Laboratoř manažerského mistrovství V. – Kterou ze 6 priorit leadera se díváte na svět?

V poslední, páté části našeho seriálu se podíváme na to, jak myšlení, konkrétně způsob uvažování, pomůže rozvíjet schopnost ovlivňovat druhé. Představíme si zajímavý model 6 klíčových priorit („mindsetů“) podle knihy Brilliant or Blunder od Mary Lippitt.

Pavla Pavlíková, INNERGY

Hledisko naše a hlediska druhých

Jak jsme již zmínili v minulém díle, každý z nás vnímá svět přes svoje filtry, zkušenosti, které vytvářejí náš úhel pohledu, naše hledisko. Dost často nám naše hledisko připadá jako to jediné možné. Naše vnímání utváří naši realitu, určuje, jaké faktory jsou pro nás důležité, jaké jsou naše priority.

Klíčem k získání vlivu je porozumění svému hledisku a schopnost podívat se z úhlu pohledu druhého a pak naše hlediska propojit. Abychom mohli druhého o něčem přesvědčit, potřebujeme umět pochopit, co je pro druhého důležité, co ho motivuje a zaměřit se na to.

Již Henry Ford říkal: „Jestliže existuje nějaké tajemství úspěchu, pak spočívá ve schopnosti postavit se na místo druhého a vidět všechno jak svýma, tak i jeho očima.

Když pochopíme priority druhého, můžeme se soustředit na to, co druhého zajímá a naformulovat výstižnější, vhodnější zprávu. Umožní nám to zdůraznit benefity, které druhá strana očekává a připravit se na otázky a případné námitky.

Jasné, že. Ale jak to udělat prakticky?

Potřebujeme nějakou strukturu – seznámit se s různými možnými úhly pohledu, protože to, co neznám, nevidím a nemůžu tedy analyzovat.

Model 6 priorit leadera

Pěkný koncept, jak vnímat širší perspektivu, přináší Mary Lippit, významná konzultantka v oblasti managementu a leadershipu ve své knize Brilliant or Blunder - 6 Ways Leaders Navigate Uncertainty, Opportunity and Complexity.

Její model zahrnuje 6 různých způsobů uvažování, nastavení, přes které vnímáme svět. Každý mindset z těchto šesti se vyznačuje jinými prioritami. Určuje, k čemu máme tendenci, na co soustředíme pozornost a které faktory zdůrazňujeme a které přehlížíme.

Každá z priorit odpovídá určité části firemního cyklu, proto mi model přijde velmi užitečný pro firemní prostředí. Viz obrázek (převzato od Mary Lippitt, Leadership Spectrum Profile).

Model 6 priorit leadera (převzato od Mary Lippitt, Leadership Spectrum Profile)

Zde je charakteristika jednotlivých způsobů uvažování (priorit) a toho, co je pro ně důležité. Ponechávám anglické názvy dle Mary Lippitt.

Inventing – klade důraz na vývoj nových produktů a služeb, zvažuje nové technologie, alternativy, nové metody, změnu, inovaci, je zaměřený spíše ven ze společnosti (externí fokus).

Catalyzing – zaměřuje se na zákazníky a jejich spokojenost, je pro něj důležitý podíl na trhu a být lepší než konkurence, rád vyjednává a ovlivňuje, aby dosáhl náročných cílů. Cení se rychlá změna.

Developing – zdůrazňuje potřebu pevné organizační struktury a procesů, jasné vymezení rolí a zodpovědností, prosazuje reporting, delegování, směrnice a systémy. Je zaměřený na snižování rizika.

Performing – zdůrazňuje zlepšování procesů, kvalitu, efektivitu, výnosnost investic, snaží se vylepšit postupy, snížit náklady na hlavu, zamezit plýtvání, fokus je dovnitř společnosti (interní), hlavně na zlepšení finančních výsledků.

Protecting – zaměřuje se na kulturu organizace, rozvoj a udržení talentů, posílení a udržení důvěry a spolupráce. Uznává hodnotu existujících systémů a tradice, chápe, jak lidé a morálka ovlivňují výsledky. Přináší plánování nástupnictví. Cení se postupná změna a udržení vysoce výkonné kultury.

Challenging – zpochybňuje předpoklady a zvyklosti, aby našel nové perspektivy a příležitosti. Soustředí se na objevující se potřeby, budoucí příležitosti a učení se ze zkušeností. Hledá nové business modely, objevující se trendy, nové produktové řady. Akceptuje změnu a rozumné riziko, cílem je udržitelnost.

Je zajímavé zjištění, že 45 % lidí upřednostňuje ve svých rozhodováních jedno hledisko, 31 % lidí dokáže posuzovat 2 hlediska, 22 % lidí dokáže pracovat se 3 hledisky.

Pouze jedno hledisko zužuje naše myšlení a možnosti, které vidíme. Jedno hledisko nemůže zachytit celou realitu. Je to jako vidět jen část obrazu, potřebujeme poodstoupit a vidět celý obraz.

Jaké je vaše preferované hledisko? Jaké předpoklady a přesvědčení určují vaše myšlení a tím vaše akce? Zkuste se zařadit do jednoho z mindsetů. Na stránkách Mary Lippit je k dispozici dotazník.

U svých partnerů zkoušejte odhadnout, jaké hledisko je důležité pro ně. Pak můžete snáze určit nejnaléhavější, urgentní záležitost nebo současnou top prioritu a začít objevovat vzájemně výhodná východiska.

Ovlivňování a přesvědčování není až tak otázkou IQ, ale ochoty vidět věci z různých úhlů pohledu. Proto rozvíjejme chuť sbírat a hodnotit informace ze všech možných hledisek, pěstujme zvídavé nastavení, abychom mohli volit odpovídající užitečné poselství pro danou situaci.

Přeji radost z objevování.

Články v sérii

Aktuální

Laboratoř manažerského mistrovství I.

Aktuální

Laboratoř manažerského mistrovství II. - Hodnocení ano, či ne?

Aktuální

Laboratoř manažerského mistrovství III. - Manažer a cit pro firemní systém

Aktuální

Laboratoř manažerského mistrovství IV. – Rozhodování vyžaduje rychlost i pomalost zároveň

Aktuální

Laboratoř manažerského mistrovství V. – Kterou ze 6 priorit leadera se díváte na svět?