V září odešlo z evidence Úřadu práce ČR téměř 46 tisíc lidí

Úřad práce ČR evidoval k 30. 9. 2023 celkem 263.020 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 2.217 více než v předchozím měsíci a o 6.640 více než loni. Podíl nezaměstnaných osob se meziměsíčně nezměnil, meziročně pak vzrostl o 0,1 p. b. Ke konci září činil 3,6 %. V mezinárodním srovnání je nezaměstnanost v ČR nejnižší v rámci celé Evropské unie. Podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za srpen)dosáhla 2,6 % (průměr EU 5,9 %).

Ilustrační snímek

Trh práce ovlivňuje poptávka zaměstnavatelů po dělnických profesích, zejména ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví. V některých regionech nadále trvá, i přes počínající útlum sezónních činností, zájem o sezónní pracovníky v oblastech jako je např. stavebnictví, zemědělství, lesnictví nebo třeba potravinářská výroba a obchod.

Jako každý rok dorazila v září do evidence hlavní vlna absolventů. Vývoj na trhu práce ale nijak zásadně neovlivnila. Naopak výrazně klesl počet nezaměstnaných pracovníků ze školství. Nezaměstnanost v České republice se tak stále drží na velmi nízké úrovni, dokonce je v rámci celé EU opět nejnižší. Děkuji firmám, které pracovní místa vytvářejí,“ uvádí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

„Firmy přijímají nové zaměstnance, meziměsíčně vzrostl počet volných pracovních míst. Úřad práce ČR se snaží maximálně přispět ke sladění nabídky a poptávky na pracovním trhu i prostřednictvím podpory pracovního uplatnění specifických skupin uchazečů o zaměstnání, jako jsou lidé se zdravotním postižením. Zvýšenou péči věnujeme též rodičům po rodičovské dovolené, starším lidem nebo třeba absolventům,“ doplňuje generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.

 

  09/2023

  09/2022

  09/2021

Podíl nezaměstnaných osob v ČR

3,6%

3,5%

3,5%

Počet uchazečů o zaměstnání

263 020

256 380

262 142

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání

240 152

232 887

241 635

Počet volných pracovních míst

281 995

306 098

357 911

Míra nezaměstnanosti dle EUROSTAT (srpen)

2,6%

2,6%

2,9%

V následujících měsících může nezaměstnanost stagnovat nebo začne mírně růst, což odpovídá klasické vývojové křivce. Vývoj mohou, i přes aktuální stabilizaci, nadále ovlivňovat ekonomické a sociální změny, a také vývoj válečného konfliktu na Ukrajině.

Ukrajina

Z dat ÚP ČR vyplývá, že od vypuknutí konfliktu do konce září 2023 získalo práci celkem 313.881 osob z Ukrajiny pod dočasnou ochranou (zhruba ¾ - 214 765 - z nich jsou ženy). Některé se už vrátily zpět domů nebo ze zaměstnání odešly. Ke konci předchozího měsíce jich na území ČR pracovalo 118.552. Nejvíce ve Středočeském (20.953 osob) a v Plzeňském kraji (16.437 osob) a v Praze (13.536 osob). Nejčastěji jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě nebo jako obsluha stacionárních strojů a zařízení. V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali zaměstnance, které tolik potřebovali.

Ke konci předchozího měsíce evidoval ÚP ČR celkem 14.782 občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou (srpen 15.046 osob). Podali žádosti o zaevidování jako zájemci (1.378 osob, srpen 1.255 osob) nebo uchazeči (13.404 osob, srpen13.791 osob) o zaměstnání. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání pak tvořili 5,1 % (srpen 5,3 %). Od vypuknutí krize na Ukrajině se do 30. 9. 2023 zaevidovalo na ÚP ČR celkem 46.314 (srpen 45.004) osob s dočasnou ochranou.

Jednou z nejčastějších překážek pro výkon především kvalifikovaných profesí je v případě této skupiny klientů jazyková bariéra. Úřad práce ČR proto nabízí cizincům mimo jiné pomoc s financováním rekvalifikačních kurzů českého jazyka, do kterých dosud (od vypuknutí konfliktu na Ukrajině) nastoupilo celkem 7.721 lidí a 6.615 z nich ho také už absolvovalo. Jen v září 2023 kurz zahájilo 566 cizinců. Ve stejném měsíci rekvalifikaci 459 osob úspěšně ukončilo. Vždy se jednalo o zvolenou rekvalifikaci. Pokud jde o kurzy odborné, probíhá jich méně. Důvodem je nedostatečná znalost českého jazyka. Nejčastěji se jedná o rekvalifikace pro svářeče a pracovníky v sociálních službách.

