Právo a mzdy 2018 (I. díl): Daně z příjmů, minimální a zaručená mzda

V roce 2018 dochází ke změnám části legislativy, která podstatně ovlivňuje oblast úpravy mezd. Připravili jsme proto pro vás dvoudílný rychlý přehled klíčových změn v legislativě.

První díl se věnuje změnám v zákoně o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., které se týkají oblasti daní z příjmů fyzických osob a nové výše minimální a zaručené mzdy. V navazujícím článku se poté zaměříme na problematiku pojištění.

Denisa Sedláčková, vedoucí outsourcingu mezd, DATACENTRUM systems & consulting

Nový tiskopis "Prohlášení poplatníka"

Pro zdaňovací období roku 2018 byl zveřejněn nový vzor tiskopisu "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti". Jedná se o vzor 26 tiskopisu MFin 25 5457. Pro zdaňovací období roku 2018 je nadále plně využitelný dosavadní tiskopis vzor č. 25 či 24 (v případě daňového nerezidenta se použití vzoru č. 24 nedoporučuje).

Důvodem pro vydání nových tiskopisů je skutečnost, že počínaje zdaňovacím obdobím roku 2018, nejsou zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci omezováni v tom smyslu, že by bylo nutné „prohlášení k dani“ či žádost o roční zúčtování daně provádět pouze v písemné formě. Prohlášení k dani může zaměstnanec provést např. ve vnitropodnikovém elektronickém systému a tuto skutečnost potom osoba odpovědná za zdanění mezd na tiskopisu zaznamená.

Vyšší daňové zvýhodnění na první dítě

Od ledna se zvyšuje daňové zvýhodnění na první dítě, a to ze současných 13 404 Kč (1 117 Kč měsíčně) na 15 204 Kč (1 267 Kč měsíčně), tj. o 150 Kč měsíčně. Částky daňového zvýhodnění na další děti zůstávají pro rok 2018 na úrovni roku 2017 (ve výši stanovené od 1. 7. 2017 daňovým balíčkem č. 170/2017 Sb.).

Sleva na invaliditu a držitele ZTP/P

V oblasti slevy na dani pro poplatníky daně z příjmu fyzických osob dochází ke změně při uplatňování slevy na invaliditu a slevu na držitele ZTP/P průkazu. Slevu lze nově uplatnit od okamžiku, kdy je poplatníkovi invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého a třetího stupně, případně nárok na ZTP/P, přiznán.

Srážková daň nejen u dohod o provedení práce

Letos se bude uplatňovat srážková daň z dohod o provedení práce stejným způsobem jako v letošním roce (příjem do 10 tis. Kč včetně, není-li podepsáno prohlášení k dani). Nově se však bude uplatňovat srážková daň i u dalších příjmů (např. u dohod o pracovní činnosti); podmínkou (kromě nepodepsaného prohlášení k dani) bude, že úhrn všech příjmů ze závislé činnosti od jednoho zaměstnavatele v jednom měsíci nepřesáhne 2500 Kč.

Novelizace ustanovení zaměstnaneckých benefitů

V oblasti zaměstnaneckých benefitů je novelizováno ustanovení pro plnění poskytovaná zaměstnavateli nepeněžně z nedaňových nákladů, která jsou u zaměstnanců osvobozena od daně (§ 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů). Namísto nepeněžního plnění ve formě „použití zdravotnických zařízení“ jde o:

  • pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení;
  • pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis.

Výčet nepeněžních plnění je rozšířen o „příspěvek“ na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy.

Zvýšení minimální mzdy

Od 1. 1. 2018 činí 12 200,- Kč měsíčně. Hodinová sazba minimální mzdy se zvyšuje na 73,20 Kč při 40 hodinách týdně.

Výše minimální mzdy za hodinu a nejnižší hodinové úrovně zaručené mzdy jsou uvedeny pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin, při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby se výše této mzdy úměrně upraví. Konkrétní sazby na hodinu podle stanovené týdenní pracovní doby se odvodí ze základních sazeb podle vzorce: minimální mzda (nejnižší úroveň zaručené mzdy) x 40 / stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnavatele.

Zvýšení minimální mzdy má dopad do daně z příjmů:

  • sleva za umístění dítěte tzv. školkovné se zvyšuje na 12 200 Kč
  • zvyšuje se hranice pro možnost uplatnění ročních daňových bonusů na dítě 73 200 Kč
  • mění se částka příjmů pro uplatnění daňového bonusu u příjmů ze závislé činnosti 6 100 Kč

Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí za každý ztěžující vliv nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy, tj. nejméně 7,32 Kč při 40 hodinové týdenní pracovní době.

Zvýšení zaručené mzdy

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin a činí:      

Skupina
prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

v Kč za hodinu

v Kč za měsíc

do 31. 12. 2017

od 1. 1. 2018

do 31. 12. 2017

od 1. 1. 2018

1.

66,00

73,20

11 000

12 200

2.

72,90

80,80

12 200

13 500

3.

80,50

89,20

13 400

14 900

4.

88,80

98,50

14 800

16 400

5.

98,10

108,80

16 400

18 100

6.

108,30

120,10

18 100

20 000

7.

119,60

132,60

19 900

22 100

8.

132,00

146,40

22 000

24 400

Zaručená mzda se nevztahuje na odměny z dohod mimo pracovní poměr.  

Články v sérii

Aktuální

Právo a mzdy 2018 (I. díl): Daně z příjmů, minimální a zaručená mzda

Aktuální

Právo a mzdy 2018 (II. díl): Zdravotní, sociální a nemocenské pojištění