Cesta k rovným příležitostem mužů a žen

Tradiční stereotyp ženy v domácnosti a muže živitele již dávno neodpovídá změnám ve vývoji společnosti. Ženská pracovní síla je pro rozvoj ekonomiky nepostradatelná. Přesto tento stereotyp do jisté míry přetrvává. Ženy obtížněji získávají zaměstnání, mají ztížený přístup do vedoucích funkcí a společnost jim nevytváří takové podmínky pro výdělky jako mužům.

Stereotypní představy o roli muže a ženy jsou přitom přítěží pro obě pohlaví. Omezují je jako jednotlivce v jejich příležitostech svobodně rozhodovat o svém osudu. Překonávání stereotypů je dlouhodobý úkol. Rovnost žen a mužů patří mezi základní atributy demokratické společnosti a znamená vytváření takových podmínek, aby obě pohlaví bez zbytečných předsudků a překážek:

- mohla rozhodovat o svém životě (např. oboru vzdělání, zaměstnání, způsobu rodinného života, zapojení do správy věcí veřejných),
- měla rovné podmínky pro realizaci svých schopností,
- měla rovné možnosti být prospěšní rozvoji společnosti,
- podílela se rovným dílem na výsledcích prosperity společnosti.

Právní řád států EU včetně České republiky jasně stanoví rovná práva žen a mužů, v praxi však nemají ženy a muži rovné příležitosti svých práv využívat. Vláda proto dlouhodobě podporuje vytváření rovných příležitostí pro ženy a muže ve svém akčním plánu Rovnost žen a mužů.

Nejvyšší představitelé šesti států Evropské unie navíc (Švédsko, Francie, Španělsko, Finsko, Česká republika a Dánsko) oslovili 9. února 2006. hlavy ostatních členských států, aby se připojily k připravovanému Evropskému paktu o rovnosti žen a mužů.

-kk-

Zdroj: Práce a sociální politika - Noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Práce a sociální politika