Naše odpovědnost nekončí u studentů, ale cítíme ji i vůči firmám, jejich zaměstnancům, vedení a majitelům

Rozhovor s Ing. Vojtěchem Opleštilem, MIM, výkonným ředitelem v Institutu Managementu FPH VŠE

Institut Managementu (IM) spadá pod Fakultu podnikohospodářskou VŠE. Podle výkonného ředitele IM Vojtěcha Opleštila je primárním cílem institutu zapojit akademickou sféru do řešení aktuálních problémů reálné podnikové praxe. V rozhovoru se dále dočtete, jaké vzdělávací programy IM nabízí, o které je největší zájem, kdo jsou jejich odborní garanti, jaké znalosti a praxi je nutné před absolvováním MBA programů mít nebo jaká jsou klíčová témata do budoucna.

Ing. Vojtěch Opleštil, MIM

Představte prosím Institut managementu při Fakultě podnikohospodářské VŠE?

IM je součástí Fakulty podnikohospodářské a jeho hlavním cílem je přispět k propojování fakulty s praxí. To neznamená, že by to nedělaly jednotlivé katedry a vyučující! Jen je to ještě další krok. IM v současnosti zastřešuje sedm center excelence, které se věnují dílčím výzkumným a praktickým tématům, a pak exekutivní vzdělávání, pod které patří otevřené kurzy, zakázkové vzdělávání na míru a náš exekutivní MBA program.

Jaké místo zaujímá IM ve vzdělávacím systému FPH VŠE?

Fakulta je především zaměřena na odborné vzdělávání pro oblast řízení podniků, a to v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia. Děje se tak v česky i anglicky vyučovaných programech. Jako veřejná vysoká škola ale nemáme odpovědnost pouze vůči studentům, kteří k nám přicházejí typicky po skončení střední školy, případně z jiných vysokých škol. Cítíme velkou odpovědnost i vůči firmám, jejich zaměstnancům, vedení a majitelům. A právě tam hraje činnost IM velkou roli. Například náš MBA program míří na zkušené odborníky – naši současní studenti mají v průměru 10 let pracovních zkušeností.

Jaká je historie IM?

Institut byl založen v roce 2018, aby zastřešoval aktivity související se spoluprací s praxí. Takže se jeho součástí stala jednak jednotlivá centra excelence, jednak pod něj byla zařazena i oblast exekutivního vzdělávání, která má na škole samozřejmě mnohem delší tradici.

Jaká je vaše role v rámci IM?

Spolu se svými kolegyněmi a kolegy odpovídám za operativní vedení našich programů, například vyhledávání firem, pro které naši MBA studenti při firemních workshopech řeší jejich vybrané problémy, nebo za přípravu a poskytování zakázkového vzdělávání. Vedle toho se hodně zabývám i rozvojem naší činnosti. Například od září spouštíme inovovaný MBA program, který staví na dobrých základech programu současného, ale dál ho rozvíjí, aby i nadále patřil mezi to nejlepší v České republice. Jako jediný český MBA program máme mezinárodní akreditaci AMBA, kterou budeme na přelomu roku obnovovat, a s tím bude hodně úsilí. Významem i náročností by se to dalo to přirovnat například k odvětvově specifické certifikaci ISO.

Jaký je vztah ke vzdělávání? Vaše CV mluví o bohaté korporátní kariéře. Jaká byla vaše cesta do IM?

Asi je v tom trochu rodinného dědictví, protože moje máma byla učitelka na základní škole. Ale učení mě vždy bavilo, ve firemní sféře jsem vedl celou řadu tréninků. A vždy mě bavilo a stále baví předávání mých zkušeností z poradenské kariéry. Za těch 16 let, co jsem se tomu věnoval, jsem jich nasbíral dost. Vedle toho jsem se znal s některými členy vedení fakulty a věděl jsem, jaké mají priority a jak uvažují o řízení fakulty a vztazích s byznysem. Takže jsem věděl, že se přesouvám do prostředí, které má nějakou logiku a směřování. A prozatím nelituju.

Jaká je specializace IM?

V oblasti exekutivního vzdělávání a výzkumu máme několik klíčových témat: Rodinné firmy, restrukturalizace a insolvence, udržitelnost a ESG, personalistika a MBA jako obecné manažerské vzdělávání. V oblasti výzkumu a poradenských služeb jde dále o oblast pracovního prostředí, ekonomiky regulovaných odvětví, marketingový výzkum a tržní analýzy a samozřejmě také laboratorní a experimentální výzkum, který vede Petr Houdek, jeden z nejznámějších behaviorálních ekonomů v ČR.