ÚP ČR nabízí pomoc s financováním kurzů českého jazyka i zaměstnavatelům, u kterých občané Ukrajiny už pracují. A to prostřednictvím příspěvků v rámci projektu POVEZ II. Veškeré aktuální informace spadající v této souvislosti do agendy ÚP ČR jsou k dispozici na webových stránkách.

Nezaměstnanost v regionech

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let) byl v září v Ústeckém (5,6 %) a Moravskoslezském kraji (4,9 %). Tyto regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob ve stejném období i loni. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v kraji Jihočeském (2,6 %), Zlínském a v Kraji Vysočina (shodně 2,7 %). Meziročně se situace nejvíce změnila na Ústecku a Pardubicku, kde podíl nezaměstnaných osob vzrostl oproti září 2022 o 0,3 p. b. Na úrovni okresů jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost byla ke konci září v okrese Praha-východ (1,6 %), Pelhřimov (1,7 %), Praha-západ (1,8 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8,2 %), Most (7,2 %)a Chomutov (6,5 %).

Struktura uchazečů o zaměstnání

Z celkového počtu evidovaných uchazečů bylo 146.735 žen a tvořily 55,8 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 3,1 %, u žen zůstal na 4,2 %.

V uplynulém měsíci hledalo práci 35.864 osob se zdravotním postižením (OZP) – 13,6 % z celkového počtu nezaměstnaných. Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 10.559 volných pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o pozice pro pracovníky ostrahy, uklízeče nebo třeba montážní dělníky.

Průměrný věk nezaměstnaných byl v září 42,3 roku, loni to bylo 42,9 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění. A i v průběhu uplynulých 12 měsíců došlo pouze k mírným změnám.

 V meziročním srovnání v září mírně vzrostl podíl nezaměstnaných osob ve věkové skupině do 29 let a ve skupině 30 - 49 let. Naopak v kategorii 50 plus došlo k jeho poklesu, a to o 1,6 p. b. V evidenci ÚP ČR bylo k 30. 9. 2023 celkem 92.176 uchazečů nad 50 let a tvořili 35 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Z hlediska stupně vzdělání byli  bez práce nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především vyučení bez maturity a se základním vzděláním.

Změny ve struktuře nezaměstnaných podle stupně vzdělání ukazují, že k nejvyššímu meziročnímu nárůstu došlo v případě evidovaných uchazečů se základním vzděláním (o 7.725) a uchazečů se vzděláním vysokoškolským (o 4.058). Pokud jde o rozdělení podle profesí, ke konci září bylo v evidenci ÚP ČR nejvíce pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, a to 77.477.

Jak už bylo uvedeno – v září se do evidence ÚP ČR přihlásili ve větším počtu absolventi škol. Nezaměstnanost ale výrazně neovlivnili a k výrazné změně nedošlo ani v meziročním srovnání. Ke konci předchozího měsíce evidoval ÚP ČR celkem 16.894 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Meziměsíčně je to více o 6.099 osob, meziročně pak více o 1.404 lidí. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 6,4 % (srpen­ - 4,1%, září 2022 - 6 %). Z celkového počtu absolventů a mladistvých evidoval Úřad práce ČR 12.484 jen absolventů.

V evidenci ÚP ČR se objevují nejčastěji absolventi učilišť a středních škol. Především pak škol zaměřených na gastronomii (kuchař, číšník), osobní služby (kadeřník), ekonomiku a administrativu, podnikání a informační technologie. Naopak velkou šanci na získání práce v co nejkratší době po ukončení školy mají absolventi vysokých škol. A to zejména lékařských fakult, škol zaměřených na informační a komunikační technologie (ICT) a služby (hotelnictví, cestovní ruch, bezpečnostní management). Dobře se uplatní i absolventi technických, hlavně strojírenských a elektro oborů, a oborů zdravotnických.

