Best Employers ČR 2015: Nejlepší zaměstnavatelé mají až 83 % motivovaných zaměstnanců

Dvanáctý ročník studie Aon Best Employers Česká republika zná své vítěze. Ze 49 zaregistrovaných společností z různých odvětví získaly v kategorii Malé a střední společnosti titul firmy Amgen, Grundfos a Hilti. V kategorii velkých společností obdržely ocenění firmy GMC, Marriott a NetSuite. O získání titulu u všech vítězů rozhodla nadstandardně vysoká míra motivovanosti jejich zaměstnanců.

Best Employers ČR 2015

Hlavním kritériem pro udělení titulu Aon Best Employer v rámci této studie je hodnocení firmy vlastními zaměstnanci. Hodnocení probíhá ve firmách prostřednictvím dotazníkového průzkumu. Dlouhodobé analýzy společnosti Aon Hewitt ukazují, že motivovaný zaměstnanec o své firmě mluví pozitivně, spojuje s ní svoji budoucnost a vynakládá úsilí navíc, které firmě pomáhá zlepšovat její obchodní výsledky. Společnosti oceněné jako Aon Best Employers se vyznačují vysokou mírou motivovanosti zaměstnanců, důvěryhodným a motivujícím vedením, kulturou vysoké výkonnosti a dobrou zaměstnavatelskou pověstí.

Podmínky pro získání ocenění Aon Best Employer Česká republika 2015 splnily v každé z oceňovaných kategorií tři firmy (z celkových 28 přihlášených do kategorie Malé a střední společnosti a celkových 21 přihlášených do kategorie Velké společnosti). Kdo tedy patří pro tento rok mezi nejlepší zaměstnavatele České republiky?

V kategorii Malé a střední společnosti (od 50 do 249 zaměstnanců) získaly ocenění (abecedně):

Malé a střední společnosti (abecedně)

Odvětví

Amgen

Farmaceutický průmysl

Grundfos Sales Czechia and Slovakia

Prodej a servis čerpadel

Hilti ČR

Stavební průmysl

 

V kategorii Velké společnosti (250 zaměstnanců a více) nejlepší zaměstnavatele reprezentují (abecedně):

Velké společnosti (abecedně)

Odvětví

GMC Software Technology

Informační technologie

Marriott

Hotelnictví

NetSuite Czech Republic

Informační technologie

 

Ivana Botošová, projektová manažerka studie Aon Best Employers, říká: „V porovnání s předchozími lety vidíme, že se rozevírají nůžky v motivovanosti zaměstnanců mezi nejlepšími firmami a ostatními. Nejlepší zaměstnavatelé mají v průměru 83 % motivovaných zaměstnanců, což je o 33 procentních bodů více v porovnání s ostatními firmami na trhu. Vysoká míra motivovanosti zaměstnanců nejlepších zaměstnavatelů vyplývá dlouhodobě z lidského a spravedlivého přístupu k zaměstnancům.“

Samotní zaměstnanci nejlepších zaměstnavatelů hodnotí svoji pracovní zkušenost odlišně v porovnání s těmi, kteří pracují v ostatních firmách. Největší rozdíly jsou viditelné ve vnímání vrcholového vedení – v tom, jak přistupuje k lidem a jak řídí firmu. 71 % zaměstnanců pracujících u těch nejlepších má pocit, že se k nim vrcholové vedení chová jako k tomu nejcennějšímu, co firma má (vs. 31 % u ostatních). Zároveň vedení nejlepších společností otevřeně a upřímně komunikuje (73 % vs. 41 %), dělá dobrá obchodní rozhodnutí (78 % vs. 42 %) a prezentuje jasnou vizi směřování společnosti do budoucna (81 % vs. 51 %).

Další oblastí, která výrazně odlišuje Best Employers od ostatních je odměna a uznání. U nejlepších zaměstnavatelů má 77 % zaměstnanců pocit, že jejich mzda odpovídá jejich přínosu společnosti (v porovnání s 43 % u ostatních). Tito zaměstnanci také vnímají, že se jim dostává přiměřeného uznání za jejich pracovní úspěchy (74 % vs. 42 %).

Poslední, ale neméně důležitou oblastí, je vnímání pověsti a značky zaměstnavatele. Best Employers jsou vnímáni jako atraktivnější zaměstnavatelé, kteří dokáží přilákat lidi, které potřebují k dosažení svých cílů (78 % vs. 39 %). Tito zaměstnavatelé zároveň dokáží takové zaměstnance ve firmě udržet (to tvrdí 74 % zaměstnanců těch nejlepších a 42 % zaměstnanců ostatních společností).

Zhlédněte reportáž z letošního ročníku předávání cen

Míra motivovanosti zaměstnanců v České republice klesá současně s jejich spokojeností

Průměrná míra motivovanosti zaměstnanců v České republice dosáhla v letošním roce úrovně 55 %. V porovnání s rokem 2014 jde o pokles 5 procentních bodů. Současně s klesající mírou motivovanosti zaměstnanců jsme zaznamenali také sestupný trend v jejich spokojenosti s většinou měřených oblastí pracovního života. Mezi největší poklesy patří spokojenost s prací vrcholového vedení. Méně zaměstnanců je přesvědčeno o tom, že k nim vrcholové vedení přistupuje jako k tomu nejcennějšímu, co společnost má, je zaměstnancům viditelné a přístupné a komunikuje s nimi otevřeně a upřímně. Méně pozitivně hodnotí zaměstnanci vrcholové vedení také z pohledu efektivního vedení firmy, a méně z nich vnímá obchodní rozhodnutí týmu vrcholového vedení jako dobrá.