O které programy je na IM největší zájem

Dlouhodobě vidíme velký zájem o téma rodinných firem. Toto téma je krásným příkladem toho, jak fakulta svým výzkumem, vzděláváním a konzultacemi pomáhá českému podnikatelskému stavu. Na fakultě ho zastřešuje Centrum pro rodinné firmy a také jeho zakladatel, současný děkan fakulty, profesor Hnilica. V této oblasti jsou populární kurzy jako Rodinná rada nebo Budujeme rodinnou firmu pro příštích 100 let.

Další výraznou oblastí je řízení firem v krizi, které zastřešuje Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka pod vedením Lee Loudy, jednoho z nejznámějších insolvenčních správců. Toto centrum hraje významnou roli při povinném školení insolvenčních správců v ČR díky kurzům Ekonomické minimum pro insolvenční správce a Řízení podniku v krizi. Podílí se také na zkouškách insolvenčních správců a spolupracuje s Ministerstvem spravedlnosti.

Další oblastí je téma udržitelnosti a ESG. V tom máme dlouhou tradici s programem Akademie udržitelnosti, nově pak přibyly kurzy jako ESG 101 pro exekutivní pracovníky nebo Integrace ESG do obchodní strategie. V personalistice dlouhodobě poskytujeme Akademii personalistiky, Comp&Ben Akademii nebo kurzy Recruitment Academy. Chystáme i kurz Age managementu. A na vrcholku všech těchto kurzů je pak MBA program s mezinárodní akreditací AMBA. Ten v průběhu 2,5letého studia poskytuje studentům nejen velké množství znalostí, ale prostřednictvím workshopů s firmami, skills seminářů, consultingového projektu a reflexí také možnost zlepšit svoje manažerské dovednosti.

Kdo vede programy IM a kdo jsou garanti těchto programů?

Jsou to zpravidla vyučující fakulty, ale mohou to být i externí spolupracovníci. Každopádně to jsou vždy odborníci ve své oblasti, kteří jsou schopni sdílet spoustu praktických zkušeností, ale zároveň je i zasadit do širšího teoretického rámce. V tom je, myslím, naše nabídka unikátní.

Jsme na akademické půdě – jaký podíl teoretických a praktických znalostí mohou zájemci o účast v programech čekat?

Vždy je to kombinace obojího. Vidím naši roli v tom, že dokážeme obě oblasti dobře kombinovat. Praktici mnohdy nemají prostor pro to, aby se dostatečně seznámili s vývojem teorie, aby zasadili své vlastní zkušenosti do širšího rámce. V tom jim pomáháme a věříme, že díky tomu budou lepšími specialisty i vedoucími dalších lidí.

Jak vzdělávání na IM probíhá? Jakou formu jste pro účastníky připravili, jak rozsáhlé jsou kurzy a co aktuálně zájemci o studium preferují?

Většina našich kurzů probíhá fyzicky v moderních prostorách Rajské budovy VŠE. Jakkoli asi všichni cítíme posun k online vzdělávání, pořád si myslím, že sílu osobního setkávání nelze nahradit. A zvlášť, když se jedná třeba o majitele rodinných firem nebo zkušené manažery v MBA programu, tam jsou osobní setkání a navázání kontaktů významnou hodnotou našich vzdělávacích programů. Díky teoretickému zázemí našich vyučujících používáme i celou řadu příkladů ze zahraničí. Já sám jsem naposledy v jednom z našich MBA kurzů použil případovou studii o firmě Adidas v průběhu covidu, která byla vytvořena na špičkové švýcarské škole IMD.

Jsou programy IM akreditované? Poskytujete nějakou formu certifikace?

Ano, pro naše kurzy udělujeme certifikáty, které jsou zpravidla signovány garantem kurzu nebo vedoucím příslušného centra, děkanem fakulty a mnou. Při zakončení MBA studia poskytujeme diplom VŠE včetně tzv. Diploma Supplementu, který obsahuje detailní přehled všech absolvovaných kurzů. A jak jsem již říkal, pro náš MBA program máme akreditaci AMBA a krom toho má celá fakulta akreditaci EQUIS, což je celosvětově uznávaná značka kvality.

Předpokládá se nějaká konkrétní znalost nebo vzdělání před účastí na kurzu?

To závisí kurz od kurzu. Třeba pro MBA je potřebné mít aspoň 6 let pracovních zkušeností a z toho alespoň 3 roky na manažerské pozici. Pro otevřené kurzy je to především zájem o danou oblast a ochota a motivace otevřít se novým poznatkům. V případě rodinných firem je to i schopnost se otevřeně a kriticky podívat na prolínání rodinného a podnikatelského života, což nemusí být vždy jednoduché.

Máte připraveny programy pro firmy?

Vedle otevřených kurzů nabízíme i kurzy ušité na míru konkrétním firmám a organizacím. Snažíme se dobře porozumět jejich potřebám, a pokud je to vhodné, nabízíme jim alternativní řešení. Například firma chce proškolit co nejvíce pracovníků v komunikačních dovednostech – pak se jim snažíme vysvětlit, že je lepší rozdělit pracovníky do menších skupin a případně školit ve více lektorech, než je školit všechny najednou. Školení pak zajišťují pracovníci fakulty, někdy též s externími spolupracovníky. Díky našim kontaktům v byznysu jsme schopni najít experty i mimo fakultu.

