Současnost a budoucnost vzdělávání dospělých - Global skills

PhDr. Marie Jírů, Centrum andragogiky, s.r.o.

Základem a stavebním kamenem úspěšné existence každé firmy či organizace je kvalitní lidský potenciál a právě jeho úroveň rozhoduje o míře její úspěšnosti a schopnosti růstu a rozvoje.

Vzdělaní, věci znalí a ochotní lidé disponující kompetencemi potřebnými pro výkon svých pracovních pozic však většinou nepřicházejí ze škol a ani nikde jinde nečekají až je daná firma či organizace bude potřebovat. Naštěstí si stále více manažerů uvědomuje, že na kvalitě lidských zdrojů se musí stále pracovat, a že i vzdělávání a rozvoj jednotlivých zaměstnanců má svá pravidla. Popišme si v krátkosti, jak vypadá současná situace v oblasti vzdělávání a rozvoje ve firmách a organizacích v české republice a co by mohlo pomoci vyplnit případný zjištěný prostor ke zlepšení a popř. i jak hledat nové možnosti.

Začněme tam, kde začíná profesní dráha většiny pracovníků napříč všemi profesemi a obory – po absolvování příslušného školního vzdělání. Po příchodu do zaměstnání a praktickém zapracování většinou následuje další prohlubování odborné specializace, různé odborné certifikace, povinná školení ze zákona a občas jazykové vzdělávání. Vše v návaznosti na dané profesi a požadované hloubce a šířce odbornosti. Tuto formu vzdělávání můžeme nazvat profesním vzděláváním. Komplexní a systematický vzdělávací systém však stojí celkem na třech pilířích.

Tím dalším je osobnostní vzdělávání, ve kterém se rozvíjí osobnost daného jedince a jeho schopnost sociální a společenské interakce tzv. soft skills. V rámci tohoto pilíře jsou vytvářeny a posilovány kompetence jako například komunikační dovednosti, schopnost vytvářet a harmonizovat mezilidské vztahy, zvládání emocí, práce s vlastní i cizí psychikou, naslouchání, empatie, asertivita, time a stress management, slaďování soukromého a pracovního života, Work Life Balance, ale také prezentační a manažerské dovednosti. V této oblasti vzdělávání v celé řadě firem a organizací sice také probíhá, ale v mnoha případech nesystematicky, často vytržené z potřebného kontextu a někdy i jen formálním způsobem s téměř nulovou aplikací do každodenní praxe.

Třetí pilíř je pak tvořen strategickým vzděláváním, které rozvíjí dovednosti v oblasti finanční gramotnosti, právního povědomí, personálního systému, organizační struktury, procesní optimalizace, kvality práce, identifikace prostoru ke zlepšení či zamezení plýtvání jinak souhrnně také hard skills. Tato oblast ohledně reálné praxe je na tom ve většině firem a téměř ve všech organizacích ještě hůře nežli ta předchozí. Pokud bychom navíc chtěli hovořit o systematickém komplexním vzdělávání, které obsahem, rozsahem a formou propojuje shora uvedené tři pilíře, hovořili bychom zatím o science fiction. Přesto právě by mohlo být takto nastavené vzdělávání klíčovým faktorem významně ovlivňujícím další vývoj nejen firem a organizací, ale i celého hospodářství. Přitom mezi ostatními možnostmi se firmám a organizacím nabízí elegantní a spolehlivé řešení v podobě spolupráce s profesionální vzdělávací společnosti, která se na tuto problematiku specializuje a disponuje prověřenými odborníky.

Jedním z významných vzdělávacích subjektů na trhu vzdělávání v České republice je i společnost Centrum andragogiky, s.r.o.

Centrum andragogiky je nejen vzdělávací společností s mnohaletou historií a širokou nabídkou služeb, ale je především inovátorem, který hledá a vytváří nové formy a postupy, které umožňují vytvářet vzdělávací programy zákazníkovi na míru, přesně identifikovat a plně zohledňovat jeho skutečné potřeby a vyhodnocovat a měřit úspěšnost takto realizovaného vzdělávacího procesu. Jak zde již zaznělo, tato společnost je inovátorem a tuto úlohu bere zcela vážně. Na základě svých zkušeností a výsledků inovačního bádání přináší na trh vzdělávání novou metodiku s názvem Global skills.

Jedná se o promyšlené propojení soft a hard vzdělávání se schopností učit se a následně v praxi aplikovat vědomosti a dovednosti s potřebnou šíří specializace avšak v důsledném kontextu na celek. Celý proces je pak podporován exaktní diagnostikou a průběžným měřením a vyhodnocením jeho úspěšnosti. Výsledkem je nejen větší procento udržitelnosti získaných vědomostí a účinnější schopnost jejich aplikace do každodenní praxe, ale i přeměna vzdělávání z nákladové položky do standardní investice s měřenou návratností.

V praxi to znamená dát personalistům a manažerům vzdělávání systém a nástroje, s jejichž pomocí budou schopni nejen zabezpečit vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců, ale zefektivnit i celkovou existenci svých firem a organizací a posílit tím jejich postavení na trhu a v očích veřejnosti.

Školicí středisko Centra andragogikyŠkolicí středisko Centra andragogikyŠkolicí středisko Centra andragogikyŠkolicí středisko Centra andragogiky

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace