Zaostřeno na diversitu

Diversita – zdánlivě jednoduché slovo, které však obsahuje obrovský potenciál nespoutané lidské individuality, vytvářející rozmanitost a bohatost života a nezlomnou víru v nové příležitosti. Globalizační splývání a unifikace měřítkem ekonomické strohosti v postmoderní společnosti, zúžila prostor rozmanitosti a různorodosti lidské individuality, hrozící ztrátou síly lidské invence, potenciálu změn a rozrůstáním šedi stereotypu.

Při vědomí tohoto rizika začíná na přelomu nového tisíciletí sílit volání po podpoře a rozvoji rozmanitosti (diversity) lidské společnosti. Motorem podpory se staly nejen různé vládní a nevládní organizace, ale v okamžiku uvědomění si konkurenčních výhod diversity pragmaticky podpořily i velké nadnárodní korporace. Diversita se postupně stala jedním z nástrojů podpory potenciálu rozvoje lidských zdrojů s profilem v několika oblastech:

1. podpora rovných příležitostí a to nejen v genderovém pojetí vyrovnané šance žen a mužů, ale také v oblasti rasové, náboženské nebo kulturní různorodosti

2. etnická diversita otevírající prostor multikulturální různorodosti týmů

3. respekt lidské individualitě - podporující individuální potřebu rovnováhy soukromého a pracovního života a diferencovaný přístup k lidským potřebám.

Počáteční překážkou rozvoje Diversity byla především její nehmotná a zdánlivě neměřitelná podstata, neschopná splnit racionální potřebu měření přínosů a nákladů. Pro strohou realitu čísel byl obtížně popsatelný rozdíl mezi mužem a ženou, variabilita jejich přínosu v konkrétních pracovních pozicích, výkonová diference duševního stavu zaměstnance nebo přínosy etnické variability týmu. Přelomem se stal manuál Evropské komise pro zaměstnanost, vztahy a sociální otázky, která vytvořila metodiku porovnatelného hodnocení efektivity nákladů, vynaložených na diversity v konkrétní společnosti.

Stranou nezůstala ani naše společnost. Zaměřili jsme se zejména na splnění legislativních podmínek proti-diskriminačních opatření a vytvoření´základního rámce pro podporu rovných příležitostí.

Poměrně dobře si vedeme v podpoře rovných příležitostí, kde jsme v roce 2008 získali 1. místo v soutěži organizované spol. Gender Studies a soutěže se účastníme i letos. Podmínky soutěže se profilují zejména v oblasti vytváření rovných příležitostí žen a mužů, vztahy mezi zaměstnanci apod.

V oblasti respektu lidské individualitě využíváme synergii s programem podpory zdraví zaměstnanců respektováním individuální vnímavosti zaměstnanců ke zdravotní  zátěži v oblasti fyzického a psychického zdraví. Nově také testujeme vliv podpory komunitních skupin vázaných společným zájmem (zdravotní cvičení,  kultura,  hand made etc.) na sociální soudržnost a flexibilitu týmů. Výraznou výhodou, podporující lindividualitu a tím spokojenost zaměstnanců, je oblast flexibilní pracovní doby a možnost pracovat z domova (home office). Podmínkou jsou vhodné pracovní pomůcky (laptop, ADSL apod.), souhlas nadřízeného a vhodnost pozice pro práci z domova.

Výzvou k výraznějším změnám je oblast zaměstnávání handicapovaných osob nebo  oblasti etnické diversity. Tato oblast je velmi komplikovaná zejména pro riziko pasti pozitivní diskriminace, která by mohla mít nepříznivý dopad na funkčnost týmů a spokojenost zákazníků a úkolem následujících období bude hledání nejvhodnější cesty.

Připravil Ing. Jiří Ditrich, Senior manažer BOZP a PO zaměstnanců

T-Mobile Czech Republic a.s.