FF UK ve spolupráci s experty z praxe připravuje personalisty na vývoj v HR

Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v říjnu 2018 otevírá již druhý ročník kurzu „Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR“. Ve spolupráci s předními experty v oblasti HR sleduje program kurzu strategické kontexty, organizační rozvoj a řízení talentů a zaměřuje se na významné trendy v HR.

Kurz „Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR" Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
Ilustrační snímek

I druhý ročník kurzu představí témata, jako jsou například trendy v získávání a výběru pracovníků, budování firemní značky, vedení lidí, BigData a Business Intelligence v HR, flexibilita, diverzita nebo aktuální pracovně-právní problematika.

Požádali jsme PhDr. Renatu Kocianovou, PhD., vedoucí katedry, a PhDr. Olgu Běhounkovou, odbornou asistentku katedry, o krátký rozhovor k představení kurzu.

Můžete váš nový kurz „Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR“ blíže představit?

Renata Kocianová: Koncepce kurzu reflektuje v relevantních tématech aktuální proměny v řízení lidí v různých typech organizací. Pro koncipování obsahu jednotlivých tematických modulů kurzu a jeho lektorské zajištění byly zásadní přístupy a metody v řízení lidí, které jsou dosud v českém odborném prostředí postiženy a v praxi realizovány v malé míře či vůbec. Cílem kurzu je sdílet zkušenosti a nejlepší praxi lektorů se zkušenostmi a praxí účastníků.

Organizačně kurz zajišťuje dr. Běhounková. Účastníkům kurzu je k dispozici na mailu, telefonicky i při setkáních. Velmi nás těší skvělá atmosféra v průběhu setkání a spokojenost účastníků i lektorů prvního ročníku.

Komu je kurz určen?

Renata Kocianová: Kurz je určen především pracovníkům v oblasti řízení lidí, personální práce, rozvoje a vzdělávání dospělých. 

Olga Běhounková: Ve skupině účastníků prvního ročníku jsou například i kouč, lektor, vlastník firmy či pracovník úřadu práce.

Jaká jsou konkrétní témata kurzu? 

Renata Kocianová: Program obsahuje problematiku budování firemní značky (Employer Branding), trendy v metodách získávání a výběru pracovníků a ve využívání diagnostických metod, v přístupech k řízení pracovního výkonu, odměňování (včetně zaměstnaneckých výhod), rozvoji a vzdělávání.

Dalšími tématy kurzu jsou programy pro studenty a absolventy, problematika vedení lidí, Big Data a Business Inteligence, inovace v HR a v organizačním rozvoji, flexibilita, diverzita a aktuální pracovně-právní témata. 

Můžete nám říci něco k lektorskému zajištění kurzu?

Renata Kocianová: Kvalita lektorů je klíčová, zásadní jsou jejich znalosti a zkušenosti. Přínosné je zajištění jednotlivých tematických setkání dvěma a více lektory s různými zkušenostmi.

Olga Běhounková: Lektoři, kteří na kurzu participují, jsou velmi zajímavé a inspirativní osobnosti působící ve velkých i menších společnostech v oblastech HR, ve vedení organizací i na akademické půdě (více viz medailonky lektorů). Moduly jsou interaktivní, lektoři poskytují čas pro diskuzi, dotazy a reflexi účastníků i své kontakty pro případné další dotazy.

Jak kurz probíhá?

Olga Běhounková: Kurz zahrnuje deset modulů, které jsou realizovány v období od října do září následujícího roku (vyjma července a srpna), jedenkrát měsíčně jeden modul ve čtvrtek v odpoledních hodinách.

Máte nějaké požadavky pro zařazení do kurzu?

Olga Běhounková: Pouze ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

Jak je kurz zakončen?

Olga Běhounková: Kurz je zakončen písemnou prací – případovou studií či esejí – v rámci tematického obsahu kurzu podle vlastní volby účastníka. Absolventi obdrží osvědčení vydané Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

 

Další informace ke kurzu a informace k přihlášení jsou k dispozici na webu Katedry andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy:

Více informací