Jak VŠE podporuje tuto formu profesního vzdělávání? Zcela otevřeně: není tato forma vzdělávací platformy mimo primární zaměření univerzity?

To je samozřejmě oprávněná otázka. Pochopitelně, že univerzitu si většina lidí spojuje primárně s výukou mladých lidí a pak také s výzkumem. Univerzity ale odjakživa hrají důležitou celospolečenskou roli: jejich členové se podílejí na veřejné diskusi a různě se podílejí i na praxi (například vyučující na lékařských fakultách běžně fungují na klinikách nebo v soukromých praxích). V tom naše fakulta jasně vidí součást svého poslání: pomáhat podnikům v ČR v tom, aby byly efektivnější, aby zvyšovaly konkurenceschopnost této země a celkově přispívaly k lepším životům svých stakeholderů, a to v dlouhodobé perspektivě.

Vedle již zmíněných center bych zde rád zmínil i mnoho kolegyň a kolegů z Katedry manažerské psychologie a sociologie, kteří se dlouhodobě věnují rozvoji dovedností leadershipu, fungování týmů, well beingu, komunikačních dovedností nebo zdravé firemní kultury. To vidím jako obrovský přínos. Ale abych se vrátil přímo k vaší otázce: VŠE i Fakulta podnikohospodářská profesní vzdělávání podporují. Na VŠE je několik MBA programů a celá řada veřejnosti přístupných kurzů a certifikací.

Máte zkušenosti ze zahraničí. Zřizují univerzity podobné platformy jako je IM?

Na přesném organizačním uspořádání tak moc nezáleží, to se může lišit univerzitu od univerzity, podle historických zvyklostí i podle právního řádu. Mnohem důležitější je to, že ty opravdu dobré školy se svým výzkumem a profesním vzděláváním profilují jako lídři svého oboru, kdy firemní sféře předkládají inspirativní a zásadní myšlenky. Když se podíváte na nabídku škol jako je třeba Stanford nebo Bocconi, abych zmínil zástupce Ameriky i Evropy, tak vidíte různě dlouhé kurzy, zaměřené na střední, vyšší i top management a majitele firem, a samozřejmě celou řadu témat od digitální transformace přes advanced management po strategické řízení lidských zdrojů. Toto je cesta, kterou se chceme vydat, i když to bude cesta dlouhá a náročná.

Co jste aktuálně připravili pro zájemce o profesní vzdělávání nového?

Hlavní novinkou, jak jsem již říkal, je inovovaný MBA program. Tam máme první kolo přijímacího řízení 10. června 2023, další bude 6. září 2023. Bude to zase o něco zajímavější, více provázané s praxí, a ještě více zaměřeno na to, aby se naši studenti a absolventi stali skutečnými „agenty změny“. Tedy těmi, kteří mají motivaci, dovednosti a „drive“ k tomu, aby měnili své organizace k lepšímu. Vedle MBA programu bych chtěl zmínit i naše kurzy pro oblast ESG (environmental, social, governance), což je téma, které je čím dál tím důležitější, ať se nám to líbí nebo ne. Na fakultě je zastřešuje doc. Tyll, který vedl tým, jenž připravil první velký rating ESG v České republice.

Jaké jsou cíle IM a jaké jsou vaše plány se směřováním institutu, který vedete?

Vidím před sebou dva hlavní cíle: Posilovat otevřené a zakázkové vzdělávání ve výše uvedených oblastech a dát o něm vědět široké veřejnosti. VŠE i FPH jsou ve firemní sféře známy zejména jako vysoká škola a fakulta pro mladé lidi, ale rád bych, abychom v našich prioritních tématech byli všeobecně známí jako ti, co určují standardy a jsou etalonem kvality i v oblasti exekutivního vzdělávání. Myslím, že to nyní platí, ale je stále na čem pracovat, především na zvýšení povědomí o IM a exekutivním vzdělávání, které nabízí.

Druhým cílem je pak další posilování a internacionalizace našeho MBA programu. V tuto chvíli patří k těm nejlepším, ale chtěl bych ho učinit ještě více mezinárodním na straně jedné, na straně druhé ho zároveň zpřístupnit zejména středním českým firmám, aby jim pomohl se ještě lépe prosadit na mezinárodním poli.

Ing. Vojtěch Opleštil, MIM - je manažerský poradce a vysokoškolský pedagog. Po 16 letech  práce v poradenských společnostech pro české i zahraniční klienty se přesunul do akademické sféry. Na Fakultě podnikohospodářské vyučuje strategii a její zavádění, vede MBA program a další kurzy exekutivního vzdělávání.“