Evidenční listy důchodového pojištění v roce 2018 v praktických příkladech (1/2)

V souvislosti s přijetím zákona č. 259/2017 Sb. došlo od 1. 2. 2018 k rozšíření podmínek, za kterých vzniká při zaměstnání malého rozsahu nebo dohody o provedení práce nárok na nemocenskou a peněžitou pomoc v mateřství.

Nově vzniká nárok na nemocenskou a peněžitou pomoc v mateřství i v případě, kdy vznikne dočasná pracovní neschopnost, případně karanténa, či dojde k nástupu na mateřskou dovolenou i v kalendářním měsíci, kdy není zaměstnanec účasten na pojištění, avšak byl účasten pojištění při výkonu zaměstnání malého rozsahu (dále jen ZMR) nebo na základě dohody o provedení práce (dále jen DPP) aspoň ve třech kalendářních měsících bezprostředně před kalendářním měsícem v němž vznikla tato sociální událost.

Za nepřetržité trvání se považuje také trvání nemocenského pojištění i bezprostřední navázání zaměstnání stejného druhu, kdy pro obě zaměstnání platí stejné podmínky účasti na pojištění. V případech, kdy na sebe navazují pojistné vztahy s rozdílnými podmínkami účasti na pojištění, nelze tyto vztahy posuzovat jako bezprostřední navázání výdělečné činnosti. 

Podívejme se tentokrát, jaké změny přinesla novela z pohledu evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen ELDP).

Nyní se podívejme na problematiku dohod o pracovní činnosti (dále jen DPČ) v praxi:

1. Dohoda o pracovní činnosti, nemoc zaměstnance

Po změně v legislativě v ELDP do kolonky „dny“ vykazujeme dny, které splňují podmínku vyměřovacího základu a to 2 500Kč tři měsíce po sobě, k nim se připočítá doba nemoci.

Do data „Od“ uvádíte první den kalendářního měsíce, v němž byla splněna podmínka dosažení započitatelného příjmu do vyměřovacího základu pro odvod pojistného, tj. 2 500 Kč. V měsících, kdy nebylo dosaženo započitatelného příjmu, se uvede křížek.

Příklad: Zaměstnanec měl se zaměstnavatelem uzavřenou DPČ na dobu určitou od 1. 1. do 31. 10. 2018 se sjednaným příjmem 2 000 Kč měsíčně, jedná se tedy o zaměstnání malého rozsahu (ZMR). Práci začal vykonávat 5. 1. 2018. V době od 29. 8. do 11. 11. byl v dočasné pracovní neschopnosti:

Evidenční listy důchodového pojištění v roce 2018 v praktických příkladech

Evidenční listy důchodového pojištění v roce 2018 v praktických příkladech

2. Dohoda o pracovní činnosti, nemoc zaměstnance, příjem po ukončení DPČ

V případě, že zaměstnavatel doplácí u DPČ příjem po ukončení dohody o pracovní činnosti, je povinen vystavit nový ELDP, nikoliv ELDP s příznakem P+. Příjem zúčtovaný v měsíci po ukončení pracovního poměru se pro účely evidenčního listu přičítá k poslednímu měsíci k příjmu v měsíci ukončení zaměstnání.

Příklad: Po skončení DPČ zúčtoval zaměstnavatel zaměstnanci v měsíci listopadu dodatečně odměnu ve výši 2 500 Kč, zaměstnavatel vyhotoví opravný ELDP za rok 2018.

Evidenční listy důchodového pojištění v roce 2018 v praktických příkladech

Pozn. k příkladu: V měsíci říjnu tak vznikne dodatečně účast na pojištění, protože po sečtení příjmu 2 000 Kč za říjen a 500 Kč za listopad činí celková výše příjmu 2 500 Kč a pojištění tak dosáhne rozhodné výše. V datu „Výdělečná činnosti od“ bude uvedeno datum skutečného nástupu do zaměstnání.

3. Dohoda o pracovní činnosti, nemoc zaměstnance, splněná podmínka

Zaměstnanci vznikne nárok na nemocenské v případě, že byl účastněn pojištění ve třech kalendářních měsících bezprostředně před kalendářním měsícem, v němž vznikla DPN. V měsících, kdy nevznikla účast na pojištění, bude vykázán křížek.

Příklad: Zaměstnankyně uzavřela DPČ na dobu určitou od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018 s měsíčním příjmem 2 400 Kč. V době od 5. 3. do 18. 3. byla v dočasné pracovní neschopnosti.

Evidenční listy důchodového pojištění v roce 2018 v praktických příkladech

 

Evidenční listy důchodového pojištění v roce 2018 v praktických příkladech

Pozn. k příkladu: Na ELDP je nutné vykázat do vyloučených dob 14 kalendářních dnů DPN. Protože v měsíci březnu 2018 trvala DPN a zaměstnankyně nedosáhla započitatelného příjmu, bude v tomto měsíci vykázán křížek. Kalendářní dny DPN se zahrnou do celkové doby pojištění uvedené ve sloupci „Dny“.

4. Dohoda o pracovní činnosti, nemoc zaměstnance, nesplnění podmínek

Nárok na nemocenské dávky nevznikne zaměstnanci, který nesplnil podmínku tří měsíců účasti pojištění a tato doba se nestává vyloučenou dobou.

Příklad: Zaměstnanec měl se zaměstnavatelem uzavřenou DPČ na dobu určitou od 1. 3. 2018 do 31. 10. 2018 se sjednaným příjmem 2 300 Kč. V době od 13. 9. do 23. 9. 2018 byl v dočasné pracovní neschopnosti.

Evidenční listy důchodového pojištění v roce 2018 v praktických příkladech

Evidenční listy důchodového pojištění v roce 2018 v praktických příkladech

Pozn. k příkladu: Nárok na nemocenské dávky podle ust. §15a zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. zaměstnanci nevznikne. Zaměstnanec nebyl účasten pojištění ve třech kalendářních měsících bezprostředně před kalendářním měsícem, kdy vznikla DPN, a proto na ELDP nebude vyloučená doba vykázána.

Články v sérii

Aktuální

Evidenční listy důchodového pojištění v roce 2018 v praktických příkladech (1/2)

Aktuální

Evidenční listy důchodového pojištění v roce 2018 v praktických příkladech (2/2)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace