Vedení změn: Co potřebujeme, abychom uspěli?

V tuto roční dobu má již většina společností své cíle a plány na příští rok hotové. Bývají plné ambiciózních prohlášení, záměrů a cílů, jejich dosažení je však ohroženo nedostatečnou připraveností lidí, kteří je mají uvést do života. Jak jste na tom Vy a Vaši lidé?

V úvodní části této minisérie jsme hovořili o tom, jak změny v organizacích vznikají, proč se jim lidé brání a co se musí stát, aby je přijali (více v článku Vedení změn: tvůrčí práce nebo noční můra?).

Dnes budeme objevovat t klíčových momentů, ve kterých energii pro změnu buď zbytečně ztrácíme, anebo ji naopak vytváříme a využíváme.

Jaroslav Průša

Změna přístupu k provádění změn

Přestože se svět kolem nás rychle mění, stále se od nás očekává, že budeme realizovat všechny důležité záměry a cíle, včas provádět změny, které jsou k jejich uskutečnění potřeba a efektivně řešit nečekané překážky a výzvy, na které cestou narazíme.

Protože se však mění tak rychle, je nutné změnit i samotný přístup k provádění změn. Místo snahy mít všechno pod kontrolou a o všem rozhodovat, musíme provádění změn přenést až k lidem v první linii, kam přirozeně patří. Vytvářet pro ně prostor, ve kterém budou ze sebe vydávat to nejlepší, prožívat úspěch a růst.

Musíme se naučit řídit neustálý proud změn, které se prolínají a vzájemně ovlivňují, vyvolávat pohyb žádoucím směrem a podle vývoje situace jej usměrňovat. “Být v tom” s lidmi, ale nechat je samostatně tvořit, rozhodovat a učit se z vlastních chyb i úspěchů a tím přirozeným způsobem vychovávat nové lídry, které tak nutně potřebujeme na všech úrovních řízení.

Ať se v nejbližších měsících chystáte provádět jakékoli změny, věnujte pozornost těmto klíčovým momentům:

1. Jak reagujeme na změny, překážky a výzvy

V dnešní uspěchané době, plné nečekaných zvratů, překážek a výzev, často čelíme situacím, které překračují hranice našich dosavadních zkušeností, chybějí nám důležité informace i čas k jejich získání. Nadřízení jsou však netrpěliví a očekávají okamžité výsledky. Jsme pod obrovským tlakem, jak to vše zvládnout.

Je čas vykročit na cestu ke změně. Překážky a výzvy vnímat jako příležitost k zásadnímu zlepšení, najít v sobě sílu a odvahu postavit se jim čelem a převzít odpovědnost za nalezení možných řešení. Položit problém na stůl a jasně ho pojmenovat, otevřeně říci svůj názor a bojovat za něj. Vyvolávat pocit naléhavosti ke změně, překonávat počáteční odpor a mobilizovat k akci.

V tuto chvíli o našem úspěchu rozhodne otevřenost ke změnám i příležitostem a pružnost, odvaha a originalita, s jakou k nim přistoupíme.

2. Jak řídíme činnost organizace

Jednou z palčivých otázek současného managementu je využití potenciálu jednotlivců, pracovních týmů i celé organizace. Jak to ale udělat?

Jakmile vykročíme na cestu ke změně a společně s ostatními najdeme několik možných přístupů, nastává čas sjednotit energii a úsilí mnoha lidí k dosažení společného cíle; určit směr a strategii postupu. S vědomím celkového záměru formulovat přitažlivou a smysluplnou vizi budoucnosti, která lidi sjednotí a mobilizuje k odhodlané akci a po zvážení možností zvolit účinnou strategii k jejímu uvedení do života.

Potom jsme připraveni vést druhé z pozice hlubokého vnitřního přesvědčení o správnosti směru, jít v čele a bojovat za správnou věc.

3. Jak do hry zapojujeme ostatní

Jakmile máme vizi budoucnosti a strategii postupu pro její úspěšnou realizaci, nastal čas proměnit záměry v realitu. Musíme získat podporu a spolupráci všech, kteří se budou na jejich realizaci podílet, na změnu je připravit a společně s nimi dosahovat výsledků. Naše vize se musí stát společnou vizí - vizí, které lidé uvěří, přijmou ji za svou a převezmou odpovědnost za její úspěšnou realizaci.

Do cesty se nám však staví nefungující komunikace a spolupráce, lidé vizi neznají, dostatečně jí nerozumějí nebo jí prostě nevěří. Jindy zase nedůvěřují schopnostem nebo motivům lídra, který vizi reprezentuje, anebo svým vlastním schopnostem při jejím uskutečňování uspět.