Pokud jde o mladistvé mezi 15 – 18 lety, evidoval jich ÚP ČR celkem 4.444 (srpen 2023 – 3.851, září 2022 – 3.740) a tvořili 1,7 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Tento podíl se meziročně výrazně nemění. Stejně jako jiným skupinám uchazečů o zaměstnání, kterým hrozí dlouhodobá nezaměstnanost, věnuje ÚP ČR i těmto klientům zvýšenou péči. Speciálně mladistvým pak velkou pozornost věnují kariéroví poradci z Informačních a poradenských středisek, kteří si je zvou na individuální schůzky a s uchazeči intenzívně pracují. Je-li je to jen trochu možné, snaží se je nasměrovat zpět ke studiu na střední škole nebo učilišti. Tedy udržet je ve vzdělávacím procesu. Případně jim nabízí například vhodnou rekvalifikaci. Mají přehled o školách v jednotlivých regionech a dokáží v tomto smyslu velmi efektivně pomoci.

V září výrazně klesl počet nezaměstnaných pracovníků ze školství. Do evidence se jich přihlásilo celkem 710 (srpen 2023 – 1.194, září 2022 – 770 osob), naopak do zaměstnání nastoupilo 1.573. Celkem jich ÚP ČR evidoval 3.607 (srpen 2023 – 4.781, září 2022 –3.668). Z toho nejvíce bylo učitelů v oblasti předškolní výchovy (684) a dále učitelů na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol (631) či specialistů a odborných pracovníků v oblasti výchovy a vzdělávání (601).

Zaměstnavatelé nabízeli celkem 2.278 volných pracovních míst v tomto oboru (srpen 2023 – 2.463, září 2022 – 2.307). Školy měly zájem hlavně o učitele na středních školách, konzervatořích a na 2. stupních ZŠ (450 míst) a o lektory a učitele jazyků (448 míst).

Za posledních 12 měsíců se změnila struktura uchazečů o zaměstnání podle délky setrvání v evidenci ÚP ČR.

V meziročním srovnání klesl podíl těch, kteří jsou bez práce méně než 3 měsíce, na celkovém počtu nezaměstnaných o 3,4 p. b. na 31,5 %. Tedy celkem na 90.182 osob. Naopak podíl uchazečů, kteří jsou v evidenci 3 – 12 měsíců vzrostl o 2,5 p. b. na 35,4 %, (93.020 osob). Průměrná délka evidence se ve srovnání se srpnem snížila o 8 dní na 490.

Noví a umístění uchazeči o zaměstnání

Během září se na Úřadu práce ČR nově zaevidovalo 47.778 lidí. To je meziměsíčně více o 13.135 osob (o 37,9 %) a meziročně méně o 1.562 (o 3,2 %) uchazečů. Nejvíce nových nezaměstnaných hlásí Moravskoslezský (6.160) a Středočeský kraj (5.929). Naopak nejméně kraj Karlovarský (1.450). Z hlediska okresů pak nejvíce nově nezaměstnaných vstoupilo do evidence ÚP ČR v Praze (4.378) a nejméně v okrese Prachatice (190). O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence ÚP ČR žádají v současné době zejména lidé, kteří přicházejí např. z oblasti maloobchodu, vzdělávání, veřejné správy, obrany a sociálního zabezpečení, velkoobchodu, výroby kovových konstrukcí, zdravotní péče, nebo stravování a pohostinství.

Naopak z evidence odešlo 45.561 uchazečů, tj. o 12.788 osob (o 39 %) více než v předchozím měsíci a o 848 (o 1,9 %) více než v září 2022. Novou práci získalo 31.326 lidí. Řada z nich našla uplatnění v oblasti vzdělávání velkoobchodu, ve zdravotnictví, ve velkoobchodu, ve veřejné správě, ve výrobě kovových konstrukcí nebo potravinářských výrobků.

Podpora v nezaměstnanosti

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v září 73.355 osob, což představuje 27,9 % všech uchazečů o zaměstnání (srpen 2023 – 29,8 %, září 2022 – 29,1 %).

