Právo a mzdy 2018 (II. díl): Zdravotní, sociální a nemocenské pojištění

V prvním díle našeho přehledu jsme se věnovali změnám v oblasti daní z příjmů fyzických osob a novým výším minimální a zaručené mzdy. Tentokrát si představíme srozumitelný přehled nejdůležitějších změn v úpravě odvodů za pojištění.

Denisa Sedláčková, vedoucí outsourcingu mezd, DATACENTRUM systems & consulting

Nový vyměřovací základ zdravotního pojištění

S účinností od 1. ledna 2018 se minimální vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění zvyšuje o částku minimální mzdy platné od roku 2018, tj. 12 200 korun. Minimální pojistné zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů bude činit 1 647 Kč.

Nová kategorie státních pojištěnců

Rozšiřuje se okruh státem podporovaných studentů o část vysokoškolských studentů starších 26 let. Dosud se nepovažovali za nezaopatřené děti a museli si platit minimální zdravotní pojištění jako osoby bez zdanitelných příjmů. Nově bude za studenty starší 26 let prvního doktorského studijního programu prezenční formy studia, kteří studují v rámci standardní doby studia a nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými, platit zdravotní pojištění stát. Za dobu uvedeného studia se bude považovat také kalendářní měsíc, v němž osoba ukončila uvedené studium.

Zdravotní pojištění u DPP na vlastní náklady

Od 29. 7. 2017 se již za „nekolidující zaměstnání“ nepovažuje výkon práce na základě dohody o provedení práce. V případě výkonu této činnosti je uchazeč o zaměstnání vedený u Úřadu práce vyřazen z evidence uchazečů a musí si sám za příslušný měsíc zaplatit zdravotní pojištění.

Nový vyměřovací základ sociálního pojištění

Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení od roku 2012 činí 48násobek průměrné mzdy:

Pro rok 2018 …. 29 979 × 48 = 1 438 992 Kč

  2017 2018
Maximální vyměřovací základ 1 355 136 Kč 1 438 992 Kč

Zvýšení redukční hranice nemocenského pojištění

Od 1. ledna 2018 se zvyšují redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro stanovení výše dávek nemocenského pojištění a pro výpočet průměrného výdělku pro stanovení výše náhrady mzdy v době prvních 14 kalendářních dní trvání dočasné pracovní neschopnosti.

    2017 2018
Redukční hranice v nemocenském pojištění

I.

II.

III.

942 Kč

1 412 Kč

2 824 Kč

1 000 Kč

1 499 Kč

2 998 Kč

Redukční hranice pro náhradu mzdy v DPN

I.

II.

III.

164,85 Kč

247,10 Kč

494, 20 Kč

175,00 Kč

262,33 Kč

524, 65 Kč

Podmínkou účasti na nemocenském pojištění je rozhodný příjem 2 500 Kč (platí od ledna 2012).

Otcovská poporodní péče

S účinností od 1. února 2018 je novelou zákona o nemocenském pojištění zavedena nová dávka – tzv. „Otcovská poporodní péče“. Nárok na otcovskou má pojištěnec, který v den nástupu na otcovskou musí být účasten nemocenského pojištění a zároveň pečuje o dítě, jehož je otcem, anebo pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku.

Otcovská náleží, jen nastal-li nástup na otcovskou v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Otcovská náleží po dobu 1 týdne a začíná nástupem na otcovskou tj. dnem, který pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Otcovská musí být čerpána vcelku.

Dlouhodobé ošetřovné

Tato nová dávka nemocenského pojištění se zavádí s účinností od 1. června 2018. Nárok na ni vzniká pojištěnci, který pečuje o osobu potřebující poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí a nevykonává v zaměstnání, z něhož dlouhodobé ošetřovné náleží, nebo v jiném zaměstnání práci, jde-li o zaměstnance, ani osobně nevykonává samostatnou výdělečnou činnost (OSVČ).

O potřebě celodenní péče bude rozhodovat ošetřující lékař lůžkového zařízení. Podpůrčí doba u dlouhodobého ošetřovného začíná prvním dnem vzniku potřeby dlouhodobé péče a končí dnem, v němž končí tato potřeba péče; podpůrčí doba však trvá nejdéle 90 kalendářních dnů.

Články v sérii

Aktuální

Právo a mzdy 2018 (I. díl): Daně z příjmů, minimální a zaručená mzda

Aktuální

Právo a mzdy 2018 (II. díl): Zdravotní, sociální a nemocenské pojištění