky je spíše úzce zaměřen, byť šířka školeného spektra kontinuálně roste a požadované know-how je stále častěji na expertní úrovni znalostí. Některá z našich odborných školení nabízíme na českém trhu dokonce jako jediní.

Vedle toho se naše školicí centrum zaměřuje na individuální či skupinové kurzy na míru, připravené dle potřeb, jazykových preferencí a vstupních znalostí posluchačů. Zájemců o takovéto specifické kurzy je jako šafránu a je tedy mnohdy nezbytné pro realizaci školení sloučit posluchače z různých zemí či dokonce světadílů. A právě toto všechno nahrává možnostem využití distančních forem výuky.

Jedná se tedy o vzdělávání dostupné prostřednictvím Internetu, a to buď v reálném čase – tzv. on-line kurzy, chat, či audio/videokonference (synchronní vzdělávání) anebo klasický e-learning, dnes nejčastěji realizovaný metodou „Web Based Training“ (asynchronní vzdělávání), což je např. tzv. SPVC (Self-Paced Virtual Class), který klientům nabízíme. Kombinovanou formou distančního vzdělávání, která slučuje metody obou zmíněných přístupů je „Virtual Classroom“, realizovaná jako tzv. ILO kurz (Instructor-Led Online), a kterou taktéž studenti najdou na našem vzdělávacím portále.

Hodnotíte nějakým způsobem efektivitu výuky a získaných znalostí vašich posluchačů?

V rámci poskytování kvalitní vstupní a výstupní analýzy a zpětné vazby bych rád odkázal čtenáře na svůj článek na HR News, který je věnován pouze tomuto tématu.

Máte kvalitní lektorský tým, odpovídající zázemí, dbáte na propojení s reálnou praxí posluchačů... V čem se ale podle vás ICT Pro doopravdy odlišuje od své konkurence?

Je pravdou, že přidanou hodnotu ke vzdělávání, jako je například záruka získaných znalostí, propracovaná metodika vzdělávání, follow-up, on-line podpora, kvalitní vstupní a výstupní analýza, individuální kurzy na míru a zkušený lektorský tým, nenabízíme jako jediní. V čem však vynikáme, je integrace interaktivních metod práce s posluchači, individuální přístup ke každému účastníkovi, výklad obohacený příklady z praxe, důraz na vnitřní prožitek a maximální zaměření na praktická cvičení a okamžitou zpětnou vazbu.

Cílem našich školení je, aby pro účastníky představovala kvalitně a hodnotně strávený čas. Hlavní výhody našich kurzů, workshopů a seminářů jsou patrné ve změnách postojů, názorů a mínění účastníků nejen v oblasti profesního růstu, ale také v životním přístupu jako takovém. Naše školení nezůstávají bez odezvy. U účastníků dochází minimálně k zamyšlení a vyvolání potřeby sebereflexe. Po absolvování školení si často posluchači uvědomí mnoho životních okolností, které si pak mohou dát do souvislostí.

Domnívám se, že od celé řady konkurence se lišíme především opravdovostí, otevřeností, přísnou orientací na zákazníka, přátelským přístupem a hlavně nepředstíraným autentickým zájmem o růst a prosperitu našich klientů. Nejde nám jen o kvalitně vykonanou práci, bezchybné služby a „důslednou profesionalitu“, která je našim hlavním mottem, ale dbáme a usilujeme především o dobré dlouhodobé vztahy s našimi obchodními partnery i zákazníky.

Co připravujete na podzim tohoto roku?

Školicí centrum ICT Pro rozšiřuje svoje prostory a při této příležitosti vás zveme na 27. 10. 2015, od 9:00 do 17:00, na Den otevřených dveří v našich nových učebnách s mimořádným vzdělávacím programem. Můžete se těšit na krátké semináře na zajímavá, přínosná i zábavná témata z oblasti IT a Soft skills a také na setkání s významnými osobnostmi našeho lektorského týmu, které vám prostřednictvím několika praktických workshopů představí styl naší práce. Nebude chybět ani dárek pro každého účastníka, slevový voucher na školení dle výběru a soutěž o ceny.

Dále, spíše na konec roku, připravujeme moderní webovou prezentaci s řadou nových prvků a proklientských funkcionalit a rovněž aktualizovanou ucelenou nabídku kurzů na dvou vzdělávacích portálech, nadále zaměřených na kurzy ICT a školení Soft skills. Naši zákazníci se tedy mají zaručeně na co těšit.