Počet lidí s nárokem na podporu v nezaměstnanosti meziročně poklesl o 1.211 osob. Uchazeči v průměru dostávali 10.672 Kč měsíčně (září 2022 – 9.950Kč). Podporu v nezaměstnanosti do 4.500 Kč pobíralo 5.976 (8,1 %) osob. Jedná se zejména o klienty, kteří přišli do evidence ÚP ČR např. po skončení rodičovské dovolené, pečovali o osobu blízkou nebo byli v dočasné pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti. Maximální výši podpory, tedy 22.798 Kč, pak ÚP ČR v září vyplácel 3.734 (5,1 %) uchazečům o zaměstnání.

V předchozím měsíci vyplatil Úřad práce ČR podle předběžných údajů v rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci celkem 888.964 tis. Kč (srpen 871.559 tis. Kč).

Volná pracovní místa

Ke konci předchozího měsíce nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem 281.995 volných pracovních míst, o 788 více než v srpnu a o 24.103 méně než před rokem. Na jedno volné pracovní místo aktuálně připadá v ČR v průměru 0,9 uchazeče o zaměstnání. Z toho nejvíce v okresech Karviná (10), Bruntál (6), Most (4,3) a Děčín (3,8). Na přibližně 72,5 % z nahlášených volných pracovních míst zaměstnavatelé hledají uchazeče se základním či nižším vzděláním, 69,6 % pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince.

Zaměstnavatelé mají nejčastěji zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů a tahačů, kuchaře, uklízeče nebo zedníky, kamnáře a dlaždiče. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze (85.733 míst) a ve Středočeském kraji (55.068 míst).

V předchozím měsíci nahlásili zaměstnavatelé celkem 16.767nových volných pracovních míst, což je o 2.124 méně než ve stejnou dobu loni. Odchodem zaměstnanců se uvolnilo 1.920 míst. ÚP ČR naopak obsadil 3.512 volných pracovních míst.

ÚP ČR pomáhá v rámci klíčové aktivity, kterou je monitoring pracovního trhu, zaměstnavatelům s obsazováním volných míst, stejně jako uchazečům o zaměstnání se zprostředkováním práce. Mimo jiné pořádá pro firmy výběrová řízení, tematické semináře nebo třeba pomůže s rekvalifikací.

Úřad práce ČR aktivní v politice zaměstnanosti

ÚP ČR věnuje všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností zvýšenou péči. Prostřednictvím nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) podpořil k 30. 9. 2023 celkem 10.946 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Tak například – na veřejně prospěšné práce umístil 5.428 lidí. Zaměstnání získalo také 1.172 uchazečů díky vyhrazeným společensky účelným pracovním místům(SÚPM). Pro 4 soby zřídili zaměstnavatelé zcela nová SÚPM (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Dalších 614 nezaměstnaných zahájilo díky SÚPM soukromé podnikání. V návratu na pracovní trh také pomáhá příspěvek na dojížďku. Touto cestou podpořil ÚP ČR ke konci září celkem 198 lidí.

Zvýšenou péči věnuje ÚP ČR též osobám se zdravotním postižením (OZP). I v jejich případě poskytuje příspěvky na podporu pracovního uplatnění. Ke konci předchozího měsíce takto podpořil 372 OZP. Důležitým nástrojem APZ jsou rekvalifikace, kterými Úřad práce ČR finančně pomáhá nejen uchazečům, ale také zájemcům o zaměstnání. K 30. 9. 2023 se jich účastnilo 2.467 lidí. Celkem od začátku letošního roku nastoupilo na rekvalifikace 18.857 klientů. Tou nejčastěji realizovanou jsou kurzy českého jazyka pro cizince, počítačové kurzy a kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů, vč. profesní způsobilosti. Pro změnu oboru nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou, s vysokoškolským vzděláním a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci z věkové skupiny mezi 30 až 49 lety.

Zájem je i o výkon veřejné služby. Celkem má ÚP ČR s jejími organizátory, především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi, základními a mateřskými školami nebo například knihovnami, nasmlouvaných 4.043 pozic. Nejvíce pak v Ústeckém (1.483) a v Moravskoslezském (1.021) kraji. A nejedná se jen o činnosti při zajištění čistoty ulic a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných akcí. V neposlední řadě veřejná služba probíhá také ve formě pomocných činností při poskytování sociální péče (např. při ambulantní a terénní sociální službě) apod. Na veřejnou službu nastoupilo v září celkem 1.861 klientů.

Informace o vývoji nezaměstnanosti jsou zveřejněny na https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni