Lidé odchází i kvůli nedůslednému zaškolení – metoda TWI pomáhá fluktuaci zbrzdit

Společnost DMC management consulting představila v roce 2010 na českém trhu světově uznávanou metodiku Training Within Industry (TWI), která zavádí jednotné postupy do školení pracovníků a rozvoje procesů nejen v průmyslovém segmentu.

Ve spolupráci se společností BIKE FUN International (BFI) během říjnového setkání ukázala, jak může vhodná implementace TWI v praxi přispět ke stabilizaci personálu ve firmě i nižší chybovosti v rámci výrobních procesů největšího výrobce jízdních kol v České republice. Tematický workshop ze série „Setkání se špičkami“ se uskutečnil přímo v sídle tohoto předního českého producenta kol.

Výrobní hala společnosti BIKE FUN International, workshop Setkání se špičkami, DMC management consulting

Společně s dalšími přibližně 30 zástupci zejména automotive společností, ale i výrobců v potravinářském segmentu jsme dostali příležitost nahlédnout do nitra firmy, jejíž výrobní závod sídlí v areálu Tatry v Kopřivnici v Moravskoslezském kraji. Zde nás přivítal HR manažer společnosti BFI – Stanislav Matušů společně s Jitkou Tejnorovou – partnerkou společnosti DMC management consulting, která je jediným licencovaným poskytovatelem TWI v regionu střední a východní Evropy. Akce byla příslibem nejen teoretického seznámení se s vlastní metodikou TWI a jejími jednotlivými moduly, ale především ukázky praktického zapojení přímo ve výrobě.

TWI snižuje chybovost, zlepšuje procesy i vztahy

„Celá metodika TWI staví na třech základních pilířích. Tím prvním je ZNALOST – tedy umění vysvětlit lidem, proč děláme věci tak, jak je děláme a vymezit jasný rámec platných pravidel. To je úkol vedoucích pracovníků, kteří musí být technickou autoritou a rozumí dané práci, jinak jej lidé nebudou respektovat. Dále SCHOPNOST – rozvíjení lidí ve využívání získaných znalostí a třetím pilířem je PŘÍSTUP. Právě přístup nám pomáhá neustále vracet lidi na společnou cestu, protože pokud polevíme, nebude efekt dlouhodobý. Dodržováním těchto prvků pak vzniká trvalý návyk, kterého chceme docílit,“ uvedla v průběhu své úvodní prezentace k představení metodiky Jitka Tejnorová.

Jak nás dále obeznámila, vlastní přístup nadřízených pracovníků k rozvoji lidí by měl zahrnovat tři klíčové dovednosti – dovednost předávat instrukce, dovednost zlepšovat a dovednost vedení lidí. Právě na ně rámcová metodika TWI odpovídá třemi základními moduly, které pomáhají firmě měřitelně docílit trvale udržitelné změny:

  • Job Instruction (JI): učí vedoucí, jak správně a efektivně zaškolovat ostatní,
  • Job Methods (JM): učí vedoucí, jak prostřednictvím rozboru vlastní práce hledat prostor pro zlepšování,
  • Job Relations (JR): učí vedoucí, jak vést podřízené, aby dokázali efektivně předcházet problémům způsobeným „lidským faktorem“.

Čtvrtým doplňkovým modulem je Job Safety (JS), který se prolíná všemi předchozími a zahrnuje oblast bezpečnosti práce, pomáhá uceleným přístupem analyzovat možné příčiny problémů a předcházet jim.

Jitka Tejnorová, partnerka DMC management consulting při ukázce výrobního postupu, workshop Setkání se špičkami ve společnosti BIKE FUN International

Výsledkem metodiky TWI je především vnést prvek standardizace do stávajících postupů práce a následně umožnit vedoucím tyto nastavené procesy dále zlepšovat, a tedy naplnit svou hlavní roli a odpovědnost ve firmě.

„Každý vedoucí na pracovišti je schopen odhadnout, jakým způsobem je práce na pracovišti vykonávaná a jak by mohla být vykonávaná lépe. Zlepšení ale nejsme schopni dosáhnout, pokud nemáme standard. Nelze zlepšit nestabilní proces, který zítra bude vypadat jinak... Za zlepšování i samotné lidi odpovídá jen a pouze vedoucí, ne HR ani lean specialista, jak bývá častým mýtem,“ doplnila Jitka Tejnorová.

