Výuka cizích jazyků jako benefit pro zaměstnance (2/2): Blended learning

V první části článku jsme si popsali, jaké výhody přináší zaměstnavatelům výuka jazyků pomocí e-learningu, a jak by měla vypadat, aby byla opravdu přínosná. Upozornili jsme i na jisté nevýhody, které s sebou e-learning nese, a proto se nyní zaměříme na model kombinování e-learningu s prezenční  výukou, tzv. blended learning.

Lucie Vlková, Slůně - svět jazyků

Blended learning je zatím nejmodernější a nejefektivnější metoda výuky cizích jazyků.

Samotný termín blended learning se obvykle do češtiny nepřekládá a ponechává se v původním znění. Znát ho můžeme ovšem také jako b-learning. Jako český ekvivalent by mohla posloužit kombinovaná výuka či smíšené učení.

Jak už český název napovídá, jedná se o kombinaci výuky prezenční, tzv. face to face a e-learningu (výuka pomocí internetu a vhodně zvoleného softwaru). Rychlý vývoj informačních a komunikačních technologií nás vede k jejich zařazení do výukového procesu a to zejména pro jejich nesporné výhody.

Jak probíhá výuka jazyků formou blended learningu

U blended learningu se studuje v čase, který studentům vyhovuje nejvíce. Pak studují vlastním tempem a veškeré jazykové dovednosti procvičují samostatně tak dlouho, dokud se s poslechem, svou výslovností a porozuměním necítí dostatečně komfortně.

Další nespornou výhodou je „přeskakování“ neboli urychlení látky, která je studentovi jasná.

Vzhledem k tomu, že v online prostředí studuje student samostatně, má volnou ruku ve výběru toho, čemu by se rád věnoval do hloubky a to, co už zná a dobře ovládá, jednoduše přeskočí. Nebere zde ohled na spolustudující, protože zde prostě žádní nejsou.

Navazující prezenční lekce s lektorem slouží k dovysvětlení či zopakování gramatiky, která nebyla studentovi v průběhu e-learningové lekce jasná a většina hodiny je pak věnována procvičování a konverzaci

Lektor opravuje jeho chyby a pomáhá je odstranit. Na hodině s lektorem je pak dostatek času na konverzaci.

Mezi jednotlivými prezenčními lekcemi student pracuje samostatně na zadaných úkolech (opakuje si látku, rozšiřuje znalosti, učí se nová slovíčka, gramatiku, poslech a zároveň získává nové dovednosti).  

Blended learning se využívá jak v podnikovém vzdělávání, tak ve formálním vzdělávacím systému.

Jazykový kurz v podobě blended learningu spotřebovává méně zdrojů (lidských, peněžních či časových) a jeho efektivita je díky kombinaci dvou výukových metod prokazatelně vyšší, než při využívání každé metody samostatně.

Samozřejmostí je ve výuce využíváno moderních technologií a také mnoha multimediálních prostředků, jako je video, online články, audio vstupy a další.

Hlavní výhody blended learningu:

  • vlastní nastavení obsahu kurzu,
  • vlastní organizace času – učím se, kdy mně to vyhovuje a kdy chci já, a končit mohu také, kdy se mi to hodí,
  • rozfázovanost během týdne/dne – učím se např. po kratších úsecích, ale o to častěji,
  • nezdržuji se s otázkami kolegů, učím se, co chci/potřebuji já,
  • lektora využívám na konverzaci, na vysvětlení toho, co nechápu, a ne např. na slovíčka, která se můžu naučit sám – lektora využívám efektivněji, neplatím si ho zbytečně,
  • online kurz je perfektní doplněk při klasické výuce. Kombinovat můžeme prezenční výuku obecného jazyka s lektorem a online kurzem dle svého profesního zaměření  (kurz technické angličtiny, kurz angličtiny pro personalisty, kurz angličtiny pro obchodníky, kurz angličtiny pro manažerské pozice aj.)

Uvedení do praxe

Nedávno jsme u našich dvou dlouholetých klientů řešili otázku, jak výuku angličtiny zefektivnit, aby studenti dělali pokrok více a rychleji. Na oddělení HR byl vyvíjen veliký nátlak na změnu koncepce výuky.

Zajistit zaměstnancům výuku angličtiny denně je velmi neefektivní, co se finanční stránky týče, stejně jako není možné zaměstnance postrádat každý den po tak dlouhou dobu.

Pakliže se chcete zlepšit, tak 60 minut týdně prostě nestačí. Je potřeba jít za tuto hranici a to nejen v časové dotaci na výuku, ale také ji studentům zpřístupnit na maximum, což samozřejmě znamená i mírné navýšení nákladů na vzdělávání.

Zakoupit zaměstnancům pouze online jazykový kurz se velmi neosvědčilo a to z toho důvodu, že zaměstnavatel ani student sám nemá dostatečnou kontrolu nad postupem při výuce. K dispozici ovšem bývají procentuální výsledky splnění kapitol či úseků v kurzu.

Studenti nad sebou nemají tzv. bič věnovat se výuce soustavně. U blended learningu lektor funguje jako motivátor a kontrolor zároveň. Výuka má tedy jasný koncept a cíl a ten se dá pomocí měřitelných výsledků kontrolovat.

Kombinovaná výuka nemusí jednoznačně znamenat individuální. Dle naší zkušenosti je velmi příjemné, když je online kurz sdílen mezi kolegy či členy rodiny a účastníci pak mohou v off-line prostředí diskutovat a probírat věci, které se jim v kurzu objevily.

Výhoda online kurzů je ta, že licence se při fluktuaci zaměstnanců může převést na zaměstnance nového.

Podle čeho vybrat zaměření online kurzu

Odpověď je jednoduchá. Individuálně.

Jsou zaměstnanci, kteří ovládají sice limitované množství, ale dostatečné k vykonávání své práce. Tam bych doporučila volit online kurz obecného jazyka vhodné úrovně, aby zároveň ale byla i výzvou.

U studentů, kteří se víceméně domluví, ale při pracovních činnostech v cizím jazyce tápou, je pak nasnadě zvolit odborný balíček dle profesního zaměření.

Jak tedy tyto dvě metody zkombinovat, aby výuka byla efektivní, intenzivní a zároveň se značnou časovou úsporou?

Jednoduše. Učte se pomocí metody blended learning. Blended learning přináší efektivní kombinaci běžné výuky s lektorem a systematického samostudia.

Držíme palce!

Články v sérii

Aktuální

Výuka cizích jazyků jako benefit pro zaměstnance (1/2): E-learning

Aktuální

Výuka cizích jazyků jako benefit pro zaměstnance (2/2): Blended learning