Na co si dát pozor při spolupráci s agenturou práce po novele zákona o zaměstnanosti

Agenturní zaměstnávání patří mezi nejregulovanější odvětví dnešní doby. Legislativa se často mění a na agentury je kladen stále větší tlak. Není se ale čemu divit. V roce 2014 bylo v Česku registrováno 1587 agentur. Dle informací generálního ředitelství Úřadu práce bylo k 29.5. 2019, tedy jen o 5 let později registrováno téměř 2800 agentur. V roce 2020 stoupl počet agentur přes 3000. Proč tomu tak je? A víte, že za určitých podmínek můžete při spolupráci s agenturou ručit až do výše 10 miliónu korun?

Jaroslav Zeman, Clever Advisor
Ilustrační snímek

V roce 2016 došlo k přelomové změně zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti (dále jen „ZoZ“), kdy z § 66 byla odstraněna poslední věta, která prakticky zakazovala agenturám práce zaměstnávat cizince.

Následkem zrušení tohoto omezení došlo k rozvoji, resp. k částečné přeměně trhu a vzniku nových pracovních agentur, zaměřujících se právě na zprostředkování zaměstnání pro cizince formou agenturního zaměstnávání. Ne vždy se však ale nové agentury vypořádaly dostatečně s požadavky, které na ně právní řád má. I z toho důvodu došlo k další podstatné novele ZoZ k 21.2.2017, která zavedla odpovědnost/ručení 1 za úhradu pokuty za umožnění výkonu nelegální práce cizinci dle § 5 písm. e), odst. 3 ZoZ 2.

Pro lepší pochopení, v praxi se jedná např. o situace, kdy cizinec pracuje pod agenturou, či společností bez licence ke zprostředkování zaměstnání dle § 14 písm. b) ZoZ (např. dle smlouvy o dílo), ač nemá pobytové oprávnění. Práci vykonává u 3. strany, např. výrobní společnosti (dále jen „uživatel“). V případě kontroly dojde ke zjištění, že cizinec nemá příslušné pobytové vízum. Za takovýto přestupek uloží příslušná pobočka Státního úřadu inspekce práce pokutu zaměstnavateli cizince až do výše 10.000.000,- Kč. Za její úhradu pak ručí uživatel, tj. výrobní společnost.

Toto může vést k velmi tíživé situace na straně uživatelů, když z naší praxe většina těchto pokut není zaměstnavateli cizinců uhrazena, např. z důvodu ukončení podnikatelské činnosti agentury a její insolvence bez zpeněžitelného majetku, ze kterého by bylo možné pokutu zaplatit. S ohledem na výši pokut, které jsou ukládány, pak může taková situace vést až ke kolapsu uživatele.

Nadto se již silně ozývají hlasy volající po dalším zpřísnění odpovědnosti uživatelů za přestupky zaměstnavatelů cizinců, a to rozšířením oblasti ručení i na další přestupky v oblasti nelegální práce, a to

  • při výkonu práce mimo pracovněprávní vztah – tedy beze smlouvy

  • při výkonu práce v rozporu s vydaným pracovním povolením

Za oba tyto přestupky opět hrozí pokuta do 10.000.000,- Kč.

Pro uživatele je tedy podstatné mít korektně nastavený mechanismus spolupráce. Agentura musí mít řádně sepsanou rámcovou smlouvu, optimálně též evidovat písemné objednávky, mít v pořádku jednotlivé smlouvy o dočasném přidělení včetně příslušných pokynů zaměstnancům a důsledně dbát na zachování srovnatelných mzdových podmínek kmenových a agenturních zaměstnanců.

1 §141a ZoZ - Za úhradu pokuty uložené za přestupek podle § 139 odst. 1 písm. f) nebo za správní delikt podle § 140 odst. 1 písm. e) ručí právnická nebo fyzická osoba, které právnická nebo fyzická osoba, jež umožnila cizinci výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, poskytla v rámci obchodního vztahu plnění jako subdodavatel přímo nebo prostřednictvím jiné osoby

2 práce vykonávaná cizincem pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného oprávnění k pobytu na území České republiky, je-li podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky vyžadováno

Jestliže si nejste jisti, zdali je vaše spolupráce s agenturou nastavena správně, kontaktujte specializovanou advokátní kancelář. Dobrý advokát zkontroluje správnost spolupráce, zreviduje vaše aktuální smlouvy, případně doporučí ověřené a spolehlivé agentury, které splňují všechny právní povinnosti. 

Články v sérii

Aktuální

Na co si dát pozor při spolupráci s agenturou práce po novele zákona o zaměstnanosti

Aktuální

Dokumentace nezbytná pro spolupráci uživatele a agentury práce