Kompetenční přístup v neformálním vzdělávání - šance pro osobní rozvoj dětí a mládeže

Škola je významné kolbiště pro život člověka, stále více však roste význam neformálních vzdělávacích aktivit pro děti a mládež, kde individuální přístup není pouze fráze, kde je naplňována touha po uznání, pochvale a úspěšnými mohou být i ti, kteří ve škole prospívají hůře.

Mgr. Daniela Havlíčková - garant Metodické podpory uznávání neformálního vzdělávání, Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)

Mnozí si uvědomujeme, jak moc záleží na rozvoji klíčových kompetencí a podpoře osobního rozvoje každého jedince, který s důvěrou sobě vlastní pravidelně nebo nepravidelně dochází do klubů, kroužků, oddílů nebo se účastní neformálních vzdělávacích aktivit v neziskových organizacích.

V projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání (projekt realizují ministerstvo školství a Národní institut pro další vzdělávání), v klíčové aktivitě Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání, vznikla publikace s názvem MetodiKa – Kompetence, Kvalita, Kvalifikace, (sebe)Koncepce pro neformální vzdělávání.

Metodika je určena především pracovníkům pracujícím s dětmi a mládeží v nestátních neziskových organizacích, kteří ji mohou využít ve své praxi a postupně měnit svůj přístup k dětem a mládeži v souladu se zřetelem na rozvoj kompetencí každého svěřence.

Metodika zahrnuje čtyři vzdělávací moduly

  1. Výstavba vzdělávacího programu na pozadí klíčových kompetencí
  2. (Sebe)evaluace – Vzdělávací modul a Osobní kompetenční portfolio
  3. Školitel
  4. Plán osobnostního rozvoje

V metodice k prvnímu vzdělávacímu modulu se autoři věnují kompetenčnímu přístupu, objasňují téma kompetencí a prostřednictvím kompetencí propojují všechny části struktury vzdělávacího programu. Nabízí inspiraci, jak se cíleně zaměřit na jednotlivé kompetence a podpořit jejich rozvoj v průběhu aktivit s dětmi a mládeží.

Metodika ke druhému vzdělávacímu modulu provádí čtenáře plánováním evaluace vzdělávacího programu, doporučuje metody evaluace a představuje některé sebeevaluační nástroje.

Třetí vzdělávací modul vede školitele k rozvoji schopnosti lektorovat oba předcházející moduly a podpoří ho v plánování dalšího rozvoje jeho lektorských kompetencí.

Každý člověk je jiný, originální a jedinečný. Každý z nás je osobností, avšak jinak zvládáme úkoly života. Metodika ke čtvrtému vzdělávacímu modulu vychází z nutnosti individuálního a specifického přístupu ke každému člověku a podpory účastníka volnočasových aktivit k možnosti zažít úspěch zejména v tom, co jej zajímá a baví. A to je i základním pilířem neformálního vzdělávání. V osobnostním rozvoji se pracuje s člověkem jako jedinečnou bytostí, která na vlivy, kterým je vystavena, reaguje svým vlastním způsobem. Čtvrtá metodika může napomoci plánovat osobnostní rozvoj pracovníků s dětmi a mládeží a ti mohou využívat své schopnosti v praxi.

Cíle publikace

Cílem publikace je poskytnout zájemcům/čtenářům/lektorům náměty, jak s jednotlivými tématy pracovat, jak je začleňovat do běžných volnočasových aktivit. Její autoři doporučují své ověřené zkušenosti jako recepty, které mohou pomoci připravit neformální aktivity s ohledem na učícího se jedince. Každý máme svůj vlastní recept na život a tak je to i ve vzdělávání. Záleží jen na vás, jaká vylepšení přidáte, která doporučení využijete, jak kreativně s předloženými aktivitami naložíte, jak dovolíte sami sobě se rozvinout, případně změnit své dosavadní přístupy v neformálním vzdělávání. Ne vše se každému bude líbit, ne se vším je nutné souhlasit. A tak je to správně.

Jednotlivé části publikace by neměly být neměnným návodem. Budou-li alespoň některé její části inspirací pro ty, kteří pracují s dětmi a mládeží ve volném čase, splní publikace svůj účel. Vzdělávací moduly mohou být realizovány samostatně, je možné je kombinovat a provazovat nebo realizovat postupně všechny čtyři moduly jako ucelený vzdělávací program. Moduly jsou doplněny přílohami, které jsou dostupné v elektronické verzi na www.ka2.cz/publikace, kde je ke stažení i publikace. Tištěnou verzi je možné objednat na e-mailové adrese havlickova.d@nidv.cz.

Články v sérii

Aktuální

Kompetenční přístup v neformálním vzdělávání - šance pro osobní rozvoj dětí a mládeže

Aktuální

Neformální vzdělávání, volný čas a rozvoj kompetencí

Aktuální

Uznávání neformálního vzdělávání