Videonávod: Prohlášení poplatníka 2018 a roční zúčtování 2017

Pro zpracování ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je vždy nutné správně vyplnit formulář daňového prohlášení a zároveň doložit příjmy zaměstnance za celý kalendářní rok.

Anna Rubínová, E-Consulting Czech

Jestliže zaměstnanec v rámci kalendářního roku postupně pracoval u více zaměstnavatelů, je nutné pro zpracování doložit i příjmy vyplacené předchozími zaměstnavateli, a to předložením originálů Potvrzení o zdanitelných příjmech od těchto zaměstnavatelů.

Podmínkou pro zpracování ročního zúčtování dále je, že zaměstnanec měl u všech těchto zaměstnavatelů podepsané prohlášení poplatníka.

Roční zúčtování daně nelze zpracovat v případě jiných příjmů nežli ze závislé činnosti, např. z podnikání, z kapitálového majetku nebo pronájmu.

Veškeré doklady týkající se ročního zúčtování za rok 2017 je nutné předložit zaměstnavateli nejpozději do 15. února 2018.

Vyplnění prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na rok 2018 (nový vzor č. 26)

Vyplnění žádosti o provedení ročního zúčtování za rok 2017

Vyplnění prohlášení poplatníka daně na rok 2018 a žádosti o provedení ročního zúčtování – verze v anglickém jazyce pro daňové nerezidenty

Dary

K poskytnutí daru je třeba doložit originál potvrzení příjemce daru o jeho účelu a výši.

Úroky z úvěru

  • Vždy je nutné doložit kopii smlouvy o úvěru a každoročně originál potvrzení z banky o zaplacené výši úroků.
  • U výstavby bytového domu, rodinného domu, bytu nebo změny stavby je třeba doložit kopii stavebního povolení a po dokončení stavby výpis z listu vlastnictví z Katastru nemovitostí.
  • U koupě pozemku, pokud se do 4 let zahájí stavba pro bytové potřeby, se dokládá kopie výpisu z listu vlastnictví.
  • Koupě bytového domu, rodinného domu – zde se opět dokládá výpis z listu vlastnictví.
  • Splacení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejím členem nebo společníkem za účelem získání práva nájmu bytu či rodinného domu – zde se dokládá originál potvrzení o členství, nebo že je poplatník společníkem právnické osoby.
  • U údržby a změny stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví a bytu v nájmu nebo v užívání je třeba doložit kopii výpisu z listu vlastnictví anebo nájemní smlouvu, pokud jde o byt v nájmu, anebo dokladem o trvalém pobytu (např. kopie občanského průkazu), jde-li o byt v užívání.

Penzijní připojištění

Zaplacený příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem – nutno doložit kopii smlouvy o penzijním připojištění nebo potvrzení instituce penzijního pojištění o účasti poplatníka na penzijním pojištění a každoročně pak potvrzení o zaplacených příspěvcích, které zasílá penzijní fond.

Životní pojištění

Je nutné doložit kopii smlouvy a každý rok potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného.

Příspěvky odborové organizaci

Pokud jste členem odborové organizace a platili jste členské příspěvky, vystaví vám odborová organizace pro daňové účely potvrzení o zaplacených členských příspěvcích, které následně doložíte.

Úhrady za zkoušky

Je třeba doložit originál potvrzení o výši zaplacené úhrady za zkoušku.

Veškeré uvedené doklady týkající se ročního zúčtování je nutné zaměstnavateli předložit nejpozději do 15. února 2018, v opačném případě nemůžou být zohledněny v ročním zúčtování daně.

Články v sérii

Aktuální

Videonávody na vyplnění "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti" za rok 2015

Aktuální

Videonávod: Jak vyplnit „Prohlášení poplatníka“ za rok 2016

Aktuální

Videonávod: Prohlášení poplatníka 2018 a roční zúčtování 2017