Koučování jako cesta k sobě a k druhým

Anna Crkalová, Managing Consultant, Coaching Systems s.r.o.

Většina nedorozumění v komunikaci, pracovních situacích či vztazích pramení z nepochopení odlišností mezi lidmi. Proto je užitečné, aby se lidé seznámili s osobnostním typem svým i lidí v jejich okolí. Metoda sebepoznání „Osobnostní typologii podle MBTI®“ (Myers-Briggs Type Indicator) je založena na badatelské práci švýcarského psychiatra Carla Gustava Junga a jeho následovnic K.Briggs a I.Myers (odtud zkratka MBTI). Tato metoda spočívající v práci s osobnostním dotazníkem, sebeodhadem a konzultacemi s odborníkem, popisuje rozdíly mezi lidmi v těchto oblastech:

• Kam zaměřujeme svou pozornost a odkud čerpáme energii?

Extraverze (E - Extraversion) nebo Introverze (I - Introversion)

• Jakým způsobem zpracováváme informace?

Zaměření na fakta (S – Sensing) nebo na celkový obraz (N- iNtuition)

• Jakým způsobem se rozhodujeme?
 
Logika (T - Thinking) nebo zvažování dopadu na lidi (F - Feeling)

• Jak přistupujeme k okolnímu světu a jakou máme tendenci věci organizovat?

Rozhodování – věci řídit a plánovat (J - Judging) nebo Vnímání – přijímat věci tak, jak přichází (P - Perceiving).

Celkově metoda rozlišuje 16 osobnostních typů, zaznamenaných čtyřpísmennými označeními – např. ESFP, INTP atd. Je důležité pochopit, že žádná z variant není lepší či horší.

Na základě sebepoznání a porozumění druhým jsme lépe schopni – a především ochotni - přijímat odlišnosti mezi lidmi jako něco cenného, nikoliv konfliktního. Zvyšujeme tím svou schopnost komunikace a rozvíjení vztahů a snižujeme stresovou zátěž, která často vzniká právě nepochopením odlišností mezi lidmi navzájem, pocitem, že nám druzí něco dělají schválně, že nás nechápou apod.

KOUČOVÁNÍ s MBTI ® jako CESTA K CELISTVOSTI

Vliv jungovské typologie osobnosti se výrazně projevuje v koučovacím procesu. Zkušený kouč je schopen pracovat na rozvoji svého osobnostního typu a přizpůsobovat svou koučovací praxi různým osobnostním typům. Je si vědom toho, co různé osobnostní typy motivuje, stresuje, jak může cíleněji podpořit jejich rozvoj a vytvářet užitečný koučovací vztah.

Právě propojení koučování s osobnostní typologii dává koučování další rozměr. Díky hlubšímu sebepoznání a pochopení odlišností mezi lidmi kouč získává inspiraci a podněty, jak koučovat různé typy lidí a především jak sám sebe rozvíjet. Známe to každý – s některými typy lidí se nám jedná dobře, u některých si nejsme jisti, jak k nim přistupovat – právě proto, že jsou výrazně typologicky odlišní, než jsme my. Pokud tedy kouč umí aplikovat znalosti o typologii, jeho koučování může být efektivnější.

Úspěšnost aplikace osobnostné typologie v koučování spočívá v tom,

• jak kouč pracuje na svém rozvoji pomocí vědomého doplňování opačných preferencí podle MBTI®,

• jak kouč u koučovaného rozvíjí další úhly pohledu a podporuje doplňovaní opačných preferencí.

Základem je tedy vědomé propojování a doplňování preferencí jak na straně kouče, tak na straně koučovaného.

Příklad z praxe: kouč Michal (osobnostní typ ESFJ) si v rámci rozvoje koučovací kompetence sebeporozumění a závazek k seberozvoji lépe pojmenoval své silné stránky vyplývající ze jeho osobnostního typu:

E … komunikativnost, rychlé navazování vztahu, otevřenost

S … zaměření na praktickou stránku, předchozí zkušenosti, pragmatický pohled

F … zaměření na lidské hodnoty, harmonii, empatii, naladění se na klienta

J … zaměření na struktury, plánování, uzavírání procesu

Zároveň si identifikoval rozvojová místa, která bude rozvíjet vědomým doplňováním opačných preferencí podle MBTI®:

+ I … naslouchání „až do dna“, prostor druhé straně, hluboká koncentrace

+ N … vidění souvislostí, „big picture“, zaměření na budoucnost, brainstorming

+ T … logická analýza pro a proti, přemýšlení v rovině příčin a následků

+ P … zaměření na proces, flexibilita, nechávání věcí otevřených

A jak se to koučovi Michalovi dařilo a daří? Zpočátku to vyžadovalo mnohem více energie a času (je to jako když se snažíme psát opačnou rukou), postupně se přístup více automatizoval. To, co bylo zpočátku pro kouče Michala nejobtížnější – vydržet nemluvit – se už mnohem lépe daří. Výzvou stále zůstává důvěřovat procesu, nezaměřovat se tolik na systém a vlastní plán. V komunikaci s racionálními typy mu hodně pomohl trénink komunikace v „T“ –rovině, a pochopení toho, že pro některé typy není potřeba dávat tolik najevo svou empatii a podporu.

Podobný proces vyvažování a doplňování probíhá u koučovaných, kteří díky využití MBTI® lépe poznávají sami sebe a rozpoznávají svůj osobnostní typ. Začínají si vědoměji všímat rozdílů mezi lidmi a konstruktivněji je využívat, jak v osobním, tak pracovním životě.