Ukázkové měřené výsledky implementace vybraného modulu Job Instruction doložila Jitka Tejnorová následujícím diagramem:

Prokazatelné výsledky metody TWI - modulu Job Instructions v ČR a SR

TWI v BIKE FUN International

Navazující program workshopu už byl plně v režii společnosti BFI. Ta byla založena roku 2001 holandskými investory a zaměřuje se na výrobu všech typů jízdních kol z velké části pro exportní trhy v západní a severní Evropě a vlastní značky SUPERIOR, ROCK MACHINE a Frappé. Představení a personální strategii společnosti popsal Stanislav Matušů, HR manažer společnosti.

„Na naše lidi se snažíme dívat jako na lidský kapitál, nikoliv zdroje... Máme velmi jednoduchou a snadno zapamatovatelnou HR strategii – chceme přijímat ty správné lidi, rozvíjet je, platit jim férově a pečovat o ně, neboť spokojený zaměstnanec dělá spokojené zákazníky,“ uvedl pan Matušů, který ve firmě působí od roku 2007 a za jehož působnosti společnost narostla o více než dvojnásobný počet lidí na stávajících 400+ pracovníků.

Zároveň potvrdil, že více než 50 % pracovníků získávají především díky referral programu, který je pro ně klíčovým zdrojem a díky kterému mají stabilní základnu klíčových zaměstnanců - 74 % zaměstnanců, kteří ve firmě působili v roce 2010, zde stále pracuje.

Co tedy firmu pálí? Obdobně jako další společnosti v daném segmentu bojuje s náborem zaměstnanců, především fluktuací nováčků. Například v roce 2014, kdy situace ve firmě gradovala a bylo nutné ji začít řešit, společnost přijala 83 pracovníků do výroby, přičemž 43 z nich firmu v krátké době opustilo, jak pan Matušů doložil statistikami.

Po úvodním seznámení se společností DMC a metodikou TWI byl tedy ve firmě zrealizován „mystery employee“ průzkum, v jehož rámci nezávislý hodnotitel v roli kandidáta zmapoval náborový a adaptační proces. BIKE FUN tak získal velmi detailní představu o pozitivech nastaveného systému, ale zároveň také ne zcela krátký seznam rezerv.

„Nejvíce mě z výsledků překvapilo, jak je ta práce na řadě pozic poměrně pro nováčka náročná a my sami jsme mu ten vstup příliš neulehčovali. Z naší strany chyběly tipy a finty, jak si tu práci alespoň trochu zjednodušit či zpříjemnit. Na všechno si musel přijít sám,“ uvedl Stanislav Matušů.

Firma se následně snažila získaná doporučení obrátit v akční kroky, avšak její konání nebylo zpočátku příliš úspěšné. Výraznější posun nastal až ve chvíli, kdy se sám HR manažer společnosti rozhodl jít příkladem, absolvoval vlastní trénink TWI, díky kterému získal přehled, jaké jsou možnosti i jak to dělají v jiných firmách.  Sám si také vyzkoušel, jaké to je pracovat přímo ve výrobě. Nová zkušenost následně pomohla přetavit teorii v pádné argumenty, které vyústily v implementaci prvního modulu Job Instruction metodiky TWI ve firmě, ačkoliv ani ta nebyla bezproblémová.

„Cesta k přijetí metodiky samotnými pracovníky byla poměrně dlouhá. Vždycky je ale fajn, když se podaří si na svou stranu získat někoho přímo z výroby, který vám pomůže změnu prosadit. Já jsem měl to štěstí, že jsem první workshop absolvoval přímo s jednou naší mistrovou, kterou metodika TWI také zaujala," sdělil HR manažer firmy BIKE FUN International.

V současné době se výsledky intenzivní práce začínají firmě obracet v přidanou hodnotu. Fluktuace se z původní, takřka 50%, snížila na přibližně 15 % (71 zaměstnanců přijato a 11 odešlo), zaškolení přímo s mistrem od počátku vytváří vzájemný pozitivní vztah a díky efektivnímu proškolení se nováčkům daří mnohem rychleji dostat na běžnou normu. Mimo jiné se firmě také podařilo díky metodice TWI hladce rozjet zcela novou výrobní linku.