Co nám teď pomůže? Vlastní důvěryhodnost, autenticita a skutečný zájem o lidi a jejich práci. Ty tvoří základ pro rozvoj vzájemné důvěry, respektu a porozumění, i efektivní spolupráci napříč organizací.

4. Jak věci dotahujeme do úspěšného konce

“Naplánujte postup a postupujte podle plánu.” Tak zní mantra účinné realizace.

Pro realizaci záměrů jsme získali podporu a spolupráci lidí. Společně dohodli plán postupu a všem poskytli potřebné zaškolení, podporu a vedení. Přesto se však zdá, že přes veškerou snahu se postup prací opožďuje a reálné výsledky zaostávají za očekáváním. Práce není dostatečně rychlá ani efektivní.

Nejvyšší čas využít další z našich ctností: pevnou vůli, věcnost a důslednost v kombinaci s trpělivostí, vytrvalostí a soustředěným tahem na branku! Je to o dohodách a hranicích a jejich dodržování.

Společnou vizi je nutné stále udržovat v centru pozornosti a pro její uskutečnění vytvořit pevnou podpůrnou strukturu. Jinak se v běžném provozu snadno ztratí. Proto musíme stanovený směr, pravidla a postupy důsledně dodržovat, práci lidí efektivně organizovat, výsledky a postup prací pravidelně sledovat a včas přijímat nápravná opatření.

5. Jak se učíme ze zkušenosti

Při uskutečňování našich záměrů zákonitě narážíme na překážky a výzvy, které musíme překonat, abychom mohli v cestě pokračovat.

První z nich je ztráta iluzí a změna zakořeněných představ a přesvědčení. Často zjišťujeme, že situace ve skutečnosti vypadá jinak, než jsme předpokládali. Novou realitu musíme rychle přijmout a přizpůsobit se jí.

Řešení nečekaných a náročných situací však také vyžaduje změny přístupu, navyklých postojů a jednání. Ať se nám to líbí nebo ne, musíme vystoupit ze zóny pohodlí, ovládnout neodbytné pocity nejistoty, úzkosti, strachu či vzteku a co nejdříve mobilizovat vnitřní zdroje síly u sebe i druhých.

V průběhu naší cesty tak velmi dobře poznáme sebe sama. Všechny naše přednosti i slabiny vyplavou na hladinu jako nafukovací balón. Jestliže jsme však ochotni vlastní zranitelnost přijmout a ze zkušenosti se poučit, vyjdeme z ní silnější a odolnější. A lépe připravení na řešení dalších a náročnějších úkolů a výzev.

Proto se potřebujeme pravidelně zastavit a posoudit, nakolik se nám daří celkový záměr naplňovat, poučit se ze zkušenosti a získaná ponaučení využít k postupu na další, kvalitativně vyšší úroveň.

Navigujte změnami s větším klidem, lehkostí a úspěšností

O úspěchu naší cesty se tak rozhoduje doslova na každém kroku. Každá z překážek a výzev, na které během ní narazíme, dosažení našeho cíle ohrožuje. Zároveň však také otevírá nečekané příležitosti!

Dlouhodobě úspěšní a efektivní lídři proto musí ovládat těchto pět způsobilostí:

  1. Aktivně hledat řešení a jednat v podmínkách nejistoty, neurčitosti a rizika
  2. Určovat směr a strategii postupu a včas se rozhodnout pro správnou věc
  3. Získávat podporu a spolupráci druhých a společně s nimi dosahovat výsledků
  4. Dodržovat směr, pravidla a postupy a věci dotahovat do úspěšného konce
  5. Učit se ze zkušenosti a poznatky využít pro další zdokonalování

Každá z těchto odlišných, avšak navzájem se doplňujících způsobilostí, představuje jedinečný soubor postupů, postojů a jednání, které můžeme považovat za styl vedení. Všechny společně nám umožňují procesy změn úspěšně a efektivně zvládnout.

Jestliže rozumíme, jak ke změnám dochází a jak je prožíváme a pokud jsme ochotni si potřebné způsobilosti a styly vedení osvojit, můžeme je i my provádět s větším klidem, lehkostí i úspěšností.

Závěr

Schopnost změny přijmout a včas se jim přizpůsobit, využít příležitosti, které přinášejí a prosadit je do činnosti organizace se stává zdrojem konkurenční výhody každého manažera a každé společnosti.

Dnes jsme objevovali, co musíme pro úspěšné zvládnutí změn umět. Příště se podíváme, jak si to vše během krátké doby osvojit, abychom byli na provádění změn dobře připraveni. Proto zůstaňte ve spojení!

 

Články v sérii

Aktuální

Vedení změn: tvůrčí práce nebo noční můra?

Aktuální

Vedení změn: Co potřebujeme, abychom uspěli?