Další negativní trend vidíme v oblasti spolupráce. Zaměstnanci vnímají, že spolupráce mezi jednotlivými odděleními funguje hůře a kolegové se navzájem méně respektují. V porovnání s loňským rokem je také menší procento zaměstnanců, kteří rozumějí tomu, na čem závisí jejich mzda. Jen polovina zaměstnanců v České republice také věří, že pokud se bude jejich zaměstnavateli dařit, pocítí to také na svých příjmech. Spokojenost zaměstnanců v této oblasti klesá již druhým rokem.

Objevují se však také oblasti, ve kterých je spokojenost zaměstnanců vyšší než v předchozích letech. Dlouhodobě roste spokojenost zaměstnanců s prací jejich přímého nadřízeného. Stále více zaměstnanců vnímá, že je přímý nadřízený motivuje a podporuje v tom, aby byli v práci úspěšní, oceňuje jejich snahu a výsledky, poskytuje jim pravidelnou zpětnou vazbu a vede je k zodpovědnosti za jejich pracovní výkon. Více zaměstnanců je také přesvědčeno o tom, že se jejich zaměstnavatel chová ekologicky a společensky odpovědně, a pozitivněji než v loňském roce zaměstnanci vnímají i podporu rozvoje a vzdělávání.

Proč se snažit o vybudování kultury s vysokou motivovaností a být tím nejlepším?

Nejlepší společnosti si dokáží udržet výrazně více zaměstnanců, kteří jim pomáhají plnit obchodní cíle (tvrdí to 74 % zaměstnanců pracujících u těch nejlepších, ale jen 42 % zaměstnanců ostatních společností). Téměř tři čtvrtiny zaměstnanců Best Employers říká, že chce zůstat pracovat u svého zaměstnavatele i v budoucnu (v porovnání s 46 % zaměstnanců ostatních). To, zda zaměstnanci uvažují či neuvažují o odchodu, potom ovlivňuje reálnou fluktuaci ve firmách, která je u Best Employers výrazně nižší než u ostatních společností, a to zejména u nových zaměstnanců (6 % vs. 16 %).

Metodologie studie Aon Best Employers

Účast ve studii je dobrovolná. Mohou se do ní přihlásit společnosti, které mají alespoň 50 stálých zaměstnanců a působí na českém trhu min. 3 roky. Zájemci se mohou do studie přihlásit prostřednictvím internetové stránky studie bestemployerseurope.aon.com/cz/.

Pro určení, která společnost bude oceněna titulem Aon Best Employer, Aon Hewitt čerpá z odpovědí samotných zaměstnanců, které vyplnili v dotazníkovém šetření. Klíčovou úlohu pro udělení titulu sehrávají výsledky dané společnosti ve 4 sledovaných indexech:

 1. Míra motivovanosti zaměstnanců
 • Je klíčová pro udělení titulu. Motivovanost je v průzkumech společnosti Aon Hewitt definovaná jako stav citového a intelektuálního zapojení zaměstnance do dění ve firmě, které se projevuje třemi aspekty chování zaměstnance:

  • zaměstnanci se o firmě vyjadřují pozitivně a doporučili by ji jako zaměstnavatele („SAY“);

  • zaměstnanci chtějí ve společnosti zůstat pracovat do budoucna („STAY“);

  • zaměstnanci vynakládají úsilí nad rámec svých povinností, které přispívá k lepším výsledkům firmy („STRIVE“).

 1. Důvěryhodné vrcholové vedení

 • Sledujeme, zda vrcholové vedení dokáže zaměstnance motivovat sdílením vize o budoucnosti společnosti, váží si lidí, jedná otevřeně a dělá správná rozhodnutí.

 1. Kultura vysoké výkonnosti

 • Měříme, jestli jsou si zaměstnanci vědomi osobního vlivu na celkový výkon společnosti, zda jsou odměňováni dle svého přínosu společnosti a zda mají příležitosti ke kariérnímu růstu.

 1. Značka zaměstnavatele

 • Hodnotíme, jestli je společnost považována za jedno z nejlepších míst pro práci v oboru, a zda jsou zaměstnanci hrdí na to, že v ní pracují.

Rozdělení účastníků Aon Best Employers 2015

Aon Best Employers 2015 - Rozdělení účastníků podle počtu zaměstnancůAon Best Employers 2015 - Rozdělení účastníků podle odvětví

Zdroj: Aon Hewitt - přední mezinárodní společnost v oblasti HR a outsourcingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Aon Hewitt

Články v sérii

Aktuální

Best Employers ČR 2014: Nejlepší zaměstnavatelé mají o polovinu více motivovaných zaměstnanců

Aktuální

Best Employers ČR 2015: Nejlepší zaměstnavatelé mají až 83 % motivovaných zaměstnanců

Aktuální

Aon Best Employers Česká republika 2015 už zná své letošní vítěze