„Naším cílem je nyní hlavně nepolevit. Máme implementované moduly Job Instruction a Job Relations mezi které bych rád do budoucna zařadil ještě Job Methods a Kata Coaching, neboť samozřejmě stále já i kolegové vidíme spoustu příležitostí ke zlepšování, abychom mohli dále růst,“ dodal závěrem Stanislav Matušů.

Jednoduchá metoda – univerzální použití – měřitelný efekt

Očekávanou součástí workshopu byla poté návštěva vlastní výrobní haly BFI, které jsme se zúčastnili ve dvou skupinách. Na ploše nás mezi jednotlivými stanovišti a linkami provedla jedna z vedoucích pracovnic, která nám zároveň s naším dobrovolníkem ze skupiny předvedla na ukázku zjednodušeného úvodního zaškolení nováčka.

Ukázka zaškolení metodikou TWI, workshop Setkání se špičkami, DMC management consulting, BIKE FUN International

Optikou laického pozorovatele: Z ukázky jsem nabyla dojmu, že metodika TWI, respektive jedna ze součástí dílčího modulu Job Instruction (JI), který nám byl v praxi předveden, je na první pohled velmi jednoduchou, až triviální soustavou řady kroků, které jsou neměnným, standardizovaným postupem. Tyto kroky nicméně při bližším pozorování obsahují řadu aplikovaných poznatků z psychologie, které jsou klíčové pro rychlé přijetí školených instrukcí. Celá implementace metodiky však spočívá v řadě dílčích aspektů, než mohla nabídnout tato krátká demonstrace, a jak sama Jitka Tejnorová uvedla, u TWI nejde o pouhé „školení“, nýbrž o „styl“ vedení.

Závěrečná část programu se věnovala už bližšímu představení jednotlivých modulů ve skupinách podle zkušeností účastníků s metodikou. Sama jsem se zúčastnila představení modulu Job Relations, respektive jeho provázání s ostatními moduly TWI, kterému se věnoval Tomáš Otradovský, který všechny moduly TWI implementoval ve společnosti Hartmann-Rico Havlíčkův Brod vyrábějící produkty v oblasti zdraví.

Tomáš Otradovský, Hartmann-Rico, workshop Setkání se špičkami, DMC management consulting, BIKE FUN International

Dle jeho slov společnost využila metodiku TWI, aby zajistila větší standardizaci v rámci svých procesů, předávání a využití know-how a best practices ve firmě, efektivnější zaškolování, řízení vztahů a řešení problémů. Implementace kombinace všech tří základních modulů Job Relations, Job Instruction a Job Methods firmě napomohla nastíněným problémům čelit a zároveň nabídla řadu pozitivních externalit. Jako příklad uvedl využití metodiky modulu Job Relations ve zlepšování kvalitativních problémů také v procesech (nejen ve vztazích) – konkrétně, jak důsledný rozbor reklamačního procesu napomohl ve výsledku zlepšit produkt pro zákazníka, který je nyní uživatelsky přístupnější, a snížit celkový počet reklamací.

„Metodiku TWI považuji za velmi jednoduchou a použitelnou v jakékoliv kultuře i jazyce. Osobně, pokud přijedu do jakékoliv fabriky, věřím, že budu schopen poznat, zda ji používají, nebo ne,“ doplnil Tomáš Otradovský.

Workshop Setkání se špičkami, DMC management consulting, BIKE FUN International

Celý workshop byl skutečně velmi interaktivní a dle mého názoru vyváženě propojil teorii s praktickými ukázkami přímo v reálné praxi. Osobně oceňuji přístup všech vystupujících ve své sdílnosti zkušeností, poznatků či doporučení, které významně napomohly dotvořit si realistický obrázek o možnostech použití metodiky a v řadě případů i jejího přesahu na zlepšování dalších potřeb společností. 

Zájemci o stejný zážitek mají letos ještě šanci TWI na vlastní oči vidět a zažít 27. 11. ve slovenském závodu společnosti Velux, který byl pilotním závodem v rámci implementace TWI JI jako globálního standardu Veluxu.

Zajímají vás bližší podrobnosti o metodice Training Within Industry anebo se chcete zúčastnit některého z dalších setkání, které DMC management consulting pořádá?

Více informací